Zbieranie podpisów

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje i komunikaty związane ze zbieraniem podpisów pod projektem ustawy zmieniającej grudniową ustawę represyjną, obniżającą i zabierającą emerytury i renty w służbach mundurowych.  

==========================================================================

    Ulotka-do-dwustronnego-wydrukowania-na-1-kartce-formatu-A-5_, jako podręczna pomoc przy zbieraniu podpisów (wydrukować dwustronnie na 1 kartce papieru formatu A-4 i przeciąć kartkę na pół w celu uzyskania 2 ulotek dwustronnie zadrukowanych).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. ZBIERANIA PODPISÓW POPARCIA DLA OIU FSSM RP

 


Uwaga! Lista pytań i odpowiedzi nie jest zamknięta i w miarę potrzeb, będzie na bieżąco aktualizowana.


1. Czy formularz WYKAZU do zbierania podpisów można wydrukować poziomo?

Tak!  Należy go wydrukować w orientacji poziomej. W przeciwnym razie w ogóle niemożliwe będzie wpisanie danych osoby popierającej projekt.


2. Czy poparcia projektowi ustawy mogą udzielić obywatele polscy zamieszkali za granicą?

Tak! Mogą udzielić takiego poparcia. Fakt zamieszkania za granicą nie jest tu przeszkodą. Jednakże w takim przypadku, w rubryce adres zamieszkania należy wpisać adres zagraniczny.


3. Czy osoba nigdzie nie zrzeszona może indywidualnie zbierać podpisy np. wśród rodziny i znajomych. Jeśli tak, to gdzie takie wypełnione wykazy przekazać?

Każdy, kto tylko ma wolę zbierania podpisów może to czynić. Wypełnione wykazy poparcia najlepiej przekazać lokalnym koordynatorom Komitetów Protestacyjnych bądź Stowarzyszeń Emerytów. Jeśli to nie jest możliwe, to należy je wysłać listem poleconym na adres: 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, ul. Krochmalna 32, lok. 35, 00-864 Warszawa z dopiskiem „Inicjatywa Ustawodawcza”


4. Czy takie wyrazy jak: „Ulica”, „ Aleja”,  „Osiedle” trzeba pisać w pełnym brzmieniu,  czy też można używać powszechnie stosowanych skrótów?

Takie wyrazy piszemy używając skrótów: Ul. ; Al. ; Oś.


5. Czy formularze WYKAZÓW do zbierania podpisów można wydrukować dwustronnie i na obydwu stronicach zbierać podpisy?

Nie !!!  WYKAZY drukujemy jednostronnie i tylko na jednej stronicy zbieramy podpisy.


6. Czy  formularz WYKAZU  liczący 10 wierszy może zawierać mniej wpisów niż 10?

Staramy się wpisywać po 10 pozycji. Jednak, gdy nie będzie to możliwe, to wiersze nie zapełnione należy „zazetować”


7. Co zrobić jeśli popełniło się błąd przy wpisywaniu danych, np. błąd w nr PESEL?

Nie należy poprawiać błędnego wpisu!  Wiersz z błędnym wpisem należy przekreślić i poprawne dane wpisać w kolejnym wierszu.


8. Gdzie można złożyć podpis poparcia projektu ustawy?

To bardzo często zadawane pytanie. Sugerujemy i prosimy aby osoby nie działające w strukturach zrzeszających emerytów i rencistów służb mundurowych, bądź w Komitetach Protestacyjnych,  we własnym zakresie wydrukowały formularze WYKAZÓW i same zbierały podpisy osób popierających projekt, szukając ich  wśród rodziny, przyjaciół, znajomych oraz  sąsiadów. Po zakończeniu akcji prosimy wysłać WYKAZY na adres, jak w pytaniu nr 3. Wykazy poparcia można pobrać ze strony Federacji i wydrukować.


9. Czy dane osobowe na WYKAZIE musi osobiście wpisywać osoba popierająca projekt, czy też może to robić osoba zbierająca podpisy?

Nie ma znaczenia kto wpisuje dane. Sugerujemy jednak, aby czyniła to osoba zbierająca podpisy, która zna zasady ich wpisywania do WYKAZU i nie popełni błędu dyskwalifikującego wpis.
Natomiast nie ulega wątpliwości, że każda z osób udzielających poparcia podpis musi złożyć własnoręcznie!


10. Czy osoba zbierająca podpisy musi zapoznać osobę deklarującą złożenie podpisu z projektem ustawy i jego uzasadnieniem?

Osoba zbierająca podpisy musi dysponować (mieć przy sobie) projektem ustawy i na życzenie udostępnić go  do wglądu osobie deklarującej złożenie podpisu. Nie dotyczy to uzasadnienia projektu dostępnego na stronie internetowej FSSM.


11. Czy osoba przenosząca lub przewożąca WYKAZY z podpisami naraża się na zarzut naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych?

Nie!  Zbierający podpisy zobowiązani są jedynie do ochrony zebranych podpisów przed możliwością wykorzystania ich przez osoby trzecie i w innych celach niż poparcie dla projektu ustawy.


12. Czy osoba, która podpisała się pod inicjatywą w ramach zbierania 1000 podpisów może teraz powtórnie złożyć podpis?

Nie!  Złożenie podpisu w ramach zbierania 1000 głosów poparcia aby zarejestrować Komitet Inicjatywy Ustawodawczej jest poparciem tej samej inicjatywy a zebrane 1000 podpisów wlicza się do ogólnej puli 100 000 .


13. Dlaczego w wykazie poparcia napisano, że jest to poparcie udzielane projektowi ustawy o zmianie ustawy z 18 lutego 1994 r. a nie z ustawy z 16 grudnia 2016 r.?

 Zgodnie z § 90 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,  zmienia się zawsze pierwotny tekst ustawy, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany – tekst zmieniony.  Generalną zasadą jest, iż zmienia się tekst ustawy aktualny na dzień dokonywania zmiany. W tym przypadku tekstem aktualnym jest ustawa z dnia z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym unkcjonariuszy Policji (…) zmieniona, m.in, ustawą z dnia 16.12.2016r.  Jedyną funkcją tej ustawy  było  wprowadzenie określonych zmian w ustawie z dnia  18 lutego 1994 r.  Inaczej rzecz  ujmując,  z  chwilą   wejścia w życie (z dniem 1  stycznia 2017 r.) ustawy  nowelizującej z dnia 16.12.2016 r.,  nazywanej przez nas represyjną, stała się  ona treścią ustawy  z dnia 18 lutego 1994 r.


14. Czy projekt ustawy, pod którym podpisy zbiera SLD to ten sam projekt pod którym akcję zbierania podpisów koordynuje Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych?

Tak! To jest ten sam projekt ustawy. SLD pomaga nam w zbiórce podpisów.


 15. Wypełnione wykazy poparcia inicjatywy ustawodawczej, przedziurkowałem, żeby przechować je w segregatorze. Czy przedziurkowanie czyni wykazy nieważnymi?

Trudno to jednoznacznie ocenić a zwłaszcza nie wiemy jak to ocenią służby sejmowe decydujące, czy podpisy są ważne czy nie. Jeśli przedziurkowanie nie uczyniło wykazu nieczytelnym np. nie wycięło jakiejś litery, to naszym zdaniem nie powinno to skutkować uznaniem wykazu za nieważny. Niemniej jednak, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i nie dawać pretekstu do podważenia ważności podpisów – unikajmy podobnych sytuacji !

==================================================================================================================================================== 

CO ROBIĆ Z WYPEŁNIONYMI „WYKAZAMI”?


KOMUNIKAT
Dot. sposobu postępowania z wypełnionymi formularzami „WYKAZÓW obywateli popierających projekt ustawy

W związku z odbieranymi przez nas sygnałami o braku wystarczających informacji dotyczących sposobu postępowania z „WYKAZAMI obywateli popierających projekt ustawy” o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), przypominamy wszystkim Koleżankom i Kolegom prowadzącym akcję zbierania podpisów, że:

 1. Sposób postępowania z wypełnionymi już formularzami „WYKAZÓW” określają opublikowane przez FSSM „ZASADY zbierania podpisów… „ (pkt 7-9). 

 2. W przypadku zbierania podpisów przez pojedyncze osoby w odległych miejscowościach kraju, przy braku kontaktu z oddziałami terenowymi stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych lub z koordynatorami komitetów protestacyjnych FSSM RP„ „WYKAZY obywateli popierających projekt ustawy” należy indywidualnie przesłać pocztą, zgodnie z pkt 9 „ZASAD zbierania podpisów… „ (listem poleconym!), na niżej wskazany adres centrali zbierania podpisów, tj.:Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, ul. Krochmalna 32 lok. 35; 00-864 Warszawa, z dopiskiem „Inicjatywa  Ustawodawcza”.  

 3. Preferowanym rozwiązaniem, w przypadku posiadania takich możliwości, jest osobiste dostarczenie „WYKAZÓW…” bezpośrednio do Biura Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, pod wskazany wyżej adres, czynnego od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00.  

Przypominamy również, że formularze „WYKAZÓW…” wypełniamy podpisami obywateli wyłącznie jednostronnie, co oznacza, że pojedyncza karta formatu A-4 zawiera 10 nazwisk lub 15 w przypadku formularza „WYKAZU…” przygotowanego przez SLD i dołączanego, jako wkładka, do niektórych wydań „Dziennika Trybuna.  

          Zespół Prawny FSSM RP

==========================================================================

MODYFIKACJA FORMULARZA „WYKAZU OBYWATELI UDZIELAJĄCYCH POPARCIA PROJEKTOWI USTAWY”

W odpowiedzi na Państwa uwagi, że pole adresowe „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy” bywa za małe, by wpisać właściwie kompletne dane adresowe, dokonaliśmy odpowiedniej poprawki w tym zakresie i niniejszym publikujemy Wzór „WYKAZU” z powiększonym polem adresowym (dostępny także w zakładkach Biblioteka/Dokumenty OIU oraz Na_skróty/Dokumenty OIU).
Formularz „WYKAZU” należy drukować w orientacji poziomej strony.                                                                                Zespół Prawny FSSM RP

==========================================================================

URUCHAMIAMY PUNKT KONSULTACYJNY

Informujemy Koleżanki i Kolegów prowadzących akcję zbierania podpisów obywateli popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, że z dniem 23 października 2017 r. FSSM RP uruchamia PUNKT KONSULTACYJNY pod numerem tel.: 607-753-416 oraz adresem e-mail:  zespol.prawny@fssm.pl Kontaktując się z prawnikami FSSM, w PUNKCIE KONSULTACYJNYM będzie można uzyskać niezbędne porady lub wypracować jednolite algorytmy w zakresie rozwiązywania napotkanych problemów związanych z prowadzeniem akcji zbierania podpisów, których nie można rozwiązać w oparciu o opublikowane przez nas „Zasady zbierania podpisów”, czy też „Instrukcję wypełniania WYKAZU”. 
Wskazany wyżej numer telefonu będzie czynny w godz. 10:00 – 18:00, z wyjątkiem sobót i niedziel, do dnia 10 stycznia 2018 r.Zdzisław  CZARNECKI Prezydent FSSM RP

==========================================================================

„WYKAZY” DO ZBIERANIA PODPISÓW W „DZIENNIKU TRYBUNA”

W dzisiejszym weekendowym wydaniu „Dziennika Trybuna” można znaleźć dołączony osobno blankiet „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy”, na którym również  można indywidualnie zbierać podpisy poparcia dla Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP. Od „WYKAZU” zamieszczonego na naszej stronie różni go liczba pozycji w tabeli, w którą wpisuje się dane osób popierających (jest ich 15), co z formalnego punktu widzenia jest bez znaczenia bowiem istotna jest treść „nagłówkowa” „WYKAZU” a nie liczba pozycji w tabeli z podpisami. Dlatego te „WYKAZY”, które do końca roku „Dziennik Trybuna” będzie dokładał co dwa tygodnie do wydań weekendowych, są równoprawne z tymi opublikowanymi już na naszej stronie oraz stronie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i można z nich bez obaw korzystać. 

==========================================================================

KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

 


BARDZO WAŻNE!

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.

Pamiętajmy!

Kampania promocyjna, a także organizacja zbierania podpisów muszą być zgodne z przepisami prawa.

Poniżej zamieszczamy pakiet oficjalnych dokumentów związanych z realizacją naszej inicjatywy ustawodawczej. Są to:

 1. Projekt ustawy,

 2. Uzasadnienie projektu ustawy,

   

 3. Wzór „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy”,

 4. „Zasady zbierania podpisów”,

 5. „Instrukcja wypełniania WYKAZU”,

 6. Wyciąg z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (art. 9), wprost odnoszący się do zasad zbierania podpisów;

 7. Wyciąg z ustawy z dnia 8 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do której odwołuje się w art. 8 ust. 3 ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Na adresy e-mail koordynatorów Komitetów Protestacyjnych prześlemy  propozycję „Ulotki”, którą powinni dysponować zbierający podpisy (do zapoznania się przez osoby zamierzające złożyć wpis poparcia). Nie ma przeszkód w innym ujęciu treści „Ulotki” przez osoby zbierające podpisy.

Zwracamy się do wszystkich Komitetów Protestacyjnych, stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych oraz wszystkich organizacji, które włączają się w akcję zbierania podpisów o bieżące śledzenie naszej strony www.fssm.pl i pobieranie z niej plików z dokumentami (w formacie PDF), niezbędnymi w realizacji przedsięwzięcia. Korzystanie z innych dokumentów, umieszczanych w sieci przez nieuprawnione osoby, może spowodować nieważność wadliwie zebranych podpisów.

Uwaga! Na stronie www.fssm.pl będziemy również zamieszczać bieżące informacje Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP odnoszące się do akcji zbierania podpisów. Nie wykluczamy możliwości korekty „Zasad zbierania podpisów”, stosownie do dynamicznie zmieniających się warunków i praktyki prowadzenia akcji. Zapowiadamy też szybkie zorganizowanie „Punktu Konsultacyjnego”, pod wskazanym numerem telefonu, gdzie będzie można uzyskać porady w zakresie prowadzenia akcji zbierania podpisów.

                                  Zdzisław  CZARNECKI

                                               Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP