Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionu Szczecin ZEiRSG.

     W dniu 26 sierpnia 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Szczecin. Na zebraniu podsumowano działalność Zarządu Regionu Szczecin w kadencji 2017 – 2021 oraz dokonano wyborów: Zarządu Regionu Szczecin, Komisji Rewizyjnej Regionu i delegatów na Zjazd Krajowy. Zebranie odbyło się w formule hybrydowej – można było uczestniczyć osobiście, a członkom, którzy z różnych przyczyn nie mogli dotrzeć na miejsce zebrania, umożliwiono udział w formie wideokonferencji i z tej opcji skorzystało 4 członków. Prawomocne zebranie odbyło się w drugim wyznaczonym terminie, gdyż w pierwszym terminie, przy wymaganej liczbie 42 członków, zabrakło 6 uczestników. Członkowie po złożeniu podpisów na liście obecności otrzymali mandat do głosowania (w formie kartonika na „smyczce”) z oznaczeniem Regionu Szczecin.

       Zebranie otworzył Prezes Regionu Szczecin kol. Andrzej Budzyński, wybrano prezydium zebrania z kol. Grzegorzem Pieszko jako Przewodniczącym. Prezes Regionu przedstawił sprawozdanie z działalności Regionu i Zarządu Regionu za 4 lata kadencji oraz złożył podziękowania za pracę na rzecz Regionu w formie dyplomów okolicznościowych kolegom: Andrzejowi Wyganowskiemu, Krzysztofowi Wachowiczowi, Tadeuszowi Ruchale, Sławomirowi Loksa, Krzysztofowi Czerwonce, Grzegorzowi Pieszko, Jerzemu Urbańskiemu, Jarosławowi Kęsickiemu. Prezes od członków Regionu otrzymał dyplom podziękowania za swoje zaangażowanie i motywowanie innych do działania. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Zarządu Regionu oraz Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie przyjęło sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

      Następnie pracę rozpoczęła Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem kol. Krystyny Majunki i przystąpiono do wyborów nowego Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Krajowy. W głosowaniu mogli także uczestniczyć koledzy uczestniczący w wideokonferencji, gdyż przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy zapewniono oddanie głosu w sposób tajny. W wyniku wyborów i podjęciu uchwał przez wybrany zarząd i komisję rewizyjną skład władz Regionu przedstawia się następująco:

           Zarząd Regionu Szczecin kadencji 2021 – 2025:
1. Prezes Zarządu Regionu Szczecin – kol. Andrzej Budzyński.
2. Wiceprezes Zarządu Regionu Szczecin – kol. Krzysztof Czerwonka.
3. Wiceprezes Zarządu Regionu Szczecin – kol. Grzegorz Pieszko.
4. Sekretarz Zarządu Regionu Szczecin – kol. Ewa Domańska.
5. Skarbnik Zarządu Regionu Szczecin – kol. Jaroslaw Kęsicki.
6. Członek Zarządu Regionu Szczecin – kol. Grzegorz Borowik.
7. Członek Zarządu Regionu Szczecin – kol. Jacek Grzymski.

             Komisja Rewizyjna Regionu Szczecin kadencji 2021 – 2025:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Konior Grzegorz,
2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Wachowicz Krzysztof,
3. Członek Komisji Rewizyjnej – kol. Aleksander Wasilewski.

               Wybrani delegaci na Zjazd Krajowy kadencji 2021 – 2025:
1. Kol. Budzyński Andrzej,
2. Kol. Bukaczewski Czesław,
3. Kol. Domańska Ewa,
4. Kol. Głowacki Andrzej,
5. Kol. Kęsicki Jarosław,
6. Kol. Pieszko Grzegorz,
7. Kol. Sateja Marek,
8. Kol. Wasilewski Aleksander.

      Na zakończenie zebrania Prezes Regionu Szczecin krótko przedstawił kierunki działania Regionu oraz serdecznie zaprosił wszystkich do udziału w realizowanych projektach.

 Z up. Prezesa Regionu

Kol. Jarosław Kęsicki

Zdjęcia
Kol. Krzysztof Wachowicz