WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE REGIONU SĄDECKIEGO.

           W dniu 16 stycznia 2018 roku w Nowym Sączu w siedzibie Regionu Sądeckiego ZEiRSG odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu. W zebraniu brał udział Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz, który jest jednocześnie członkiem Regionu Sądeckiego ZEiR SG.

            W zastępstwie nieobecnego Prezesa Regionu zebranie otworzyła Zastępca Prezesa kol. Agata Mróz, która przywitała wszystkich zebranych i poinformowała, że Zarząd Regionu Sądeckiego za szczególne zasługi organizacyjne w pracy na rzecz Związku wyróżnił:

 • dyplomem uznania  – kol. Krzysztofa Twardowskiego i kol. Wiesława Furmanka,
 • nagrodą rzeczową   – kol. Edwarda Sochę.

          Miłym akcentem zebrania było wręczenie przez Prezesa Związku kol. Adama Miksiewicza upominku (obraz własnoręcznie namalowany przez członka Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Krzysztofa Hartabusa) dla kol. Agaty Mróz za pomoc i współpracę z władzami Związku w zakresie doradztwa finansowego, prowadzenia księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych do organów skarbowych.

        Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został kol. Tadeusz Wieciech. Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za rok 2017 oraz sprawozdanie finansowe przedstawiła Zastępca Prezesa Regionu kol. Agata Mróz.

       Warto wskazać, że w okresie sprawozdawczym Zarząd Regionu zorganizował następujące główne przedsięwzięcia:

 • zabawę noworoczną (Bal Emeryta),
 • Dzień Kobiet dla członkiń związku,
 • zawody strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej,
 • obchody rocznicowe powstania WOP,
 • obchody Dnia Weterana Służby Granicznej,
 • wycieczka krajoznawczo – historyczna do Ziemi Kłodzkiej.

          Ponadto wielu członków Związku, jako delegacje lub reprezentanci Regionu, brało udział w:

 • międzynarodowym spotkaniu emerytów policyjnych w Starej Lubovni na Słowacji,
 • mistrzostwach Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG oraz Zarządu Rejonowego ZŻWP w strzelaniu,
 • spotkaniach ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza,
 • uroczystościach patriotycznych, świętach i rocznicach organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza,
 • uroczystościach i apelach organizowanych przez Karpacki Oddział SG,
 • nadaniu sztandaru Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej (wsparto fundację sztandaru  kwotą 500 zł).

      Ponadto w ostatnim kwartale ub. roku członkowie Regionu aktywnie uczestniczyli w zbieraniu podpisów poparcia dla projektu ustawy – firmowanej przez Federację Służb Mundurowych RP i działający w jej imieniu Ogólnopolski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej – zmieniającej ustawę represyjną z grudnia 2016r., na podstawie której ZER MSWiA obniżył emerytury i renty mundurowe, w tym części emerytom i rencistom WOP i Straży Granicznej.

       W imieniu Komisji Rewizyjnej Regionu sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli  przedstawił jej przewodniczący kol. Krzysztof Twardowski. Po dyskusji członkowie Regionu jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz zatwierdzenia bilansu i budżetu Regionu na rok 2018.

        Kol. Agata Mróz przedstawiła plan działań Regionu na 2018 rok. W toku dyskusji zgłoszono kilka propozycji, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd Regionu.

          Na zakończenie obrad Prezes Związku poinformował zebranych o działaniach Zarządu Głównego i przewidywanych przedsięwzięciach na rok 2018. Poinformował, że w miesiącu marcu 2018r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego, na którym zapadnie decyzja o organizacji centralnych uroczystości obchodów XX-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów SG. Przekazał też informację o akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy anty-represyjnej i podziękował zebranym za aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Sekretarz Regionu Sądeckiego

                                                                                                                 Tadeusz Wieciech