Walne zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego ZEiRSG

 

          W dniu 12 stycznia 2016 roku w sali wykładowej Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego. Zebranie otworzył Prezes Regionu, który przywitał wszystkich przybyłych, w szczególności Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG Pana płk SG Mieczysława Kurka i Prezesa Związku Adama Miksiewicza.

Poinformował o przyjęciu do Związku w 2015 roku 9 nowych członków zwyczajnych, Jacka Muszyńskiego, Stanisława Gabrysia, Krzysztofa Twardowskiego, Bogusława Surdego, Włodzimierza Mrozowskiego, Jacka Sobasa, Ignacego Barana, Waleriana Kurka, Dariusza Gizickiego, którym legitymacje członkowskie wręczył Prezes Związku, Adam Miksiewicz. Prezes Regionu poinformował również, że Zarząd Regionu Sądeckiego za szczególne zasługi organizacyjne w pracy na rzecz Związku wyróżnił nagrodą rzeczową Krzysztofa Gozdeckiego a dyplomem uznania Zbigniewa Gawła, Wincentego Żygadłę i Leszka Zatorskiego. Nagrodę i dyplomy wyróżnionym wręczył osobiście Prezes Regionu. Natomiast Komendant KOW SG poinformował zebranych o aktualnych działaniach Ośrodka i planach utworzenia Oddziału.

          Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za 2015 rok przedstawił Prezes Regionu. Do najważniejszych przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym zostały zaliczone następujące działania:

 • Organizacja Balu Emeryta.
 • Zawody strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej.
 • Udział w nadaniu imienia i sztandaru Karpackiemu Ośrodkowi Wsparcia SG.
 • Obchody 70 rocznicy powstania WOP.
 • Obchody Dnia Weterana Służby Granicznej.
 • Wycieczka krajoznawczo – historyczna „Atrakcje Ziemi Świętokrzyskiej”.
 • Udział w międzynarodowym spotkaniu emerytów i rencistów w Starej Lubovni na Słowacji.
 • Udział w mistrzostwach Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w strzelaniu.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza.
 • Udział w uroczystościach patriotycznych, świętach i rocznicach organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
 • Pozyskanie środków finansowych na działalność statutową z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Straży Granicznej.

          Szczegółowego rozliczenia finansowego czyli bilansu za 2015 rok oraz przedstawienia budżetu na 2016 rok dokonał skarbnik Zarządu Regionu Stanisław Koziołek. W imieniu Komisji Rewizyjnej Regionu sprawozdanie z kontroli przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Iwańczyk. Po krótkiej dyskusji członkowie Regionu jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz zatwierdzenia bilansu i budżetu.

          Na zakończenie Prezes Regionu podziękował Zarządowi Regionu Sądeckiego i aktywnym członkom Regionu za pracę społeczną w minionym roku. Szczególne słowa podziękowania skierował do Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG za pomoc i wsparcie działań statutowych naszego Regionu.

                       Edward Socha