Uchwały ZG i Prezydium ZG

 

 Nr i nazwa uchwały Data podjęcia
logo-word
logo-pdf
  Rok 2024    
       
8/2024 ZG w sprawie wyróżnienia odznaką „Zasłużony dla Związku” 22.03.2024
Uchwala 8/2024 Uchwala 8/2024
3/2024 PZG w spra-wie wyróżnienia nadaniem Odznaki „Zasłużony dla Związku”. Kol. Piotr Iwat.  22.03.2024 Uchwała 3/2024  Uchwała 3/2024
5/2024 ZG w spra-wie udziału reprezentacji Związku w 51. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic”.   22.03.2024 Uchwała 5/2024 Uchwała 5/2024
4/2024 ZG w spra-wie zatwierdzenia udziału Związku w projekcie realizowa-nym przez Muzeum Historii Polski: Emeryci w 100-lecie powołania Korpusu Ochrony Pogranicza.  22.03.2024 Uchwała 4/2024 Uchwała 4/2024 
3/2024 ZG w spra-wie zatwierdze-nia zawartego porozumienia o partnerskiej współpracy z dnia 13 lutego 2024 r. w spra-wie budowy pomnika obrońcy granicy RP.  22.03.2024 Uchwała 3/2024 Uchwała 3/2024
 2/2024 ZG w sprawie uczczenia 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.
22.03.2024  Uchwała 2/2024 Uchwała 2/2024
1/2024 ZG w sprawie ogłoszenia roku 2024 rokiem obchodów 100-lecia Korpusu Ochrony Pogranicza.  22.03.2024 Uchwała 1/2024 Uchwała 1/2024
1/2024 PZG w sprawie wyróżnienia nadaniem Odznaki Zasłużony dla Związku. 29.01.2024
Uchwała nr 1/2024 Uchwała nr 1/2024 
  Rok 2023    
21/2023 ZG w sprawie planu pracy
ZG na 2024 rok.
29.12.2023 Uchwała nr 21/2023  Zał. Plan pracy Uchwała nr 21/2023

Zał. Plan pracy. 

19/2023 ZG w sprawie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej
oraz zasad ich podziału w 2024 r.
25.11.2023
Uchwala nr 19/2023) Uchwala nr 19/2023 
18/2023 ZG
w sprawie wyróżnienia odznaką „Zasłużony dla Związku”.
25.11.2023 Uchwała nr18/2023 Uchwała nr 18/2023
10/2023 PZG  
w sprawie wniosku do ZG o wyróżnienie członków ZEiRSG odznaką „Zasłużony dla Związku”. 
25.11.2023
Uchwała nr 10 /2023 Uchwała nr10/2023 
16/2023 ZG zmieniająca Uchwałę Nr 5/2023 ZG z dnia 18.03.2023 r. .w sprawie legitymacji członkowskich ZEiRSG.
19.09.2023 Uchwała nr 16/2023 Uchwała nr16/2023
15/2023 ZG ZEiRSG  w sprawie wyróżnienia  członków władz Związku i Regionów wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych i dyplomem.
28.08.2023 Uchwała nr 15/2023   Uchwała nr 15/2023 
14/2023 ZG ZEiRSG
 w sprawie wyróżnienia odznaką „Zasłużony dla Związku” osób fizycznych.
  Uchwała nr 14/2023  Uchwała  nr 14/2023 
13/2023 ZG ZEiRSG
w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Związku” członkom Związku i wymiany wszystkich odznak na  nowe wg wzoru z dnia 9.05. 2022 (Uchwała ZG nr 12/2022).
28.08.2023  Uchwała nr 13/2023 Uchwała nr 13/2023 
8/2023 PZG ZEiRSG
w sprawie wyr. pochwałą i dypl.
21.08.2023  Uchwała nr 8/2023 Uchwała nr8/2023 
6/2023 PZG ZEiRSG w sprawie wyróżnienia wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku z jednoczesnym nadaniem odznaki „Zasłużony dla Związku”:  Franciszek Czapor,
Krzysztof Iwańczyk,
Stanisław Słaby.
21.08.2023   Uchwała nr 6/2023 Uchwała nr 6/2023
5/2023 PZG ZEiRSG w sprawie wyróżnienia czł. zwyczajnych  i wspierających  odznaką „Zasłużony dla Związku”.
21.08.2023 Uchwała nr 5/2023 Uchwała nr 5/2023 
3/2023 PZG w spra-wie nadania odznak „Zasłużony dla Związku” n/w:  Kłodnicki Albin, Wisiński Lesław  29.05.2023  Uchwała nr 3/2023 Uchwała nr 3/2023 
2/2023 PZG w spra-wie nadania odznak „Zasłużony dla Związku” n/w:          Barnaś Andrzej, Kiełt Aleksander, Urbański Jerzy, Więcek Józef, Wyganowski Andrzej, Zimowski Jerzy. 29.05.2023 Uchwała nr 2/2023  Uchwała nr 2/2023 
12/2023 ZG w sprawie wprowadze-nia Wytycznych udzielania wyróż-nień wskazanych w Rozdziale VII Statutu Związku.
22.04.2023 Uchwała nr 12/2023 Uchwała nr12.2023
 9/2023 ZG w sprawie  przystąpie-nia do współorga-nizacji Konwencji w Katowicach pt. ,,Mundurowi dla Demokracji”.  18.03.2023 Uchwała nr 9/2023 Uchwała nr 9/2023
 6/2023 ZG w sprawie udziału reprezentacji Związku w 50. jubileuszowym Ogólnopolskim Górskim Rajdzie „Szlakami Obrońców Granic”.  18.03.2023 Uchwała nr 6/2023 Uchwała nr 6/2023
5/2023 ZG (zmie-niona uchwałą nr 16/2023 z dnia 19.09.2023) zmieniająca Uchwałę Nr 13/2014 ZG ZEiRSG
z dnia 6.09.2014 r. w sprawie legitymacji członkowskich ZEiRSG. 
 18.03.2023 Uchwala nr 5/2023

(po zmianach)

Uchwala nr 5/2023

(po zmianach)

4/2023 ZG w spra-wie zatwierdzenia porozumienia o partnerskiej współpracy w zakresie realizacji zadań i działań statutowych organizacji, zawar-tego 15.01. 2023 r.
ze Stowarzyszeniem Bractwo Mundurowe.
18.03.2023 Uchwała nr 4/2023

Załącznik do uchwały: Porozumienie z Bractwem Mundurowym RP (PDF)

Uchwała nr 4/2023

Załącznik do uchwały: Porozumienie z Bractwem Mundurowym RP (PDF)

3/2023 ZG w sprawie  przystąpie-nia do programu wieloletniego na rzecz Osób Star-szych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023  18.03.2023 Uchwała nr3/2023 Uchwała nr 3/2023
2/2023 ZG w sprawie powołania Komitetu  Organiza-cji Obchodów 25-lecia Związku.  18.03.2023 Uchwała nr 2/2023 Uchwała nr 2/2023 
1/2023 ZG w sprawie  ogłoszenia roku 2023 rokiem obchodów 25-lecia Związku. 18.03.2023 Uchwala nr 1/2023 Uchwala mr1/2023
  Rok 2022    
24/2022 ZG w sprawie planu pracy
Zarządu Głównego ZEiRSG na 2023 r.
16.12.2022 Uchwała nr 24/2022

Załącznik –  plan pracy na 2023 rok.

Uchwała nr 24/2022

Załącznik – plan pracy na 2023 rok.

21/2022 ZG w sprawie wysokości opłaty wpisowej i składki członko-wskiej oraz zasad ich podziału w 2023r. 08.11.2022 Uchwała nr 21/2022 Uchwała nr 21/2022.
20/2022 ZG w sprawie wzoru deklaracji członka zwyczajnego i wspierającego
 
09.09.2022
Uchwała Nr 20/2022

Deklaracja-członek-zwyczajny

Deklaracja-członek-wspierający

Uchwała Nr 20/2022

Deklaracja-członek-zwyczajny

Deklaracja-członek-wspierający

19/2022 ZG  w spra-wie nadania Odznaki „Zasłużony dla Związku” dla: Jan Grzech i Krzysztof Staniszewski. 05.09.2022 Uchwała nr 19/2022 Uchwała nr 19/2022 (PDF)
18/2022 ZG w spra-wie wprowadzenia Regulaminu podej-mowania innych działań pomoco-wych osobom wy-mienionym w § 11 ust.6 pkt 1 Statutu w ramach przyznawa-nia pomocy finanso-wej. 14.07.2022
Uchwała nr 18/2022

Regulamin – zał. do uchwały nr 18/2022

Załącznik do Regulaminu

Uchwała nr 18/2022 (PDF)

Regulamin – zał. do uchwały nr 18/2022 (PDF)

Załącznik do Regulaminu (PDF) 

17/2022 ZG w spra-wie  wprowadzenia Regulaminu przy-znawania pomocy finansowej członkom Związku oraz podej-mowania innych działań pomoco-wych wobec emery-tów i rencistów fo-rmacji granicznych, a także wdów (wdowców) i sierot po funkcjonariu-szach, żołnierzach i pracownikach fo-rmacji granicznych. 14.07.2022 Uchwała nr 17/2022 

Regulamin – zał. do uchwały 17/2022

Załącznik  nr1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

Uchwała 17/2022 (PDF)

Regulamin – zał. do uchwały 17/2022 (PDF)

Załącznik  nr 1 do Regulaminu (PDF)

Załącznik  nr 2 do Regulaminu (PDF)

Załącznik nr 3 do Regulaminu (PDF)

9/2022 PZG w sprawie powołania Regionu Racibórz ZEiRSG. 30.06.2022 Uchwała nr 9/2022 Uchwała nr 9/2022 (PDF)
13/2022 ZG w sprawie przyjęcia Regulaminu udostę–pniania sztandaru Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach.
09.05.2022
Uchwała nr 13/2022

Załącznik: Regulamin wykorzystania sztandaru

Uchwała nr 13/2022 (PDF) 

 

Załącznik:                      Regulamin wykorzystania sztandaru. (PDF)

 

12/2022 ZG  w sprawie określenia wzoru odznaki Zasłużony dla Związku.  09.05.2022 Uchwała  nr 12/2022  Uchwała nr 12/2022 (PDF)
8/2022 PZG w sprawie zwołania zdalnego posiedze-nia Zarządu Głównego 09,05.2022 Uchwała nr 8/2022 Uchwała nr 8/2022 (PDF) 
11/2022 ZG w sprawie nadania Odznaki Zasłużony dla Związku dla Kol. Józef KRASKA 02.04.2022 Uchwała nr 11/2022 Uchwała nr 11/2022 (PDF)
10/2022 ZG w sprawie powołania delegatów Związku na IV Kongres FSSMRP.  02.04.2022
Uchwała nr 10/2022 Uchwała nr 10/2022 (PDF)
7/2022 PZG w sprawie nadania Odznaki Zasłużony dla Związku dla Kol. GAŁKA Marek 02.04.2022
Uchwała nr 7/2022 Uchwała nr 7/2022 (PDF) 
9/2022 ZG zmieniająca Uchwałę nr 7/2022 z dnia 10 marca 2022 r. 02.04.2022 Uchwała nr 9/2022

Załącznik do uchwały

Uchwała Nr 9/2022 (PDF)

Załącznik do uchwały (PDF)

8/2022 ZG w spra-wie zatwierdzenia udziału członków ZEiRSG w Społe-cznym Komitecie Ufundowania Po-mnika Żołnierzom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Pol-skich Formacji Gra-nicznych oraz przy-jęcia patronatu organizacyjnego przedsięwzięcia.
18.03.2022 Uchwała nr 8/2022.

 

Uchwała nr 8/2022 (PDF).
7/2022 ZG w sprawie repre-zentowania ZEiRSG w sprawach fina-nsowych, zmieniona uchwałą nr 9/2022.

10.03.2022

zmiana 02.04.2022

Tekst jednolity

Uchwała nr 7/2022-

Tekst jednolity

Uchwała nr 7/2022 (PDF)

6/2022 ZG w sprawie refundacji kosztów podróży członkom Związku 26.02.2022
Uchwała nr 6/2022 Uchwała nr 6/2022 (PDF)
5/2022 PZG w sprawie zwołania plenarnego posiedzenia ZG 26.02.2022 Uchwała nr 5/2022    Porządek posiedzenia  Uchwała nr 5/2022 (PDF)

Porządek posiedzenia (PDF)

4/2022 PZG w sprawie zwołania zdalnego posiedzenia ZG 26.02.2022 Uchwała nr 4/2022 Uchwała nr 4/2022 (PDF)
3/2022 ZG  w sprawie określenia wzoru sztandaru Związku 01.02.2022 Uchwała  nr 3/2022  Uchwała nr 3/2022 (PDF)
2/2022 ZG w sprawie Regulaminu pracy Zarządu Głównego i Zarządu Regionu.  31.01.2022 Uchwała nr 2/2022 

Regulamin pracy ZG i ZR

Uchwała nr 2/2022 (PDF)

Regulamin pracy ZG i ZR (PDF)

1/2022 ZG w sprawie powołania Komitetu Fundacji Sztandaru ZEiRSG 27.01.2022 Uchwała nr 1/2022

Regulamin Komitetu

Uchwała nr 1/2022  (PDF)

Regulamin Komitetu (PDF)

  Rok 2021    
18/2021 ZG w sprawie planu pracy ZG ZEiRSG na rok 2022. 28.12.2021 Uchwała nr 18/2021

Załącznik  nr 1  plan pracy

Uchwała nr 18/2021 (PDF)

Załącznik nr 1 plan pracy (PDF)

17/2021 ZG w sprawie procedury przystąpienia do ufundowania sztandaru dla Związku. 22.11.2021 Uchwała nr 17/2021  Uchwała nr 17/2021 
 16/2021 ZG  w sprawie określenia wzorów pieczęci używanych przez
Zarząd Główny ZEiRSG
 05.11.2021 Uchwała nr 16/2021

Zał. do uchwały  nr 16/2021.

Uchwała nr 16/2021

Zał. do uchwały nr 16/2021.

15/2021 ZG w sprawie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej
oraz zasad ich podziału w 2022 r.
05.11.2021 Uchwała nr 15/2021  Uchwała nr 15/2021
 14/2021 ZG w sprawie wyboru i rekomendowania do pracy w Zarządzie Federacji SSM RP.   18.10.2021 Uchwała nr 14/2021 Uchwała nr 14/2021
11/2021 ZG w sprawie wpisania pośmiertnie Kol. Marka Meszyńskiego do Honorowej Księgi Zasłużonych Dla Związku. 03.10.2021 Uchwała nr 11/2021 Uchwała nr 11/2021
10/2021 ZG w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Związku Panu Tadeuszowi Kwiędaczowi. 03.10.2021 Uchwała nr 10/2021 Uchwała nr 10/2021
9/2021 ZG w sprawie nadania odznaki Zasłużony Dla Związku (26 osób wymienionych w treści uchwały). 03.10.2021 Uchwała nr 9/2021 Uchwała nr 9/2021
8/2021 ZG w sprawie wpisania do Honorowej Księgi Zasłużonych Dla Związku.  (10 członków ZEiRSG – nazwiska w treści uchwały). 03.10.2021 Uchwała nr 8/2021

 

Uchwała nr 8/2021  

 

7/2021 ZG w sprawie nadania tytułu Honorowego Prezesa Związku. 03.10.2021  Uchwała nr 7/2021  Uchwała  nr 7/2021
6/2021 ZG w sprawie zwołania V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZEiRSG 08.09.2021 Uchwała nr 6/2021 Uchwała nr 6/2021
4/2021 ZG w sprawie planu-harmonogramu czynności ZG ZEiRSG na okres luzowania obostrzeń w związku z Covid-19. 22.08.2021 Uchwała nr 4/2021

Harmonogram

Uchwała nr 4/2021 (pdf)

Harmonogram (pdf)

  Rok 2020    
11/2020 ZG w sprawie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz zasad ich podziału w 2021 r. 25.11.2020 Uchwała nr 11/2020 Uchwała nr 11/2020
8/2020 ZG w sprawie wpisania do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kol. Andrzeja ORMANA 06.10.2020 Uchwała nr 8/2020

Zał. Wpis 

Uchwała nr 8/2020

Zał. Wpis

7/2020/ZG w sprawie powołania Komisji Prawnej 14.06.2020 Uchwała nr 7/2020

Zał.   Regulamin KP

Uchwała nr 7/2020 .pdf

Zał.  Regulamin KP.pdf

       
  Rok 2019
   
12/2019/ZG w sprawie planu pracy ZG ZEiRSG na 2020 r. 30.12.2019 Uchwała nr 12/2019

Zał. Plan pracy na 2020 r.

Uchwała nr 12/2019

Zał. Plan pracy na 2020 r.

11/2019/ZG  w sprawie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz zasad ich podziału w 2020 r. 22.11.2019 Uchwała nr 11/2019 Uchwała nr 11/2019 (PDF)
10/2019/ZG w sprawie zasad gospodarki finansowej w ZEiRSG.

Zał. 1. Zasady gospodarki finansowej,                        Zał. 2. Książka skarbnika.

 

31.10.2019 Uchwała nr10/2019

Zał. 1 – zasady gospodarki finansowej

Zał. 2  Książka skarbnika

Uchwała nr10/2019(PDF) 

Zał. nr 1 – zasady gospodarki finansowej (PDF)

Zał. 2. Książka skarbnika (PDF)

8/2019/PZG w sprawie wpisania do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kol. T.. Wieciecha. 09.09.2019 Uchwała nr 8/2019 Uchwała nr 8/2019
7/2019/PZG w sprawie wpisania do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kol. R. Sokołowskiego. 07.09.2019 Uchwała nr 7/2019 Uchwała nr 7/2019(PDF)
6/2019/PZG w sprawie wpisania do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kol. A. Badowskiego. 07.09.2019 Uchwała nr 6/2019 Uchwała nr 6/2019(PDF)
5/2019/PZG w sprawie wpisania do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kol. T. Frydrycha. 07.09.2019  Uchwała nr 5/2019 Uchwała nr 5/2019(PDF)
3/2019/PZG w sprawie wpisania do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kol. E. Sochy. 24.03.2019 Uchwała nr 3/2019 Uchwała nr 3/2019(PDF)
1/2019/ZG – w sprawie wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kol. S. Koziołka. 24.03.2019  Uchwała nr 1/2019 Uchwała nr 1/2019(PDF)
Rok 2018
11/2018/ZG – Plan pracy ZG ZEiRSG na 2019 r. 31.12.2018 Uchwała nr 11

Plan pracy

Uchwała nr 11 (PDF)

Plan pracy (PDF)

10/2018/ZG – wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz zasad ich podziału w 2019 r. 30.11.2018 Uchwała nr 10 Uchwała nr 10 (PDF)
9/2018 ZG – zmiany w deklaracji członka: zwyczajnego,  wspierającego.

Zał. Deklaracja członka Związku: zwyczajnego, wspierającego.

29.08.2018 Uchwała nr 9 ZG

Deklaracja – członek zwyczajny

Deklaracja – członek wspierający

Uchwała nr 9 ZG (PDF)

Deklaracja – członek zwyczajny (PDF)

Deklaracja – członek wspierający (PDF)

9/2018  PZG – przetwarzanie danych osobowych w Związku.

Zał. Klauzula informacyjna RODO. 

05.08.2018 Uchwała nr 9 ZG

 

Klauzula RODO

Uchwała nr 9 ZG (PDF)

 

Klauzula RODO (PDF)

8/2018 PZG –  wsparcie inicjatywy „Emerytura bez podatku” 05.08.2018 Uchwała nr 8 PZG Uchwała nr 8 PZG
7/2018 PZG – wpisanie do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kol. Jerzego Jankowskiego.  10.06.2018 Uchwała nr7 Uchwała nr 7 (PDF)
5/2018 PZG – wpisanie do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kol. Mariana Humiei. 31.05.2018 Uchwała nr 5 Uchwała nr 5 (PDF)
8/2018 ZG – wpisanie do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Kolegów: Jarosław Gacek, Mariusz Kolanko, Mariusz Kosmaty, Roman Siwiec. 31.05.2018 Uchwała nr 8  Uchwała nr 8 (PDF)
5/2018 ZG – wpisanie Kol. Adama Miksiewicza do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. 18.03.2018 Uchwała nr 5 Uchwała nr 5 (PDF) 
3/2018 ZG – refundacja kosztów podróży członkom Związku.

Zał. Wniosek o zwrot kosztów podróży.

17.03.2018 Uchwała nr 3 

 

Wniosek o zwrot kosztów podróży

Uchwała nr3 (PDF)                    

 

Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży (PDF)

2/2018 ZG – wybór delegatów na III Kongres FSSM 12.02.2018 Uchwała nr 2  Uchwała nr 2 (PDF)
1/2018 PZG – powołanie Regionu Ziemia Kłodzka w Kudowie Zdroju. 08.01.2018 Uchwała nr 1 Uchwała nr 1 (PDF)
Rok 2017
12/2017 ZG – plan pracy ZG ZEiRSG na 2018 rok. 16.12.2017 Uchwala nr 12 Plan pracy Uchwala nr 12 (PDF)       Plan pracy (PDF) 
11/2017 PZG – wpisanie pośmiertnie Kol. Mariana TOTY do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. 15.12.2017 Uchwała nr 11  Uchwała nr 11 (PDF)
11/2017 ZG –  wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz zasad ich podziału w 2018 r. 21.11.2017 Uchwała nr 11 Uchwała nr 11 (PDF)
10/2017 ZG – ustanowienie dobrowolnej składki celowej na walkę ze skutkami  „ustawy represyjnej”. 02.10.2017 Uchwała nr 10 Uchwała nr 10 (PDF)
8/2017 PZG -powołanie Regionu Kołobrzeg. 09.07.2017 Uchwała nr 8 Uchwała nr 8  (PDF)
9/2017 ZG – plan działania ZEiRSG w kadencji 2017-2021. 03.07.2017 Uchwała nr 9 Uchwała nr 9 (PDF)
7/2017 PZG – powołanie Regionu Tuplice. 13.06.2017 Uchwała nr 7 Uchwała nr 7 (PDF) 
2/2017 ZG – zasady  wyróżniania w Związku.

Zał. Wniosek o wyróżnienie.

27.03.2017 Uchwała nr 2

Wniosek o wyróżnienie

Uchwała nr 2 (PDF)

Wniosek o wyróżnienie (PDF).

5/2017 PZG – powołanie Regionu Chojna. 16.03.2017 Uchwała nr 5 Uchwała nr 5 (PDF)
4/2017 PZG – powołanie Regionu w Szczecinie. 04.03. 2017 Uchwała nr 4 Uchwała nr 4 (PDF)
3/2017 PZG – powołanie Regionu Pomorskiego w Gdańsku. 25.02.2017 Uchwała nr 3 Uchwała nr 3 (PDF)
2/2017 PZG – powołanie Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie. 24.02.2017 Uchwała nr 2 Uchwała nr 2 (PDF)
1/2017 PZG – powołanie Regionu w Świnoujściu. 15.02.2017 Uchwała nr 1 Uchwała nr 1 (PDF)
 Rok 2016
 4/2016 ZG – powołanie rzecznika prasowego ZEiRSG.  12.03.2016 Uchwała nr 4  Uchwała nr 4 (PDF)
3/2016 ZG –  rozwiązanie Regionu w Kostrzynie n. Odrą.  12.03.2016 Uchwała nr 3 (PDF)
Rok 2015
13/2015 ZG – zmiany w Instrukcji Finansowej.
Zał. Instrukcja finansowa ZEiRSG.
30.12.2015 Uchwała nr 13

Instrukcja Finansowa

Uchwała nr 13 (PDF)

Instrukcja Finansowa

3/2015 ZG – zatwierdzenie Porozumienia o współpracy  z NSZZFSG
01.03.2015 Uchwała nr 3 Uchwała nr 3 (PDF)

 

1/2015 ZG – przeniesienie
organizacyjne członka Związku.
20.01.2015 Uchwała nr 1 Uchwała nr 1 (PDF)
Rok 2014
13/2014 ZG –  legitymacje
członkowskie
06.09.2014 Uchwała nr 13 Uchwała nr 13 (PDF)
2/2014 PZG – powołanie
Regionu Krakowskiego.
19.06.2014 Uchwała nr 2 Uchwała nr 2 (PDF)
 3/2014 ZG  – Odznaka Związku.  02.03.2014 Uchwała nr 3

Wzór odznaki

 Uchwała nr 3 (PDF)

  Rok 2013
12/2013 ZG – wzory deklaracji członkowskich  ( zm. uch.  nr 9/2018).
06.07.2013 UchZG12-13Deklaracje
11/2013 ZG –  instrukcja finansowa. 06.07.2013 Uchwała nr 11
2/2013 PZG – zatwierdzenie nazw identyfikacyjnych Regionów. 13.04.2013
1/2013 PZG –  powołanie
Regionu w Lubaniu.
13.04.2013
  Rok 2012
7/2012 ZG – zakładanie kont bankowych przez Regiony. 01.12.2012  Uchwała nr 7
   Rok 2011
   
  Rok 2010
8/2010 ZG – zatwierdzenie wzorów odznak i sztandaru.  Uwaga: 1) wzór sztandaru został zmieniony na podstawie uchwały ZG nr 3/2022 z dnia 1.02.2022 r.                 2) wzór odznaki Zasłużony dla Związku został zmieniony na podstawie uchwały ZG nr 12/2022 z dnia 9.05.2022 r.

 

10.07.2010  Uchwała nr 8
4/2010 ZG – logo Związku. 01.05.2010  Uchwała nr 4