Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego ZEiRSG.

W dniu 24 stycznia 2024 roku w Sali Tradycji – Odpraw Karpackiego  Oddziału Straży Granicznej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego ZEiRSG.

Obrady otworzył Prezes Regionu Sądeckiego kol. Krzysztof Twardowski, który  przywitał wszystkich zebranych. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w ostatnim okresie naszego kolegi, członka Regionu Sądeckiego ZEiR SG kol. Mariana Wielochowskiego. Prezes Honorowy Związku Emerytów i Rencistów SG kol. Adam Miksiewicz przy udziale Prezesa Regionu Sądeckiego kol. Krzysztofa Twardowskiego wręczył wyróżnienia nadane przez Zarząd Główny ZEiR SG (wpis do „Księgi Honorowej Zasłużonych dla Związku”, odznaki „Zasłużony dla Związku” oraz statuetkę „Pogranicznika” dla kol. Leszka Cegiełki za udział w zwycięskiej Drużynie Związku w 50-tym Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic”).

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został kol. Krzysztof Twardowski. Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za rok 2023 przedstawił Prezes Regionu. Bilans Regionu za 2023 rok oraz budżet na 2024 rok przedstawił w imieniu Skarbnika Regionu kol. Tadeusz Wieciech, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Marek Kiełbasa zapoznał zebranych z informacją o działaniach podejmowanych przez tę Komisję.

        Kol. Krzysztof Twardowski przedstawił plan działań Regionu na 2024 rok. W toku dyskusji zgłoszono kilka propozycji dot. planowanych przedsięwzięć, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd Regionu. Na tym Walne Zebranie zakończono.

Prezes Regionu Sadeckiego

Krzysztof Twardowski

Poniżej mała galeria zdjęć z obrad Walnego Zebrania.