Ubezpieczenia grupowe

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A.

Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin.

Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i zaczyna obowiązywać od dnia 1 marca 2024 r.

Współpracujący z nami od lat PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. nowy produkt ubezpieczeniowy został wprowadzony w miejsce dotychczasowego programu wypracowanego z ubezpieczycielem GENERALI Życie T.U. S.A. oznacza to konieczność na bardziej korzystnych warunkach przepisania się ubezpieczonych w w ramach programu GENERALI do nowego zaprezentowanego programu wypracowanego z ubezpieczycielem COMPENSA Vienna Insurance Group.

Podstawowe informacje o programie:

Program dzieli się na dwie części spowodowane wzrostem zagrożeń i zachorowań wynikających z SARS-CoV-2, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia stabilności finansowej i niezachwianą wypłatą świadczeń w wyniku ubezpieczenia.

Część pierwsza – to oferta skierowana do wszystkich emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, którzy na dzień wejście w życie ubezpieczenia nie są aktywni zawodowo (tj. nie są zatrudnieni w Straży Granicznej i nie korzystają z grupowego ubezpieczenia pracowniczego w Straży Granicznej) i nie ukończyli 72 roku życia.
– Dalsze informacje w ulotce dot programu.

Część druga – to oferta skierowana do wszystkich emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, którzy na dzień wejście w życie ubezpieczenia nie są aktywni zawodowo (tj. nie są zatrudnieni w Straży Granicznej i nie korzystają z grupowego ubezpieczenia pracowniczego w Straży Granicznej) i znajdują się w wieku 72 – 75 lat. Członek rodziny może przystąpić do tego samego lub niższego wariantu, co emerytowany Funkcjonariusz Pracownik cywilny Straży Granicznej.
– Dalsze informacje w ulotce dot programu.

– dotychczas ubezpieczony emerytowany Funkcjonariusz i Emerytowany Pracownik cywilny Straży Granicznej przystępujący do ubezpieczenia z dniem 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja 2024 r. korzysta z ciągłości ochrony.

– dotychczas nieubezpieczonych emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników cywilnych Straży Granicznej przystępujący do ubezpieczenia z dniem 1 marca, 1 kwietnia 2024 obowiązuje brak karencji i oświadczeń o stanie zdrowia.

– dotychczas ubezpieczonych Małżonków/Partnerów/Pełnoletnich dzieci emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, przystępujących do umowy ubezpieczenia z ciągłością ochrony, pod warunkiem że przystępują w tym samym czasie co emerytowany Funkcjonariusz czy emerytowany Pracownik cywilny Straży Granicznej.

– ponadto w żadnym okresie trwania ubezpieczenia nie obowiązuje karencja w następstwie nieszczęśliwych wypadków.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, różnice pomiędzy dotychczasowym programem oferowanym przez GENERALI Życie T.U. S.A. a nowym programem wypracowanym z ubezpieczycielem COMPENSA Vienna Insurance Group i korzyściami dla ubezpieczonych jest widoczna, tym niemniej jednak zwróciliśmy się do naszego brokera ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. o sporządzenie graficznego porównania ofert dla łatwiejszej analizy ofert przez ubezpieczonych.

Załączone do niniejszej informacji dokumenty pozwalają wypełnienie deklaracji przystąpienia do programu w formie tradycyjnej (papierowej), ale także i w formie wypełnionej deklaracji elektronicznie.

Wszelkie informacje na temat prezentowanego programu ubezpieczenia można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. tel. 503 976 190.

Rekomenduje dla Regionów Związku wyznaczenie osoby (lub osób) spośród członków ZEiRSG, którzy będą pomagać dotychczas nieubezpieczonym naszym emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w przystąpieniu do prezentowanych programów ubezpieczeniowych. W rozmowie z Brokerem PIB S.A. uzyskałem zapewnienie o specjalnym wsparciu finansowym Regionów Związku, które zaangażują się w sprawną akcję zebrania deklaracji przystąpienia do programów i zbiorczo przekażą je do Brokera PIB S.A.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Ulotka Emeryci SG COMPENSA

Ulotka Emeryci SG COMPENSA po 72 r.ż.

Instrukcja e-deklaracja Program Emeryt Straży Granicznej

e-deklaracja Program Emeryt Straży Granicznej

Deklaracja Emeryci SG COMPENSA

Deklaracja Emeryci SG COMPENSA po 72 r.ż.

OWU Compensa Bezpieczna Grupa

Pisemna informacyjna od WDB SA o zmianie nazwy Spółki ZEiRSG

Informacja o brokerze PIB Broker

Klauzula_PIB_Broker.

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A.

Poniżej zamieszczamy dwa komunikaty:

 1. Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia na życie dla emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów Życiowych i Pełnoletnich Dzieci – wynegocjowany z COMPENSA TU.
 2. Komunikat o zmianie nazwy WDB S.A. na PIB BROKER S.A.

 

 1.  Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że NSZZ FSG we współpracy z ZEiRSG i brokerem PIB Broker S.A. (dawniej WDB S.A.) zakończył z sukcesem trwające od kilku miesięcy negocjacje dotyczące wdrożenia nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów i Pełnoletnich Dzieci w COMPENSA TU na Życie S.A.

Nowy program zaczyna funkcjonować od dnia 1 marca 2024 roku. Już teraz zachęcamy Państwa do zapisu do programu.

Do ubezpieczenia przystępować mogą Emerytowani Funkcjonariusze i Emerytowani Pracownicy Cywilni Straży Granicznej do 72 roku życia, zaś osobom po ukończeniu 72 roku życia dedykowany jest program grupowej kontynuacji, która obowiązuje do ukończenia 76 roku życia.

Największe zalety nowego programu to:

 • wysokie świadczenia, szeroki zakres ochrony
 • możliwość rozszerzenia zakresu o pakiety dodatkowe – wykaz na ulotce z programem
 • BRAK KARENCJI – zgodnie z opisem na ulotce z programem
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego – wariant VIP plus: 64 jednostki chorobowe
 • szeroki katalog operacji medycznych – aż 611 operacji
 • leczenie specjalistyczne – 15 zabiegów medycznych
 • wypłata za pobyt w szpitalu w następstwie choroby min. 2 dni (jedna zmiana daty), wypłata pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku min. 1 dzień (bez zmiany daty),
 • rozszerzenie zakresu o PARTNERA – wskazując partnera w deklaracji przystąpienia podając imię, nazwisko i PESEL obejmu go zakres tak jak współmałżonka tj. : śmierć partnera , śmierć rodziców partnera, poważne zachorowania partnera
 • poważne zachorowanie małżonka – wariant max: 57 jednostek chorobowych
 • poważne zachorowanie dziecka – 31 jednostek chorobowych
 • szeroki zakres świadczeń ASSISATNCE
 • możliwość zapisu w wersji papierowej lub w formule on-line
 • szybka realizacja świadczeń – poprzez stronę internetową www.compensa.pl, możliwość zgłoszenia roszczeń również w formie e-mail: roszczenia@compensazycie.com.pl

W celu zapoznania się ze szczegółami programu przekazujemy Państwu ulotkę z zakresem ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, druki deklaracji przystąpienia oraz wzór do zapisu on-line.

Ulotka Emeryci SG COMPENSA

Deklaracja Emeryci SG COMPENSA

OWU Compensa Bezpieczna Grupa

e-deklaracja Program Emeryt Straży Granicznej

instrukcja e-deklaracja Program Emeryt Straży Granicznej

Ulotka Emeryci SG COMPENSA po 72 r.ż.

Deklaracja Emeryci SG COMPENSA po 72 r.ż.

Wszystkie dodatkowe pytania i wątpliwości możecie Państwo kierować bezpośrednio do Biura Ubezpieczeń Grupowych:

PIB BROKER S.A. (dawniej WDB S.A.)

Ul. Migdałowa 4 lok.28

02-796 Warszawa

Natpoll Business Center 

Klatka C, piętro II

T: +48 503 976 160; +48 22 628 46 41

E: ubezpieczeniaemeryci@pib-broker.pl

Komunikat o zmianie nazwy WDB S.A. na PIB BROKER S.A.

II. Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 01.02.2024 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki WDB S.A. na PIB BROKER S.A.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach.

Pisemna informacyjna od WDB SA o zmianie nazwy Spółki – do ZEiRSG

Informacja o brokerze PIB Broker

Klauzula_PIB_Broker

W przypadku pytań nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam

SYLWIA WIĘCKIEWICZ

Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Grupowych

Opracował:

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

 

 

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie.

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia na życie dla emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów Życiowych i Pełnoletnich Dzieci – komunikat z portalu NSZZFSG z dnia 30.04.2021 r. + wyjaśnienia przedstawicieli brokera WDB z dnia 4.05.2021 r.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że NSZZ FSG we współpracy z ZEiR SG i brokerem WDB S.A. zakończył z sukcesem trwające od kilku miesięcy negocjacje dotyczące nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów i Pełnoletnich Dzieci w PZU Życie.

Największą zaletą nowego programu jest możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób do 76 roku życia  i pozostania w nim w pełnym zakresie do ukończenia 77 lat. Osobom po 77 urodzinach  przysługuje prawo do Indywidualnej Kontynuacji. Nowe warunki to zdecydowanie wyższe świadczenia we wszystkich wariantach, skrócony do 2 dni minimalny czas pobytu w szpitalu (w chwili obecnej są to 4 dni), 22 jednostki chorobowe w zakresie ciężkich chorób w każdym z wariantów, 610 podlegających wypłacie zabiegów operacyjnych podzielonych na 5 klas operacji oraz wiele innych, korzystnych dla ubezpieczonych zmian.

Nowe warunki ubezpieczenia zaczynają funkcjonować od dnia 1 czerwca 2021 roku. Wszystkie osoby aktualnie ubezpieczone w polisach dla emerytów Straży Granicznej w PZU Życie mogą w dacie 1 czerwca, 1 lipca i 1 sierpnia 2021 roku przystąpić bez karencji – na zasadzie kontynuacji – do nowego programu. Zniesienie karencji dotyczy również wszystkich obecnie ubezpieczonych w PZU Życie funkcjonariuszy i pracowników przechodzących na emeryturę i przystępujących do programu dla Emerytów Straży Granicznej w PZU Życie z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia (bez przerwy w ubezpieczeniu).

W załączeniu przesyłamy Państwu ulotkę z nowymi wariantami ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz deklarację do wydruku, uzupełnienia i podpisania. Od 1 czerwca 2021 zapis do aktualnie obowiązujących wariantów ubezpieczenia nie będzie możliwy, a aktualny (stary) program wygasa z dniem 31.07.2021 roku. Zachęcamy już teraz to składania przez Państwa nowych druków deklaracji.

Dodatkowe wyjaśnienia dot. działu VI deklaracji pt. „Oświadczenia osoby przystępującej do ubezpieczenia”: 1) oświadczenia osób kontynuujących grupowe ubezpieczenie na życie w PZU Życie, które składane były wcześniej przy przystępowaniu do ubezpieczenia w PZU, są nadal aktualne co do ich treści (znajdują się przecież w systemie ubezpieczeniowym) i nie wymagają żadnego uzupełniania poza podaniem daty i złożeniem podpisu, 2) emeryci SG/WOP przystępujący po raz pierwszy do grupowego programu ubezpieczeń na życie w PZU Życie, będą objęci karencją zgodnie z przepisami OWU. Emerytom, wobec których orzeczono grupy inwalidzkie, zaleca się wyjaśnić każdorazowo z brokerem WDB zapis w pkt. 3 dot. orzeczenia o niezdolności do pracy lub służby, ewentualnie dołączyć do deklaracji dodatkowe oświadczenie w tym zakresie.

Osoby chcące już od 1 czerwca 2021 roku korzystać z nowego zakresu ubezpieczenia prosimy o wysyłanie oryginałów deklaracji do dnia 24 maja 2021 roku na adres:  WDB S. A. ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa, Natpoll Business Center.

Ulotka-Emeryci-SG-nowy-program-1 – pobierz. 

OWU-Emeryci-SG-nowy-program-1 – pobierz.

Deklaracja-Emeryci-SG-nowy-program – pobierz.

Wszystkie dodatkowe pytania i wątpliwości możecie Państwo kierować bezpośrednio do Zespołu Ubezpieczeń Grupowych:

WDB S.A. : ul. Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa
Natpoll Business Center, Klatka C, 2 piętro
Tel.: 22 628 46 41, Tel. kom.: 885 390 900,
e-mail: ubezpieczeniaemeryci@wdbsa.pl

Miło poinformować, że ze strony ZEiRSG w negocjacjach uczestniczyli Koledzy: Andrzej Badowski i Edward Grzeczny, a ich działania wspomagał i nadzorował Prezes Związku Kol. Marek Meszyński. Ewentualne wyjaśnienia i odpowiedzi na nurtujące naszych członków i sympatyków pytania w tej sprawie będziemy sukcesywnie publikować na naszej witrynie internetowej w dziale:  Ubezpieczenia  grupowe. 

Opracował:

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

 

 

KOMUNIKAT WDB

o końcowym etapie negocjacji w zakresie modyfikacji grupowego ubezpieczenia na życie dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz członków ich rodzin.

 

 

INFORMACJA

z dnia 03.02.2020 r. Pani Sylwi WIĘCKIEWICZ – Menadżera Sprzedaży Brokera Zespołu Ubezpieczeń Grupowych WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.  

„Szanowni Państwo,
W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy informujemy o zmianie naszej siedziby.  Od dnia 03.02.2020 roku możecie nas Państwo znaleźć pod adresem:
WDB S.A.
ul. Migdałowa 4 lok. 28
02-796 Warszawa
Natpoll Business Center
Klatka C, 2 piętro
T: +48 22 628 46 41     www.wdbsa.pl” 
Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na nowy adres.
Z wyrazami szacunku,
Sylwia Więckiewicz
Menedżer Sprzedaży
Broker
Zespół Ubezpieczeń Grupowych
K: +48 795 478 726
email: 
sylwia.wieckiewicz@wdbsa.pl
WDB S.A.
ul. Migdałowa 4 lok. 28
02-796 Warszawa
Natpoll Business Center
Klatka C, 2 piętro
T: +48 22 628 46 41     www.wdbsa.pl”

Informację zamieścił:

Rzecznik ZEiRSG Jerzy Jankowski

 

INFORMACJA

z dnia 30.10.2019 r. Pani Sylwi WIĘCKIEWICZ – Menadżera Sprzedaży Brokera Zespołu Ubezpieczeń Grupowych WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.  

„Informujemy o połączeniu trzech spółek brokerskich: Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. (dalej: EKU), Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (dalej: KBB) oraz  WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB). Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym udzielone pełnomocnictwa, listy brokerskie, zlecenia brokerskie oraz zawarte umowy pozostają w mocy, a z dniem 1 sierpnia 2019 roku WDB wstępuje w prawa i obowiązki spółki EKU.  Poniżej linki do stron internetowych WDB, gdzie zamieszczone są interesujące nas programy EKU,  a szczególnie aktualnie obowiązujący program dla ZEiRSG.

https://www.wdbsa.pl/programy-eku/

https://www.wdbsa.pl/programy-eku/zwiazek-emerytow-i-rencistow-strazy-granicznej/

 

Sylwia Więckiewicz

Menedżer Sprzedaży Broker

Zespół Ubezpieczeń Grupowych

 K: +48 795 478 726
email: 
sylwia.wieckiewicz@wdbsa.pl

 WDB S.A.

Al. Jerozolimskie 47/12

00-697 Warszawa

T: +48 22 628 46 41     www.wdbsa.pl

Informację zamieścił:

Rzecznik ZEiRSG Jerzy Jankowski

 

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW CYWILNYCH STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

SZANOWNI EMERYCI, RENCIŚCI I EMERYTOWANI PRACOWNICY STRAŻY GRANICZNEJ

I WOJSK OCHRONY POGRANICZA !

 CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ !

 

          Przypominamy o możliwości skorzystania z oferty prywatnej Opieki Medycznej dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin za niewielką opłatą miesięcznie.

          Oferta ta zamieszczona jest na naszej stronie internetowej w zakładce „Zdrowie > Ubezpieczenia grupowe” w postaci 3 wariantów (PZU Opieka Medyczna STANDARD, PZU Opieka Medyczna KOMFORT i   PZU Opieka Medyczna KOMFORT PLUS), a także jest dostępna na stronie EKU pod wskazanym poniżej adresem: http://eku.pl/programy/strefa-klienta-straz-graniczna-emeryci/strefa-klienta-straz-graniczna-emeryci-opieka-medyczna/ .

          W sytuacji pogarszającej się sytuacji na rynku zdrowotnym i kolejnych planach „dobrej zmiany”, zmierzających do rewolucji w usługach medycznych, wielu emerytów i rencistów może być zmuszonych (ze względu na długie terminy oczekiwania u specjalistów) do korzystania z prywatnej służby zdrowia. W takim przypadku wskazana wyżej oferta Opieki Medycznej gwarantowana przez PZU może być lepszym wyjściem, niż czekanie na publiczną pomoc zdrowotną lub ponoszenie wysokich opłat przy prywatnych jednorazowych wizytach u specjalistów.

          Zapraszam więc do analizy, a w przypadku zainteresowania ofertą lub w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień zalecam kontakt z naszym „opiekunem” ze strony EKU, Panią Sylwią WIĘCKIEWICZ – dane adresowe poniżej. 

 Z poważaniem

Wiceprezes ZEiRSG ds. FS

Jerzy JANKOWSKI

 

 

Specjalista do spraw ubezpieczeń

Sylwia Więckiewicz                        

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12

00-697 Warszawa

Tel: 22/ 628 46 41

795 478 726

Fax 22/628 30 86                               

e- mail: s.wieckiewicz@eku.pl

 

 

 

SZANOWNI EMERYCI, RENCIŚCI I EMERYTOWANI PRACOWNICY STRAŻY GRANICZNEJ

I WOJSK OCHRONY POGRANICZA !

 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW

STRAŻY GRANICZNEJ !

 

         Miło mi donieść, że Zarząd Główny ZEiRSG, kierując się sugestiami członków i sympatyków Związku, nawiązał współpracę z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym i poprzez swoich przedstawicieli (zespół w składzie: wiceprezes Związku kol. Mariusz Kosmaty, członek Prezydium ZG kol. Edward Grzeczny i członek Związku z Regionu Koszalin kol. Andrzej Badowski) wynegocjował korzystne oferty specjalnego ubezpieczenia grupowego dla emerytów i rencistów Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza. Wsparcia naszej inicjatywie udzielił również Przewodniczący NSZZ FSG Pan Mariusz Tyl, za co serdecznie dziękujemy.

          Oferty pochodzą od dwóch ubezpieczycieli: PZU Życie S.A. i Generali Życie TU S.A. i obejmują nie tylko emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza, ale także ich współmałżonków oraz pełnoletnie dzieci. Oferta PZU Życie S.A. jest szersza programowo i jest skierowana do osób, które nie ukończyły 69 roku życia, natomiast oferta Generali Życie T.U. S.A. odnosi się do osób nieco młodszych – tych, które nie ukończyły 64 roku życia. Różnice w comiesięcznych składkach na ubezpieczenie są niewielkie. W obydwu przypadkach, po osiągnięciu przez ubezpieczonego granicy wieku ubezpieczenia grupowego, przysługuje prawo zawarcia odrębnej umowy w celu indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Do obu ofert można dotrzeć po otwarciu strony internetowej www.eku.pl i kliknięciu w logo ZEiRSG w dziale tematycznym Strefa Klienta.

          Mówiąc w skrócie, oferta PZU Życie S.A. obejmuje programu podstawowy PZU Życie S.A. (zawierający trzy warianty ubezpieczenia), który w negocjacjach został rozszerzony o dodatkowe warianty – IV i V, obejmujące dodatkowe świadczenia związane z leczeniem ciężkich chorób, z operacjami chirurgicznymi I, II i III klasy oraz z kartą apteczną na wykup lekarstw. Wszystkie warianty tego ubezpieczenia odnoszą się do leczenia szpitalnego nie tylko na terenie Polski, lecz także w UE i innych krajach Europy i świata. Warunki tego ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej EKU w folderze: „ Program Grupowego Ubezpieczenia na życie PZU Życie S.A. dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin ˮ.

          PZU Życie S.A. oferuje nam również udoskonaloną ofertę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA, w ramach której istnieje możliwość korzystania ze wszystkich placówek medycznych PZU POMOC w Polsce oraz refundacji kosztów świadczeń za usługi objęte zakresem ubezpieczenia zrealizowane poza placówkami PZU POMOC. Warunki tego ubezpieczenia znajdują się w folderze: „ Program Grupowego Ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin ˮ.

       Z kolei program i warunki ubezpieczenia Generali Życie TU S.A. znajdują się w folderze: „ Program Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin GENERALI ŻYCIE TU S.A. ˮ. Ten program również zawiera dodatkowy wariant ubezpieczenia, uwzględniający operacje chirurgiczne, dopłaty do pobytu w szpitalu i kosztów leków zalecanych po pobycie w szpitalu, a także kilka innych świadczeń.

      W obydwu programach obowiązują podobne (z niewielkimi różnicami) okresy karencyjne, w których odpowiedzialność ubezpieczycieli jest ograniczona tylko do nieszczęśliwych wypadków i ich następstw. Zasadą jest stosowanie 6-miesięcznej karencji, która w określonych w OWU przypadkach może być skrócona do 3 miesięcy (a niekiedy nawet do 1 miesiąca) w odniesieniu do niektórych umów dodatkowych.  Szczegóły zawarte są w poszczególnych programach wariantów ubezpieczeń.

        Zgodnie z sugestiami naszych negocjatorów, tryb dostępu do programów ubezpieczeń dedykowanych emerytom i rencistom SG i WOP został uproszczony. Jak wspomniałem wyżej, ze szczegółami obydwu ofert można zapoznać się na stronie internetowej EKU, gdzie znajdują się wszystkie informacje i druki potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia i jego kontynuacji. Można też w tym celu skontaktować się z biurem Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o. o. , al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa, a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, dotyczących np. zmiany wariantu bądź przystąpienia do programu, nawiązać kontakt z prowadzącą projekt Panią Sylwią Więckiewicz – Specjalistą ds. Ubezpieczeń pod numerem telefonu 795 478 726 lub 22 628 46 41.

        Wypełnione druki zgłoszeń należy przesyłać do EKU pod adres, jak wyżej, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.

        Emeryci, którzy kontynuują obecnie ubezpieczenie za pośrednictwem EKU mogą przejść na nowy wariant ubezpieczenia z zachowaniem 6-miesięcznej karencji na wysokość nowych świadczeń (w tym okresie będą otrzymywać świadczenia w wysokości określonej w dotychczasowym wariancie ). Warto zwrócić uwagę, że karencja nie dotyczy osób, które w ciągu 3 miesięcy od zakończenia służby (pracy) w Straży Granicznej przejdą na wybrany wariant ubezpieczenia grupowego adresowanego do Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych SG i członków ich rodzin.

          Osoby posiadające ubezpieczenia w innych firmach ubezpieczeniowych lub w ogóle nie ubezpieczone  obowiązuje pełna 6-miesięczna karencja na wszystkie świadczenia, z wyłączeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to także osób objętych tzw. „starym” grupowym ubezpieczeniem PZU Życie (gdy umowy były zawierane podczas służby i pracy w jednostkach WOP i SG), którego warunki są zdecydowanie mniej korzystne od przedstawionych wyżej. Osoby takie, chcąc korzystać z wynegocjowanych przez nas programów ubezpieczeń, muszą na nowo zawrzeć odpowiednie umowy i opłacać przez 6 miesięcy składki, aby objęły ich wszystkie świadczenia wynikające z zawartej umowy (nie dotyczy to następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie karencja nie obowiązuje).

         Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych programów ubezpieczeń grupowych oraz ich wariantów, a także do gotowych druków zgłoszeń do ubezpieczenia, umożliwiających (po wydrukowaniu i przesłaniu do EKU)zawarcie wybranej umowy ubezpieczenia. Prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej, gdzie w folderze „Ważne Sprawy” w zakładce „Zdrowie” – Ubezpieczenia grupowe” będziemy zamieszczać dodatkowe informacje na ten temat.

                                                                                                         Z poważaniem

Prezes ZEiR SG Adam Miksiewicz

========================================================================================

Informacje do analiz i druki do pobrania:

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE W PZU ŻYCIE:

1. ZGŁOSZENIE_DO_UBEZPIECZENIA (WORD). 

2.ZGŁOSZENIE_DO_UBEZPIECZENIA (PDF).

3. Ulotka_Emeryci_SG_Program_PZU_ŻYCIE.

4. Załącznik do ulotki EMERYCI SG – PROGRAM PZU ŻYCIE.

5. OWU_PZU_Życie.

6. OWU Operacje Chirurgiczne.

7. OWU_Karta apteczna.

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE W GENERALI ŻYCIE:

1. ZGŁOSZENIE_DO_UBEZPIECZENIA (WORD).

2.ZGŁOSZENIE_DO_UBEZPIECZENIA (PDF).

3.Ulotka_Emeryci_SG_Program_Generali_ŻYCIE.

4. OWU Generali.

5. OWU Refundacja.

OPIEKA MEDYCZNA:

1. Ulotka Emeryci SG Opieka Medyczna.

2. PZU Opieka Medyczna STANDARD.

3. PZU Opieka Medyczna KOMFORT.

4. PZU Opieka Medyczna KOMFORT PLUS.

5. OWU – PZU Opieka Medyczna.

 

Czy rencista mundurowy SG i WOP może przystąpić do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie?

            W związku z zapytaniami o możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie tych emerytów SG i WOP, wobec których uprawnione organy orzekły niezdolność do pracy lub służby, uprzejmie informujemy, w oparciu o wyjaśnienia Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego i PZU Życie, co następuje:

a) rencista mundurowy SG i WOP pobierający rentę inwalidzką, lub emeryt SG i WOP pobierający emeryturę podwyższoną o stosowną część renty inwalidzkiej (występuje to w sytuacjach, gdy emerytura jest wyższa niż renta), może przystąpić do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie (z ofertą można się zapoznać na naszej stronie pod pozycją https://www.emeryci-sg.org.pl/wp/ubezpieczenia-grupowe/) pod warunkiem ciągłości w przekazywaniu składek w PZU Życie na tzw. Indywidualnej Kontynuacji, która jest przedłużeniem wcześniejszego grupowego ubezpieczenia na życie, również w PZU, z okresu służby lub pracy w SG czy WOP;

b) małżonek lub pełnoletnie dziecko rencisty lub emeryta wymienionego wyżej w pkt. a, może przystąpić do ubezpieczenia grupowego jako członek rodziny razem z tym rencistą lub emerytem, gdy nie ma orzeczonej niezdolności do pracy lub służby w chwili podpisywania deklaracji;

c) gdy małżonek lub pełnoletnie dziecko rencisty lub emeryta wymienionego wyżej w pkt. a, ma orzeczoną niezdolności do pracy lub służby, to może przystąpić do grupowego ubezpieczenia jako członek rodziny razem z tym rencistą lub emerytem tylko wtedy, gdy wcześniej opłacał składki w PZU Życie (w ramach ubezpieczenia grupowego) i razem z emerytem lub rencistą mundurowym przeszedł na tzw. Indywidualną Kontynuację, o której mowa w pkt. a;

d) przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie osoby, o których mowa wyżej w pkt. a i c, powinny (jak to przedstawiono niżej) w dziale V pkt.8 deklaracji wykreślić część zapisu oświadczenia o treści: …nie uznano w stosunku do mnie niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu”.

            Uprzejmie informujemy, że przez niezdolność do pracy lub służby należy rozumieć przyznanie jakiejkolwiek renty (przez ZUS, KRUS, inne organa dla służb mundurowych), a także przebywanie na świadczeniu/zasiłku rehabilitacyjnym.

            Oferta grupowego ubezpieczenia w PZU Życie, zaproponowana dla emerytów SG i WOP przedstawiona na naszej stronie internetowej, obejmuje w jednej polisie grupowej  emerytowanych funkcjonariuszy i emerytowanych pracowników cywilnych Straży Granicznej (WOP). Emeryci przystępujący do grupowego ubezpieczenia nie otrzymują indywidualnej polisy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 9 OWU P Plus. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia są poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wypełnianych przez osoby przystępujące deklaracji, na których widnieje numer polisy oraz numer deklaracji przypisany do konkretnej osoby. Dodatkowo każda z osób przystępujących może otrzymać Indywidualne Potwierdzenie Objęcia Grupowym Ubezpieczeniem Pracowniczym TYP P PLUS generowane z systemu PZU.

            Ponadto przypominamy, iż najważniejszym atutem Grupowego Ubezpieczenia na Życie jest jego konkurencyjność pod względem zakresu oraz wysokości składki w stosunku do warunków Indywidualnej Kontynuacji.

              Informujemy, że ewentualne zapytania o dodatkowe, bardziej szczegółowe wyjaśnienia w tej kwestii, prosimy kierować do Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego do Pani Sylwii WIĘCKIEWICZ, tel. 22/6284641 lub 795 478 726, e-mail: s.wieckiewicz@eku.pl

                                                                                             Wiceprezes ds. FS Związku

                                                                                              Emerytów i Rencistów SG

                                                                                                                                                  Jerzy JANKOWSKI

Komunikat w sprawie ubezpieczeń grupowych emerytów Straży Granicznej. 

           Uprzejmie informujemy, iż dnia 6 kwietnia 2016 roku w siedzibie Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. Z o.o. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Związku Emerytów i Rencistów SG Pana Adama Miksiewicza oraz  Wiceprezesa ds. FS Pana Jerzego Jankowskiego z Prezesem Zarządu Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Panem Piotrem Kumięgą oraz Panią Sylwią Więckiewicz- Specjalistą ds. Ubezpieczeń.

             W trakcie spotkania poruszone zostały następujące kwestie:

1.Możliwość objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie emerytów Straży Granicznej również po 70 roku życia oraz dorosłych członków ich rodzin, a także przedłużeniem wieku wstępu do programu.

2. Odstąpienie od okresów karencji ( jeszcze w tym roku ) dla osób nowo przystępujących do programu.

3. Wyjaśnienie procedury kontynuacji ubezpieczenia i przejścia z programu dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej na warunki programu dla emerytów Straży Granicznej.

4. Wsparcie ze strony Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego obchodów XX – lecia Związku Emerytów i Rencistów SG oraz krajowego Zjazdu Związku Emerytów i Rencistów SG w 2017 roku.

           W chwili obecnej, w kwestii przedłużenia wieku przystąpienia  do programów ubezpieczeniowych dedykowanych emerytom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin,  jak również zniesienia karencji, Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe prowadzi rozmowy z Ubezpieczycielami. Więcej szczegółów poznamy w najbliższym czasie.

                                                                                                                             Komunikat opracowali:

                                                                                                                    Sylwia Więckiewicz i Jerzy Jankowski

Pomoc prawna – dodatkowa oferta ubezpieczeniowa EKU.

Uprzejmie informuję funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, całe środowisko emerytów i rencistów formacji granicznych i ich rodziny, a także inne osoby odwiedzające naszą stronę internetową, o promowaniu przez Europejskie Konsorcjum  Ubezpieczeniowe nowej oferty ubezpieczeniowej, dotyczącej pomocy prawnej za niewielką składkę ubezpieczeniową w wysokości 2,90 zł miesięcznie.

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia Telefonicznej Pomocy Prawnej w ramach życia prywatnego i zawodowego ubezpieczonego. Zakres ubezpieczeń obejmuje miedzy innymi:

 • informację prawną (bez ograniczeń),
 • konsultację prawną i poradę prawną (bez ograniczeń),
 • opinię prawną oraz imienne dokumenty prawne (nie więcej niż 4 razy w okresie 12 miesięcy).

Szczegóły zawarte są w plikach pdf : Oferta pomocy prawnej i Szczególne Warunki Ubezpieczenia.

   Wiceprezes ds. FS Związku

                                                                                              Emerytów i Rencistów SG

                                                                                                                                                  Jerzy JANKOWSKI