Wzory odwołań od decyzji ZER rekomendowane przez FSSM RP.

       Uprzejmie informuję, że od wczoraj na stronie internetowej Federacji SSM RP znajdują się, rekomendowane przez FSSM,  wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, obniżającej emerytury i renty policyjne. Linki do tych wzorów znajdują się poniżej (wystarczy kliknąć w niebieski napis, a otworzy się wzór odwołania w formacie Word). Dodatkowo informuję, że wzory odwołań zostały zamieszczone także na naszej stronie internetowej w dziale  „Obniżone emerytury > Wzory pism procesowych”, gdzie omówiono także w skróconej formie sposób korzystania z nich.

          Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje:

1.   Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.
2.   Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
3.   Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed  i po 1990 r.
4.   Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
5.   Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę  przed i po 1990 r.
6.   Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
7.   Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 r, zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
8.   Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
9.   Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.

          Federacja SSM RP informuje, że „wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy, którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystanie tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270) „.

          Z wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje w/w ustawa. Przy sporządzaniu odwołania od decyzji ZER dany wzór należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne  fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny.

          Na podstawie konsultacji z Prezesem naszego Związku, kol. Adamem MIKSIEWICZEM, dodatkowo informuję, że Zarząd Główny w niedługim czasie przygotuje lekką modyfikację wzorów odwołań, dostosowując je do specyfiki służby w WOP i później w Straży Granicznej.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI