Ustawy

1.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
2.
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
3. 
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
 4.
Ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.
 5.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 6.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  7.  
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 8.
Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.