Trybunał Konstytucyjny 17 marca zareaguje na krzywdę represjonowanych?

W dniu 6 grudnia 2018 roku na naszej witrynie internetowej zamieściliśmy informację FSSM RP o dwóch opiniach Sejmu nt. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., która w drastyczny sposób obniżyła emerytury i renty mundurowe wypłacane przez ZER MSWiA.

Opinie te Sejm przygotował dla Trybunału Konstytucyjnego na potrzeby postępowania tegoż organu w związku z zapytaniem prawnym SO w Warszawie o zgodność ustawy represyjnej z Konstytucją RP. Pierwsza opinia, korzystna dla znacznej części represjonowanych, nosiła datę 5 października 2018 r., natomiast druga – podtrzymująca w całości treść ustawy represyjnej – datę 23 listopada 2018 r. Dwie opinie wykluczające się zostały wysłane przez ówczesnego Marszałka Sejmu M. Kuchcińskiego do Trybunału Konstytucyjnego, przy czym pierwsza wcześniej, a druga później. Otóż druga opinia zastępowała pierwszą, która po wysłaniu drugiej miała już nie obowiązywać.

Oczywiście powstała kuriozalna sytuacja! Zastanawialiśmy się, którą opinię Sejmu wybierze Prezes TK w toku postępowania: wcześniejszą, czy późniejszą. Niektórzy represjonowani plotkowali, że jeżeli „dobra zmiana” przegra wybory parlamentarne jesienią 2019 r. to być może w cenie będzie opinia wcześniejsza, a jeżeli wygra – to późniejsza, która została po wycofaniu wcześniejszej zamieszczona na portalu internetowym TK.  I te właśnie okoliczności mogły w jakimś stopniu stopniu tłumaczyć opieszałe działania Trybunału w sprawie zapytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Prorokowaliśmy, że Trybunał może się pochylić nad losem represjonowanych dopiero w roku 2020, albo jeszcze później. I co widzimy, nasze przewidywania się potwierdziły! Rzeczywiście TK podjął się rozpatrzenia zapytania prawnego warszawskiego SO już po wyborach parlamentarnych 2019 r., po wygranej Zjednoczonej Prawicy, i w roku 2020! Nie wiemy, czy okoliczności wskazane wyżej miały wpływ na wybór terminu rozpatrzenia zapytania prawnego we wskazanym terminie 17 marca 2020 r. , ale fakt jest faktem, prognoza okazała się trafna!    (Tutaj artykuł na ten temat z dnia 6 grudnia 2018).

Po co Trybunał Konstytucyjny teraz  zajmuje się ustawą represyjną?

Wydaje się, że w internecie na Facebooku jeden z represjonowanych trafnie odczytał intencje obozu rządzącego. Wskazał on, że …” Władza nie wykonuje niekorzystnych dla siebie orzeczeń sądów, uznaje je za opinie i przeciwstawia im własne. Bojkotowanie wyroków przez władzę dotyczy też ustawy represyjnej emerytów mundurowych. Wyroków korzystnych dla represjonowanych emerytów MSWiA nie respektuje, powołując się na fakt, że sprawa zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ponieważ MSWiA potrzebuje potwierdzenia słuszności podjętych działań, koniecznością jest ich uwiarygodnienie (Casus belli). Niech nikt nie ma złudzeń, że PIS wycofa się z tej ustawy. Przecież nie po to uchwalili ją w urągających demokracji warunkach, żeby teraz rezygnować. Kampania prezydencka za pasem. Dezubekizacja będzie jedną z osi kampanii wyborczej prezydenta Dudy … I to jest powód dopuszczenia do debaty Sejmie nad projektem ustawy emerytalnej.. (rugującej jakiekolwiek represje wobec emerytów i rencistów mundurowych, złożonym przez Nową Lewicę), a także …. wyznaczenie terminu posiedzenia TK. Po wyroku, mówiącym o zgodności ustawy represyjnej z Konstytucją, będzie okazja do dokopania „sądowej kaście”, która w terenie wydała wyroki korzystne dla represjonowanych nie czekając na orzeczenie TK. Tym sposobem, represjonowani emeryci mundurowi, już raz upodleni przez PIS, staną się wbrew własnej woli narzędziem do zdyskredytowania sędziów”.

Smutna to wypowiedź i oby się nie sprawdziła, niemniej jednak jest prawdopodobna.

Poniżej link do informacji na portalu TK o naszej sprawie, która będzie rozpatrywana w dniu 17 marca 2020 roku. 

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski