Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionu Sądeckiego ZEiRSG

        W dniu 17 stycznia 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu Sądeckiego. Salę odpraw do przeprowadzenia zebrania użyczył Komendant Karpackiego Oddziału SG, Pan ppłk SG Stanisław Laciuga, który był honorowym gościem zebrania. Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli również: były Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG, Pan płk SG Mieczysław Kurek i Prezes Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,  Pan Adam Leszyński.

          Zebranie otworzył Prezes Regionu, który przywitał wszystkich zebranych. Poinformował o przyjęciu do Związku w 2016 i 2017 roku 6 nowych członków zwyczajnych (Bartłomieja Żółcińskiego, Andrzeja Błaszczyka, Romana Antkiewicza, Romana Bielskiego, Krzysztofa Stawiarskiego, Zofii Antkiewicz), którym legitymacje członkowskie wręczył Prezes Związku, Adam Miksiewicz. Ponadto Prezes Regionu poinformował zebranych, że w okresie sprawozdawczym (czteroletnia kadencja) Region Sądecki powiększył liczbę swoich członków o 29 osób. Poinformował również, że Zarząd Regionu Sądeckiego za szczególne zasługi organizacyjne w pracy na rzecz Związku wyróżnił:

 • dyplomem uznania                – Krzysztofa Iwańczyka,
 • nagrodą rzeczową                 – Tadeusza Wieciecha i Stanisława Koziołka.

            Za wieloletnią współpracę i okazywaną pomoc naszemu Związkowi szczególne słowa podziękowania wraz z upominkiem otrzymał płk SG Mieczysław Kurek. Nagrody i wyróżnienia wręczał osobiście Prezes Regionu.

          Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za lata 2013 – 2016 oraz sprawozdanie finansowe przedstawił Prezes Regionu. Za okres sprawozdawczy Zarząd Regionu pochwalił się organizacją między innymi:

 • dwóch zabaw noworocznych (Bale Emeryta),
 • dwóch spotkań opłatkowych,
 • corocznych zawodów strzeleckich z okazji Święta Straży Granicznej,
 • corocznych obchodów rocznicowych powstania WOP,
 • corocznych obchodów Dnia Weterana Służby Granicznej, w tym w roku 2014 – centralnych obchodów tego święta wspólnie z Zarządem Głównym ZEiRSG,
 • dwóch wycieczek krajoznawczo – historycznych „Atrakcje Ziemi Świętokrzyskiej” oraz „Twierdza Przemyśl i Kalwaria Pacławska”,

ponadto udziałem w:

 • międzynarodowych spotkaniach emerytów policyjnych w Starej Lubovni na Słowacji (co roku),
 • mistrzostwach Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG oraz Zarządu Rejonowego ZŻWP w strzelaniu,
 • spotkaniach ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza,
 • uroczystościach patriotycznych, świętach i rocznicach organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza,
 • uroczystościach i apelach organizowanych przez Karpacki Ośrodek Wsparcia SG i Karpacki Oddział SG,
 • nadaniu imienia i sztandaru Karpackiemu Ośrodkowi Wsparcia SG.

          W imieniu Komisji Rewizyjnej Regionu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdań przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Iwańczyk, który zakończył je wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Regionu.

          Po dyskusji członkowie Regionu jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań, udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz zatwierdzenia bilansu i budżetu Regionu na rok 2017.

          W drugiej części zebrania, w tajnym głosowaniu wybrano władze Regionu:

 • Zarząd Regionu:             
  • Edward Socha                      – prezes,
  • Agata Mróz                           – wiceprezes,
  • Wiesław Furmanek               – wiceprezes,
  • Tadeusz Wieciech                 – sekretarz,
  • Stanisław Koziołek                – skarbnik.
 • Komisję Rewizyjną Regionu:
  • Krzysztof Twardowski         – przewodniczący,
  • Zbigniew Gaweł                   – wiceprzewodniczący,
  • Krzysztof Iwańczyk             – sekretarz.
 • Delegatów na Krajowy Zjazd Związku:
 • Tadeusz Wieciech,
 • Krzysztof Iwańczyk,
 • Krzysztof Twardowski,
 • Zbigniew Gaweł,
 • Marian Wielochowski.

          Na zakończenie obrad Prezes Regionu podziękował za ogromną pomoc w realizacji naszych statutowych działań i finansowe wspieranie byłemu Komendantowi Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG. Podziękowania skierował również do Komendanta Karpackiego Oddziału SG za już udzielaną nam pomoc, oraz do Orkiestry Reprezentacyjnej i Pododdziału Reprezentacyjnego KOW SG i KaOSG, na których pomoc zawsze mogliśmy liczyć. Podziękował ustępującemu Zarządowi Regionu za ciężką i odpowiedzialną pracę  w okresie sprawozdawczym, członkom Komisji Rewizyjnej Regionu za wnikliwość prowadzonych kontroli, oraz wszystkim aktywnym członkom Regionu za zaangażowanie. Pogratulował też wyboru nowo wybranym władzom Regionu oraz delegatom na Zjazd.

                                                                                  Prezes Regionu Sądeckiego

                                                                                           Edward Socha