Wzory pism procesowych

Tytuł dokumentu Do pobrania w formacie Word (kliknij i skopiuj).
1.

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc prawną w związku z naruszeniem praw obywatelskich. Wskazówki do jego wypełnienia dla pokrzywdzonych emerytów i rencistów Straży Granicznej.

Szablon_wniosku_do_RPO.

Wskazówki do wniosku do RPO.

2.

Wniosek do IPN o sprawdzenie danych osobowych w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy o Instytucie Pamięci, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r.

Wniosek do IPN sprawdzenie danych osobowych.
 3. Wniosek o wydanie kopii dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa, składany na podstawie art. 35c ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  Wniosek do IPN o wydanie kopii dokumentów.
4.  Wniosek o wydanie przez Archiwum Straży Granicznej  kopii dokumentów osobowych funkcjonariusza SG celem sporządzenia wniosku do ministra SWiA o zastosowanie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy …  Wniosek do Archiwum SG
5.

 

UWAGI DO WZORÓW PISM

 

  1. Wzór wniosku do RPO i wskazówki do jego opracowania powinny służyć jako ewentualna pomoc w redakcji wniosków indywidualnych.  Szablon  wniosku w tym trybie   jest dostępny na stronie RPO:  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/szablon-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich,  Wnioski te, o które prosił również przedstawiciel RPO podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji SSM RP w Warszawie, umożliwią Rzecznikowi bardziej szczegółowe zapoznanie się z sytuacją  Wopistów i będą stanowić bazę do dalszych wystąpień prawnych, w tym m. innymi do ewentualnego uczestnictwa w przyszłych rozprawach sądowych. Wnioski mogą składać osoby poszkodowane, którym już wcześniej obniżono emerytury lub renty na podstawie ustawy z roku 2009, a także ci, którzy spodziewają się obniżenia emerytur lub rent na podstawie ostatnio uchwalonej (nie do końca wiadomo, czy legalnie) ustawy z 16 grudnia 2016r. Wnioski proszę przesyłać pocztą listem poleconym. Ich treść podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Wystąpienie z wnioskiem do Prezesa IPN o informację, czy dane osobowe wnioskodawcy w zasobach IPN są tożsame z danymi w katalogu funkcjonariuszy … organów bezpieczeństwa, powinno być pierwszym krokiem w tej kwerendzie, gdyż póki co katalog organów bezpieczeństwa w ustawie o IPN (Dz. U  z 2016 poz. 152) nijak się ma do katalogu „organów totalitarnego państwa” w ustawie obniżającej emerytury i renty policyjne z 16 grudnia 2016r.  oraz w projekcie podobnej ustawy obniżającej emerytury i renty wojskowe. Adres do IPN: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, tel: 225818778/ 77/ 76, e-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
  3. Po uzyskaniu informacji z IPN, że wnioskodawca nie figuruje w we wspomnianym wyżej w pkt.2 katalogu, działania poszukiwawcze można zakończyć (można ewentualnie okresowo sprawdzać katalog na stronach internetowych IPN http://katalog.bip.ipn.gov.pl/ , czy nie włączono nas ze zbioru zastrzeżonego). Gdy wnioskodawca otrzyma z IPN informację, że figuruje w katalogu funkcjonariuszy …. organów bezpieczeństwa, może wystąpić z wnioskiem o wydanie kopii – najlepiej uwierzytelnionej – swoich dokumentów osobowych. Wskazówki do wypełnienia wniosku zawarte są w jego treści. Dokumenty z IPN pozwolą na przygotowanie się do odwołania od decyzji  dyrektora ZER, ułatwią występowanie przed sądami oraz podejmowanie innych działań np. kierowanie wniosków i wystąpień  do Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organów międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka.
  4. Wniosek do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie można przesłać e-mailem (archiwum.sg@strazgraniczna.pl), po czym telefonicznie potwierdzić w sekretariacie Archiwum (tel. 91 466 5087), czy dotarł. Cena 1 strony kserokopii to 2 złote. Po kilku dniach otrzymamy fakturę z Archiwum, a w przeciągu tygodnia od opłacenia faktury, listem poleconym otrzymamy potwierdzone za zgodność kserokopie żądanych dokumentów. Kolejny etap, to przygotowanie wniosku do ministra SWiA o zastosowanie Art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy … (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270) poprzez wyłączenie stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a ze względu na krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r., rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

:

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI