Sprawy socjalne

 

Nazwa i nr dokumentu /czego dotyczy/
F U N K C J O N A R I U S Z E
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.  Dz.U. 1994 nr 53 poz. 214
Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów …  oraz ich rodzin – tekst jednolity jako załącznik do obwieszczenia MSW z dnia 26.08.2015r. Wniosek-Świadczenie socjalne-MSWiA

 

 

Obwieszczenie MSW z dnia 26.08.2015r. – Dz.U. rok 2015, poz. 1374

Zasady sporządzania wniosku -MSWiA

Decyzja Nr 214 KGSG
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie sposobu podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów … oraz ich rodzin, przekazanych Komendantowi
Głównemu Straży Granicznej – określa właściwość terenową komendantów  oddziałów, ośrodków szkolenia do dysponowania środkami funduszu.
DecyzjaKGSG-214-20XII2013-Podział funduszu socjalnego

DecyzjaKGSG-138-22VI2016-zmPodział funduszu socjalnego

Ż O Ł N I E R Z E
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin.
D19940036Lj.pdf
Rozporządzenie MON z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi – dyrektor WBE wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe jest właściwym do przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego. Wniosek-Świadczenie socjalne-MON D20090890.pdf

 

ZasadyPrzydziału ŚwiadczeniaSocjalnego-MON

P R Z E J A Z D Y
Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04.07.2017r. wskazujące, że po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG i ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce należy zgłaszać się do wojewódzkich i terenowych struktur SERP (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji). Pismo-z-MIiBz dnia 04.07.2017r.