Walne zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego.

                       W dniu 17 stycznia 2019 roku w Nowym Sączu w siedzibie Regionu Sądeckiego ZEiRSG odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu. W zebraniu brał udział członek Prezydium Zarządu Głównego ZEiR SG kol. Adam Miksiewicz (który jest jednocześnie członkiem Regionu Sądeckiego), a także gościnnie Pani płk SG Renata Obrzut –  zastępca Komendanta KOSG –  reprezentująca zaproszonego na obrady, ale nieobecnego Komendanta Oddziału.

            Obrady otworzył Prezes Regionu Sądeckiego kol. Krzysztof Twardowski, który  przywitał wszystkich zebranych, a odnosząc się do Pani płk Rentay Obrzut,  podziękował kierownictwu Oddziału za bardzo dobrą współpracę w roku 2018. Następnie kol. Twardowski wraz z kol. Adamem Miksiewiczem wręczyli legitymację nowemu członkowi Związku, kol. Grzegorzowi Czarneckiemu. Ponadto Prezes Regionu Sądeckiego poinformował zebranych, że Zarząd Regionu za szczególne zasługi organizacyjne w pracy na rzecz Związku wyróżnił:

 • dyplomem uznania  – kol. Edwarda Sochę oraz kol. Tadeusza Wieciecha;
 • nagrodą rzeczową   – kol. Agatę Mróz i kol. Krzysztofa Iwańczyka.

             Dyplomy wręczył wyróżnionym kol. Adam Miksiewicz, a nagrody rzeczowe – Prezesa Regionu.

        Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym została kol. Agata Mróz. Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za rok 2018 przedstawiła Zastępca Prezesa Regionu kol. Agata Mróz, a bilans Regionu za 2018 rok oraz budżet na 2019 rok przedstawił Skarbnik Regionu, kol. Stanisław Koziołek. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu, kol. Zbigniew Gaweł, przedstawił sprawozdanie z działalności tejże komisji w roku 2018.

 W trakcie obrad głos zabrała także Pani płk Renata Obrzut wskazując w krótkim okolicznościowym przemówieniu na wiele pozytywnych aspektów współpracy naszego Regionu z Karpackim Oddziałem SG i zapewniając, że również w roku 2019 kierownictwo Oddziału będzie wspomagało działania podejmowane przez Region w środowisku emerytów i rencistów SG.

       Warto wskazać, że w okresie sprawozdawczym Zarząd Regionu zorganizował następujące główne przedsięwzięcia:

 • zabawę noworoczną (Bal Emeryta),
 • Dzień Kobiet dla członkiń związku,
 • zawody strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej,
 • obchody rocznicowe powstania WOP,
 • obchody Dnia Weterana Służby Granicznej oraz XX-lecia powstania Związku,
 • wycieczkę krajoznawczo – historyczną do Warszawy.

         Ponadto wielu członków Związku, jako delegacje lub reprezentanci Regionu, brało udział w:

 • międzynarodowym spotkaniu emerytów policyjnych na Słowacji,
 • mistrzostwach Karpackiego Oddziału SG w strzelaniu,
 • spotkaniach ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza,
 • uroczystościach patriotycznych, świętach i rocznicach organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza,
 • uroczystościach i apelach organizowanych przez Karpacki Oddział SG.

        Kol. Krzysztof Twardowski przedstawił plan działań Regionu na 2019 rok. W toku dyskusji zgłoszono kilka propozycji, m.in. dotyczących wycieczki planowanej na miesiąc wrzesień oraz udziału drużyny Regionu w Rajdzie Górskim Szlakami Obrońców Granic, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd Regionu.

       Prezes Regionu Sądeckiego

                                                                                                               Krzysztof Twardowski