WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE REGIONU SĄDECKIEGO

W dniu 20 stycznia 2015 roku w sali wykładowej Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego. Zebranie otworzył Prezes Regionu, który przywitał wszystkich przybyłych, w szczególności władze naczelne Związku. Poinformował o przyjęciu do Związku w 2014 r. 2 nowych członków, Zbigniewa Cabałę i Marka Fiuta, którym legitymacje członkowskie wręczył Prezes Związku, Adam Miksiewicz. Prezes Regionu poinformował również, że Zarząd Regionu Sądeckiego za szczególne zasługi w pracy na rzecz Związku wyróżnił dyplomem uznania Tadeusza Wieciecha, Janusza Sowę i Józefa Łazarza. Dyplomy wyróżnionym wręczał Wiceprezes Związku Jerzy Jankowski.

Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za 2014 rok przedstawił Prezes Regionu. Do najważniejszych przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym zostały zaliczone następujące działania:

  • Organizacja spotkania noworocznego.
  • Zawody strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej.
  • Dzień Weterana Służby Granicznej połączony z centralnymi obchodami święta Związku.
  • Udział w międzynarodowym spotkaniu emerytów i rencistów w Starej Lubovni na Słowacji.
  • Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza.
  • Udział we wszystkich apelach organizowanych w Karpackim Ośrodku Wsparcia SG.
  • Udział w uroczystościach patriotycznych, świętach i rocznicach organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
  • Pozyskanie środków finansowych na działalność statutową z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Straży Granicznej.
  • Udział w II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Związku i wybór członków naszego Regionu do władz naczelnych Związku.

Prezes Regionu dokonał również szczegółowego rozliczenia wpływów i wydatków w 2014 roku, Stanisław Koziołek, skarbnik Zarządu Regionu przedstawił budżet na 2015 rok, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej sekretarz Julian Grabowski. Po krótkiej dyskusji członkowie Regionu jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz zatwierdzenia bilansu i budżetu.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku zebrania Prezes Regionu podziękował Zarządowi Regionu Sądeckiego i aktywnym członkom Regionu za pracę społeczną w minionym roku. Szczególne słowa podziękowania skierował do Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG, kapelana Ś-MOSG, pracowników i funkcjonariuszy Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Pododdziału Reprezentacyjnego za pomoc i wsparcie działań statutowych naszego Regionu.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha