Wzory pism procesowych

Tytuł dokumentu Do pobrania w formacie Word (kliknij i skopiuj).
1.

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc prawną w związku z naruszeniem praw obywatelskich. Wskazówki do jego wypełnienia dla pokrzywdzonych emerytów i rencistów Straży Granicznej.

Szablon_wniosku_do_RPO.

Wskazówki do wniosku do RPO.

2.

Wniosek do IPN o sprawdzenie danych osobowych w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy o Instytucie Pamięci, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r.

Wniosek do IPN sprawdzenie danych osobowych.
 3. Wniosek o wydanie kopii dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa, składany na podstawie art. 35c ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  Wniosek do IPN o wydanie kopii dokumentów.
4.  Wniosek o wydanie przez Archiwum Straży Granicznej  kopii dokumentów osobowych funkcjonariusza SG celem sporządzenia wniosku do ministra SWiA o zastosowanie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy …  Wniosek do Archiwum SG
5. WZORY ODWOŁAŃ REKOMENDOWANE PRZEZ FSSM RP:

Rekomendowane przez Federację SSM RP wzory odwołań od decyzji emerytalnych ZER MSWiA, wydawanych po wprowadzeniu w życie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r:

 1. Wzór odwołania emeryta pełniącego służbę w charakterze funkcjonariusza przed i po 1990r.
 2. Wzór odwołania emerytura pełniącego służbę w charakterze funkcjonariusza tylko przed 1990r.
 3. Wzór odwołania rencisty pełniącego służbę w charakterze funkcjonariusza przed i po 1990r.
 4. Wzór odwołania rencisty pełniącego służbę w charakterze funkcjonariusza tylko przed 1990r.
 5. Wzór odwołania rencisty rodzinnego po zmarłym funkcjonariuszu, który pełnił służbę przed i po 1990r.
 6. Wzór odwołania rencisty rodzinnego po zmarłym funkcjonariuszu, który pełnił służbę tylko przed 1990r.
 7. Wzór odwołania emeryta, który przed 1990r. pełnił służbę wojskową, a po 1990r. w charakterze funkcjonariusza.
 8. Wzór odwołania rencisty, który przed 1990r. pełnił służbę wojskową, a po 1990r. w charakterze funkcjonariusza.
 9. Wzór odwołania rencisty rodzinnego po zmarłym po 1990r. funkcjonariuszu, który przed 1990r. pełnił służbę wojskową.

Uwagi dotyczące korzystania z wzorów odwołań zawarte są poniżej w pkt. 5.

1. Odwołanie emeryta – służba przed i po 1990r.

2. Odwołanie emeryta – służba przed 1990r.

3. Odwołanie rencisty – służba przed i po 1990r.

4. Odwołanie rencisty – służba przed 1990r.

5. Odwołanie – renta rodzinna – służba przed i po 1990r.

6. Odwołanie – renta rodzinna – służba przed 1990r.

7. Odwołanie emeryta – służba wojsk. przed 1990r. i funkcj. po 1990r.

8. Odwołanie rencisty – służba wojsk. przed 1990r. i funkcj. po 1990r.

9. Odwołanie – renta rodzinna – służba wojsk. przed 1990r. i funkcj. po 1990r.

 

6. WZORY ODWOŁAŃ REKOMENDOWANE PRZEZ ZEiRSG

Rekomendowane przez ZEiRSG wzory odwołań od decyzji emerytalnych ZER MSWiA, wydawanych po wprowadzeniu w życie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r:

 1. Wzór odwołania emeryta SG, który przed 1991 r. pełnił służbę w WOP jako żołnierz, a po utworzeniu w 1991r. Straży Granicznej – jako jej funkcjonariusz.
 2. Wzór odwołania rencisty SG, który przed 1991 r. pełnił służbę w WOP jako żołnierz, a po utworzeniu w 1991r. Straży Granicznej – jako jej funkcjonariusz.
 3. Wzór odwołania rencisty rodzinnego po zmarłym po 1991r. funkcjonariuszu SG, który przed 1991 r. pełnił służbę w WOP jako żołnierz, a po utworzeniu w 1991r. Straży Granicznej – jako jej funkcjonariusz.
 4. Wzór zapisu do wyżej wskazanych wzorów odwołań, dotyczący umieszczenia w ich treści wniosku do sądu o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji na czas trwającego postępowania przed sądem.
 

Odwołanie emeryta – służba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

Odwołanie rencisty- służba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

Odwołanie – renta rodzinna – słuzba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

 

Wzór – udzielenie zabezpieczenia  

7. Wzory wniosków do MSWiA o zastosowanie trybu określonego w art. 8a i wzór skargi do WSA na odmowną decyzję MSWiA:

 1. Pierwszy wniosek do MSWiA o zastosowanie art. 8a.
 2. W przypadku decyzji odmownej – drugi wniosek do MSWiA o zastosowanie art. 8a.
 3. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odmowną (po raz drugi) decyzję MSWiA w sprawie skorzystania z dobrodziejstwa art. 8a.

Wniosek do MSWiA  8a (1)

Wniosek do MSWiA 8a (2),

Skarga do WSA 8a

 

UWAGI DO WZORÓW PISM

 

 1. Wzór wniosku do RPO i wskazówki do jego opracowania powinny służyć jako ewentualna pomoc w redakcji wniosków indywidualnych.  Szablon  wniosku w tym trybie   jest dostępny na stronie RPO:  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/szablon-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich,  Wnioski te, o które prosił również przedstawiciel RPO podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji SSM RP w Warszawie, umożliwią Rzecznikowi bardziej szczegółowe zapoznanie się z sytuacją  Wopistów i będą stanowić bazę do dalszych wystąpień prawnych, w tym m. innymi do ewentualnego uczestnictwa w przyszłych rozprawach sądowych. Wnioski mogą składać osoby poszkodowane, którym już wcześniej obniżono emerytury lub renty na podstawie ustawy z roku 2009, a także ci, którzy spodziewają się obniżenia emerytur lub rent na podstawie ostatnio uchwalonej (nie do końca wiadomo, czy legalnie) ustawy z 16 grudnia 2016r. Wnioski proszę przesyłać pocztą listem poleconym. Ich treść podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Wystąpienie z wnioskiem do Prezesa IPN o informację, czy dane osobowe wnioskodawcy w zasobach IPN są tożsame z danymi w katalogu funkcjonariuszy … organów bezpieczeństwa, powinno być pierwszym krokiem w tej kwerendzie, gdyż póki co katalog organów bezpieczeństwa w ustawie o IPN (Dz. U  z 2016 poz. 152) nijak się ma do katalogu „organów totalitarnego państwa” w ustawie obniżającej emerytury i renty policyjne z 16 grudnia 2016r.  oraz w projekcie podobnej ustawy obniżającej emerytury i renty wojskowe. Adres do IPN: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, tel: 225818778/ 77/ 76, e-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
 3. Po uzyskaniu informacji z IPN, że wnioskodawca nie figuruje w we wspomnianym wyżej w pkt.2 katalogu, działania poszukiwawcze można zakończyć (można ewentualnie okresowo sprawdzać katalog na stronach internetowych IPN http://katalog.bip.ipn.gov.pl/ , czy nie włączono nas ze zbioru zastrzeżonego). Gdy wnioskodawca otrzyma z IPN informację, że figuruje w katalogu funkcjonariuszy …. organów bezpieczeństwa, może wystąpić z wnioskiem o wydanie kopii – najlepiej uwierzytelnionej – swoich dokumentów osobowych. Wskazówki do wypełnienia wniosku zawarte są w jego treści. Dokumenty z IPN pozwolą na przygotowanie się do odwołania od decyzji  dyrektora ZER, ułatwią występowanie przed sądami oraz podejmowanie innych działań np. kierowanie wniosków i wystąpień  do Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organów międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka.
 4. Wniosek do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie można przesłać e-mailem (archiwum.sg@strazgraniczna.pl), po czym telefonicznie potwierdzić w sekretariacie Archiwum (tel. 91 466 5087), czy dotarł. Cena 1 strony kserokopii to 2 złote. Po kilku dniach otrzymamy fakturę z Archiwum, a w przeciągu tygodnia od opłacenia faktury, listem poleconym otrzymamy potwierdzone za zgodność kserokopie żądanych dokumentów. Kolejny etap, to przygotowanie wniosku do ministra SWiA o zastosowanie Art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy … (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270) poprzez wyłączenie stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a ze względu na krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r., rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.
 5. Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy”, którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystanie tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270). Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne  fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny.
 6. Wzory odwołań rekomendowane przez ZG ZEiRSG zostały opracowane na bazie wzorów prawników Kancelarii Pietrzak & Sidor opisanych wyżej w pkt.5 i zawierają jedynie lekką ich modyfikację uwzględniającą specyfikę służby w WOP, a później w Straży Granicznej. Zapisy proponowane przez ZEiRSG oznaczone są w treści odwołań kolorem zielonym. Do wzorów odwołań dodaliśmy wzór wniosku do sądu o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji na czas trwającego postępowania przed sądem. Zapis ten można zamieścić w każdym odwołaniu, jeżeli skarżący uważa, że po obniżeniu emerytury/renty znajdzie się w niezwykle trudniej sytuacji materialnej, niemal uniemożliwiającej mu egzystencję. Sądy rzadko zgadzają się z takimi wnioskami, dlatego żądanie to należy odpowiednio uzasadnić w odwołaniu i załączyć dowody potwierdzające niezwykle trudną sytuację materialną odwołującego się.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI