Sprawy socjalne

 

Nazwa i nr dokumentu /czego dotyczy/
F U N K C J O N A R I U S Z E
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.  Dz.U. 1994 nr 53 poz. 214
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin Wniosek-Świadczenie socjalne-MSWiA

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002391/O/D20182391.pdf

Zasady sporządzania wniosku -MSWiA

Decyzja Nr 49 KGSG
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie sposobu podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów … oraz ich rodzin, przekazanych Komendantowi
Głównemu Straży Granicznej – określa właściwość terenową komendantów  oddziałów, ośrodków szkolenia do dysponowania środkami funduszu.
http://e-dziennik.strazgraniczna.pl/api/DU_SG/2019/8/journal/6011
Ż O Ł N I E R Z E
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin.
D19940036Lj.pdf
Rozporządzenie MON z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi – dyrektor WBE wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe jest właściwym do przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego. Wniosek-Świadczenie socjalne-MON D20090890.pdf

 

ZasadyPrzydziału ŚwiadczeniaSocjalnego-MON

P R Z E J A Z D Y
Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04.07.2017r. wskazujące, że po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG i ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce należy zgłaszać się do wojewódzkich i terenowych struktur SERP (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji). Pismo-z-MIiBz dnia 04.07.2017r.