Wzory pism do IPN – aktualizacja informacji.

Szanowne Koleżanki !

Szanowni Koledzy !

          Poniżej zamieszczamy wzory dwóch dokumentów – wniosków do IPN (wystarczy kliknąć, aby pobrać), niezbędnych dla ludzi aktywnych w działaniach o przeciwdziałanie skutkom ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. (nie ma pewności, czy legalnie uchwalonej), obniżającej emerytury i renty policyjne m. in. b. funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Wniosek do IPN sprawdzenie danych osobowych.

Wniosek do IPN o wydanie kopii dokumentów.

          Wniosek do IPN o sprawdzenie danych osobowych w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy o Instytucie Pamięci, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r., powinien być pierwszym wystąpieniem do Prezesa IPN o informację, czy dane osobowe wnioskodawcy figurują w zasobach IPN i  są tożsame z danymi w katalogu funkcjonariuszy … organów bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że katalog organów bezpieczeństwa w ustawie o IPN (Dz. U  z 2016 poz. 152) ma się nijak do katalogu „organów totalitarnego państwa” w ustawie obniżającej emerytury i renty policyjne z 16 grudnia 2016r.  oraz w projekcie podobnej ustawy obniżającej emerytury i renty wojskowe. W związku z tym zasadne jest sprawdzenie czy zainteresowany emeryt lub rencista SG w katalogu funkcjonariuszy figuruje .

Adres do IPN: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, tel: 225818778/ 77/ 76, e-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

          Po uzyskaniu informacji z IPN, że wnioskodawca figuruje w materiałach IPN (charakter zapisu będzie w informacji IPN)  należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kopii – najlepiej uwierzytelnionej – swoich dokumentów osobowych. Wskazówki do wypełnienia takiego wniosku zawarte są w jego treści. W przypadku odpowiedzi, że wnioskodawca nie figuruje w katalogu (a np. wg zapisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. powinien figurować), należy okresowo sprawdzać katalog na stronach internetowych IPN http://katalog.bip.ipn.gov.pl/ , oraz inne informacje ogłaszane przez IPN i w mediach, czy nazwiska wnioskodawcy nie włączono do katalogu ze zbioru zastrzeżonego lub innego zbioru dokumentów.

          Dokumenty z IPN pozwolą na przygotowanie się do ewentualnego wystąpienia do Ministra SW w trybie art. 8a wzmiankowanej ustawy represyjnej, odwołania od decyzji  dyrektora ZER, ułatwią występowanie przed sądami oraz podjęcie innych działań np. kierowanie wniosków i wystąpień  do Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organów międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka, itp.

          Wskazane wyżej wzory pism do IPN można pobrać także z naszej strony w dziale: „Ważne Sprawy > Obniżone Emerytury > Wzory Pism Procesowych”.

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI