Ważne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG!

      W dniu 25-go sierpnia 2019 roku w m. Kostrzyn n/Odrą odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, poświęcone w szczególności organizacji zgromadzenia – manifestacji protestacyjnej emerytów i rencistów b. WOP i Straży Granicznej oraz ich sympatyków w dniu 21-go września 2019 roku w rejonie byłego Drogowego Przejścia Granicznego w Kostrzynie n/ Odrą przy drodze krajowej nr 22.

W posiedzeniu wzięli udział: Prezes Związku kol. Marek Meszyński wraz z Wiceprezesami – kol. Józefem  Kraską i kol. Januszem Babiarzem oraz Głównym Skarbnikiem kol. Andrzejem Ormanem, Wiceprezes Nadodrzańskiego Regionu ZEiR SG w Słubicach (na  którego terenie organizowane będzie zgromadzenie) kol. Włodzimierz Tiszuk oraz grupa emerytów inicjująca zgromadzenie z rejonu Kostrzyna tj. kol. Grzegorz Matusewicz, kol Sławomir Matusewicz i kol. Jan Tomasik.

W wyniku obrad powołano Komitet Organizacyjny w składzie ośmiu osób biorących udział w posiedzeniu i po wyrażeniu przez wszystkich zgody na udział w tym komitecie jednogłośnie wybrano kol. Grzegorza Matusewicza na jego przewodniczącego i kol Marka Meszyńskiego na zastępcę przewodniczącego. Ustalono, że  celami zgromadzenia będą:

  •  wyrażenie protestu przeciwko śmiertelnym skutkom ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, obniżającej emerytury i renty b. funkcjonariuszom i żołnierzom, i apelu o jej zmianę po jesiennych wyborach parlamentarnych 2019 roku,
  • zebranie podpisów pod petycją do Przewodniczącej Komisji Europejskiej o skierowanie powyższej ustawy represyjnej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w celu zbadania jej zgodności z prawem Unii Europejskiej,
  • wyrażenie protestu przeciwko łamaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Praw obywatelskich w kraju,
  • zebranie podpisów pod petycją do Prezes Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie prac Trybunału nad zapytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2018 r. o zgodność z Konstytucją RP ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz wydanie w tej sprawie orzeczenia (już prawie 1000 osób zmarło nie doczekawszy rozstrzygnięć sądowych na wniesione odwołania od decyzji „śmierci”, co jest sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka).

Manifestacja będzie zorganizowana w dniu 21-go września 2019 roku w godz. 10.00 – 16.00 na terenie przyległym do Twierdzy Kostrzyn obok byłego Drogowego Przejścia Granicznego w Kostrzynie n/Odrą przy drodze krajowej nr 22 (bez blokowania drogi i ruchu). Przewiduje się udział członków ZEiRSG (w miarę możliwości ze wszystkich Regionów), wielu emerytów i rencistów WOP i SG oraz ich sympatyków z całej Polski, a także emerytów innych służb mundurowych. Imienne zaproszenia do udziału w manifestacji zostaną skierowane w szczególności do Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych – insp. Zdzisława Czarneckiego, Dziekana Klubu Generałów i Admirałów SG – gen. bryg. SG Tadeusza Frydrycha, byłego Komendanta Głównego SG a obecnie Prezesa stowarzyszenia struktur związkowych emerytów  WOP i SG na terenie Warszawy pn. „Granica”  –  gen. bryg. SG Mariana Kasińskiego, kierownictw innych stowarzyszeń służb mundurowych RP, przedstawicieli struktur emeryckich niemieckich służb granicznych, niektórych polityków obozu rządzącego i opozycji (m.in. obrońców naszych spraw: kandydata na posła z ramienia SLD Andrzeja Rozenka i prof. Bogusława Liberadzkiego – wiceprzewodniczącego Europarlamentu), a także autorytetów prawniczych i mediów lokalnych oraz krajowych. Szczegółowa lista gości będzie zaprezentowana w odrębnym komunikacie.

Ponadto, w związku ze zbliżającym się w dniu 13 września Dniem Weterana Służby Granicznej i jednocześnie świętem naszego Związku, Prezydium ZG podjęło kilka decyzji organizacyjnych w sprawie obchodów święta. M.in. upoważniło kolegów z Regionu Sądeckiego ZEiRSG (Członka Prezydium ZG Kol. Adama Miksiewicza, Zastępcę Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej ZEiRSG Kol. Stanisława Koziołka i Rzecznika Związku Kol. Jerzego Jankowskiego) do złożenia wieńca pamięci w imieniu ZEiRSG i wszystkich emerytów WOP i SG w dniu 21.09.2019r. na cmentarzu wojennym z okresu II wojny światowej m.in. żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza  w Wytycznie.        Na cmentarzu tym znajduje się symboliczny grób żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w czasie bitwy pod Wytycznem stoczonej 1 października 1939 roku pomiędzy jednostkami KOP dowodzonymi przez generała Wilhelma Orlik-Rückemann, a Armią Czerwoną.

Wiceprezes ZEiRSG ds. organizacyjno-prawnych

                                           Józef Ludwik KRASKA