Spotkanie z Dziekanem Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP

          Uprzejmie informuję środowisko emerytów i rencistów Straży Granicznej, iż w przeddzień posiedzenia Zarządu Federacji SSMRP, tj. w dniu 6.04.2016r. doszło do spotkania na terenie Warszawy Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Kol. Adama Miksiewicza oraz Wiceprezesa Kol. Jerzego Jankowskiego z Dziekanem Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP, Panem gen. bryg. w st. spocz. Tadeuszem Frydrychem. Spotkanie nastąpiło z inicjatywy Dziekana KGiASG i było poświęcone nawiązaniu współpracy.

          Klub Generałów i Admirałów SG powstał w listopadzie 2013r. jako stowarzyszenie zwykłe i aktualnie liczy 24 członków (emerytowanych i pełniących służbę). Niektórzy jego członkowie przynależą też do naszego Związku. Więcej informacji na temat celów i zadań KGiASG można znaleźć na portalu SG – http://sg.jskinternet.pl/pl/pozostale-informacje/klub-generalow-i-admira/1365,Dokumenty.html.

          W toku dyskusji dokonano wymiany poglądów na temat sytuacji socjalno-prawnej emerytów i rencistów Straży Granicznej, problemów nurtujących to środowisko oraz zadań obydwu stowarzyszeń. Obie strony wyraziły wolę współpracy i kontynuowania spotkań, podczas których będą uzgadniane wspólne przedsięwzięcia. Ostateczna formuła współpracy i jej treść zostanie uzgodniona później, m.in. po zasięgnięciu opinii członków ZG i Regionów ZEiRSG oraz Rady KGiASG. Wstępnie przyjęto, że kolejne spotkanie nastąpi być może przy okazji święta SG (centralne obchody mają być w Nowym Sączu) lub przy kolejnej wizycie delegacji Związku w Federacji SSM RP w Warszawie.

                                                                          Opracował:

                                                                                         Wiceprezes Związku ds. FS Jerzy Jankowski