Zbieramy podpisy poparcia dla projektu ustawy w sprawie tzw. Renty Wdowiej!

Szanowne Członkinie i Członkowie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej!

Sympatycy i Przyjaciele! Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W nawiązaniu do naszej informacji z dnia 17.01.2023  r. o powstaniu Ogólnopolskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  w sprawie wprowadzenia do porządku prawnego przepisów dot. tzw. Renty Wdowiej (TUTAJ link do naszego artykułu ) uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 4. 01.2023 r. Komitet skierował do Pani Marszałek Sejmu Zawiadomienie o swoim istnieniu i podjęciu wspomnianej wyżej inicjatywy ustawodawczej. Pełnomocnikiem komitetu jest poseł Arkadiusz Iwaniak z Lewicy, a funkcję jego zastępcy pełni Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W dniu 19.01.2023 t. Pani Marszałek Sejmu wydała Postanowienie nr 2 „o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej „.  (Skan Postanowienia poniżej).

A więc możemy zbierać podpisy poparcia dla przygotowanego przez ww. Komitet (w skrócie OKIU)  projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stosownie do ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120) Komitet i obywatele go wspierający mają 3 miesiące czasu na zebranie ponad 100 tyś. podpisów poparcia i przekazanie ich do Sejmu w celu dalszej legislacji.  W rzeczywistości  należy zebrać znacznie więcej podpisów (część zostanie odrzucona jako błędnie wypełnione), a zbieranie podpisów poparcia zakończyć kilka tygodni wcześniej, aby Komitet miał czas na ich sprawdzenie pod kątem prawidłowości, odrzucenie tych z błędami i przygotowanie do przekazania do Sejmu. Dlatego po konsultacji z przedstawicielami Komitetu, w tym  z przedstawicielami z Federacji SSM RP i Związku Żołnierzy  WP,  ustaliliśmy, że zebrane podpisy poparcia przesyłamy do 10.03.2023 roku na adresy wskazane w instrukcji zbierania podpisów, tj. na adres:

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, ul. Piękna 31/37 lok. 100/U1 , kod pocztowy  00-677 Warszawa lub

  Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, ul. Żeromskiego 9/9, kod.  44-300 Wodzisław Śląski. 

Przypominamy, że założenia projektu ustawy są następujące:

„W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty rodzinnej przysługującej z tytułu bycia wdową lub wdowcem, osobie uprawnionej będzie się wypłacać rentę wdowią w jednym z poniższych wariantów, w zależności od wyboru dokonanego przez osobą uprawnioną.

Wariant pierwszy zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta rodzinna po zmarłym małżonku powiększona o 50 % przysługującej jej emerytury własnej,

Wariant drugi zakłada, że osobie uprawnionej wypłacać się będzie przysługującą jej emeryturę, powiększoną o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Zasada ta będzie obejmować wszystkie grupy emerytów pobierających świadczenia emerytalne, które przysługują wdowie (wdowcowi) oraz renty rodzinnej przysługującej wdowie (wdowcowi) po zmarłym małżonku. Renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszonej przez Prezesa ZUS. W chwili wniesienia projektu wysokość renty wdowiej nie mogłaby przekroczyć kwoty 7625,85 zł. Projekt zakłada, że świadczeniobiorca będzie musiał dokonać wyboru, które świadczenie ma otrzymywać w całości, a które w wysokości 50 %. Z tego powodu organy emerytalno-rentowe będą zmuszone do poinformowania świadczeniobiorców o nowych przepisach oraz wynikających z nich możliwościach”.

W załączeniu przesyłamy następujące dokumenty w formacie pdf do wykorzystania podczas zbierania podpisów (można je pobrać z naszej witryny, wydrukować i wykorzystać):

Osoba zbierająca podpisy powinna mieć ze sobą:

  • Założenia do projektu ustawy i ewentualnie ulotkę informacyjną, aby w razie potrzeby szybko udzielić wyjaśnień i poprzeć odpowiednimi przykładami.
  • Instrukcję zbierania podpisów.
  • Informację o przetwarzaniu danych osobowych – Zasady RODO.

 

Uprzejmie proszę o aktywne włączenie się w akcję zbierania podpisów.

Prezes ZEiRSG

Sławomir MATUSEWICZ

Poniżej skan Postanowienia Marszałka Sejmu.