Wnioski o ponowne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Straży Granicznej – aktualizacja z dnia 7.12.2018r.

W dniu 30 października 2018r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. 7/15), opublikowany w dniu 6 listopada 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2102) w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisów w ustawie o Policji dotyczących naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  wypoczynkowy/dodatkowy przez funkcjonariuszy Policji odchodzących na emerytury (renty). Wyrok ten nie dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej, co niedawno sygnalizowaliśmy na naszej stronie internetowej, publikując kopię pierwszej opinii prawnej Pani adwokat dr Marty Derlatki zamieszczoną na portalu NSZZF SG w dniu 15.11.2018r.  (informacja-dotyczaca-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego/).

Druga opinia prawna Pani adwokat dr Marty Derlatki, opublikowana na portalu internetowym NSZZF SG w dniu 29.11.2018r. (Opinia prawna przygotowana na zlecenie Zarządu Głównego NSZZF SG w przedmiocie zgodności przepisów dot. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i czas wolny od służby z aktami wyższego rzędu  –  kliknij w adres:  Opinia-ekwiwalent-SG), potwierdza zasadność wystąpienia w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego i wskazuje, że Zarząd Główny NSZZF SG jest organem uprawnionym do takiego wystąpienia. (Możliwości takiej nie posiada żadne stowarzyszenie grupujące emerytów/rencistów SG). Zarząd Główny NSZZF SG ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie prawdopodobnie w dniu 12 grudnia 2018r.

Znając już tempo realizacji procedur prawnych przy składaniu wniosków do TK zakładamy, że w przypadku skierowania takiego wystąpienia do TK przez NSZZF SG  ostateczny wyrok w tej sprawie (prawdopodobnie korzystny dla nas) zapadłby  za 2-3 lata. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw sugestiom części emerytów i rencistów SG, publikujemy poniżej trzy wzory wniosków (trzeci wzór wniosku, opracowany przez Panią dr Martę Derlatkę, dołączamy z dniem 7.12.2018r.) do właściwych przełożonych o ponowne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy, naliczony niezgodnie z przepisami, co można wywieść poprzez analogię do zakwestionowanych już przez Trybunał Konstytucyjny przepisów w wyroku sygn. K 7/15. odnoszących się do funkcjonariuszy Policji.

Wzory opracowane przez stowarzyszenia emerytów b. WOP i SG:

Wzór opracowany przez Panią dr Martę Derlatkę, zamieszczony na portalu internetowym NSZZF SG wraz z uzasadnieniem:

Wzory różnią się między sobą sposobem formułowania tych samych w istocie żądań do przełożonych o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (czas wolny) przy przechodzeniu na emeryturę/rentę. Wybór wniosku należy do zainteresowanego emeryta/rencisty, stosownie do jego indywidualnej sytuacji podczas przechodzenia na emeryturę czy rentę, w szczególności terminu i obowiązujących wówczas przepisów. Do sporządzenia wniosku  załączamy materiał pomocniczy: SG-Przepisy-Urlop-Czas-Wolny.

Konkluzja końcowa: wszystkie wzory mogą być wykorzystane do sporządzenia odpowiedniego wniosku przez emerytów/rencistów SG, którym niewłaściwie naliczono i wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop (czas wolny). Z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, można przyjąć, że w aktualnej sytuacji prawnej każdy wniosek o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zostanie załatwiony odmownie, co zapewne będzie skutkowało koniecznością  podejmowania dalszych kroków prawnych. Dlatego z ostrożności procesowej sugerujemy, aby przy sporządzaniu wniosku kierować się wskazaniami Pani Dr Marty Derlatki oraz wskazówkami zespołu prawnego Federacji zamieszczonymi na stronie portalu internetowym  Federacji SSM RP  >https://www.fssm.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop—uzupelnienie .

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI