Ustawa „dezubekizacyjna -II” uchwalona !?

           Uprzejmie informuję, że w dniu 16.12.2016r. na wieczornym posiedzeniu plenarnym Sejmu , obradującego w wyjątkowych okolicznościach w „półotwartej” formule, została przyjęta w III czytaniu – wg zapewnień posłów PIS w sposób legalny – ustawa „dezubekizacyjna – II” obniżająca po raz kolejny emerytury i renty policyjne, w tym niemałej części funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prawdopodobnie w najbliższych dniach ustawa trafi pod obrady Senatu (chyba że zawirowania sejmowe opóźnią proces legislacyjny, albo przyczynią się do kolejnych zmian jej treści). W toku procedowania nastąpiły w tej ustawie pewne zmiany w stosunku do przedłożenia rządowego.

          Z wstępnej analizy wynika, że do najistotniejszych zmian w tej ustawie, z punktu widzenia emerytów i rencistów SG pochodzących z WOP-u, należą:

  1. Zmiana dot. słuchaczy i studentów w Akademii Spraw Wewnętrznych (Art. 13b, ust.1 pkt 5e): wyłączenie z działania ustawy tych słuchaczy i studentów, którzy przed podjęciem nauki nie pełnili służby w instytucjach i organach określonych w katalogu sporządzonym przez IPN i po ukończeniu ASW nie podjęli w tych instytucjach i organach służby. Oznacza to, że ustawa obejmuje słuchaczy i studentów ASW pełniących służbę w Zwiadzie i Kontroli Ruchu Granicznego WOP, natomiast nie dotyczy WOP-istów spoza Zwiadu i KRG, którzy ukończyli Akademię, np.  jeśli ktoś pełnił służbę w pionie transportu i ukończył ASW, to nie będzie objęty tą ustawą.
  2. Wyłączenie spod działania ustawy tych osób, które po raz pierwszy podjęły służbę w organach i instytucjach wymienionych w ww. katalogu IPN nie wcześniej, niż w dniu 12 września 1989 roku (data wygłoszenia expose przez Premiera Mazowieckiego), oraz tych, których obowiązek służby wynikał z przepisów o powszechnym obowiązku obrony (Art. 13c). Oznacz to, że ustawa nie będzie dotyczyła osoby, która po raz pierwszy podjęła służbę  w Zwiadzie lub KRG WOP w dniu 12 września 1989r. lub po tym dniu, i później przeszła do SG, a służba zasadnicza w WOP nie będzie traktowana jako służba na rzecz „totalitarnego państwa” (określenie państwa PRL stosowane w ustawie przez rządzący obóz PIS).
  3. Wprowadzenie do ustawy „uznaniowego” w swej istocie Art.8a o treści:                                                             „Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na:                                                                                            1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz                                                                               2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.                                                                                                                             2.Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.15, art. 22 i art. 24”.          Powyższy zapis daje Ministrowi Spraw Wewnętrznych możliwość wyłączenia spod działania ustawy te osoby, które miały krótki okres służby na rzecz „totalitarnego państwa” (nie wiadomo, o jaki okres chodzi) i rzetelnie wykonywały zadania dla nowych władz (po dniu 12 września 1989r.) w służbach nowej i niepodległej już Polski. Jest to odpowiedź na szereg postulatów mediów i posłów w toku procedowania, aby osoby szczególnie zasłużone w nowej Polsce (ale z jakimś epizodem służby w organach „totalitarnego państwa”) mogły mieć „normalne” emerytury lub renty mundurowe, czyli tak jak funkcjonariusze przyjęci do służb w wolnej Polsce. Pewnie jest to jakaś szansa na uzyskanie „normalnej” emerytury lub renty przez niektórych emerytów i rencistów SG, którzy wcześniej służyli w Zwiadzie lub KRG WOP, ale martwi mnie ta uznaniowość; byłoby lepiej, gdyby to były jednoznacznie określone kryteria.
  4. Wprowadzenie w art. 15c wskaźnika 0% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby na rzecz „totalitarnego państwa” (propozycja rządowa wskaźnika z 0,5 % została w toku legislacji zmieniona na 0%). Tu komentarz jest zbędny.
  5.  W art. 22a – rentę inwalidzką w przypadku osoby, która pełniła służbę na rzecz „totalitarnego państwa”, o której mowa w art. 13b, zmniejsza się o 10% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz „totalitarnego państwa”. Jeżeli taka osoba została zwolniona ze służby przed dniem 1 sierpnia 1990 r. rentę inwalidzką wypłaca się w kwocie minimalnej według orzeczonej grupy inwalidzkiej.
  6. Renty rodzinne (art: 24a): jeżeli funkcjonariusz po dniu 31 lipca 1990 roku zaginął w związku z pełnieniem służby lub poniósł śmierć w wypadku pozostającym w związku z pełnieniem służby, to renta rodzinna będzie obliczana na „normalnych” zasadach, czyli tak jak dla funkcjonariusza przyjętego do służby w nowej Polsce, nawet gdyby miał on okres służby w „państwie totalitarnym”.

          Pełna treść zmodyfikowanej ustawy w druku sejmowym 1159 . Aby dobrze zrozumieć całość zmian, trzeba je czytać razem z ustawą główną, czyli Ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708), do której wprowadza się zmiany. Poniżej tekst jednolity tej ustawy.

Ważne ! Ustawa ta nie dotyczy tych byłych Wopistów, którzy otrzymują emerytury i renty z Wojskowych Biur Emerytalnych na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

  ustawa-emerytalna-policyjna-tekst-jednolity-z-maja-2016r

                                                                                           Opracował:

                                                                                         p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                     Jerzy JANKOWSKI