Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Regionie Sądeckim ZEiRSG.

W dniu 26.06.2021 roku w KS „Przetakówka”, gdzie zaprosił nas Kol. Stanisław Słaby – nasz członek i jednocześnie Przewodniczący Rady Osiedla „Przetakówka” w Nowym Sączu – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu Sądeckiego. Z powodu ograniczeń pandemicznych zebranie odbyło się zgodnie z obowiązującymi wymogami na tzw. wolnym powietrzu, czyli pod wiatami Klubu Sportowego „Przetakówka”.

Zebranie otworzył Prezes Regionu Kol. Krzysztof Twardowski, przywitał wszystkich zebranych i zaproponował, aby na przewodniczącego zebrania wybrać Kol. Adama Miksiewicza.  Zebrani jednogłośnie wybrali Kol. Miksiewicza na tę funkcję, a następnie wybrali prezydium zebrania i niezbędne komisje, a także uchwali regulamin i porządek obrad. Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za lata 2017 – 2021 przedstawił Kol. Prezes K. Twardowski, a sprawozdanie finansowe – Kol. Skarbnik Stanisław Koziołek.

Do najważniejszych przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym, które Zarząd Regionu organizował, współorganizował lub w inny sposób uczestniczył, należy zaliczyć m. in.:

 • 4 bale karnawałowe w Hotelu Ibis Style w lutym 2017, 2018, 2019 i 2020 r. dla emerytów – członków naszego Regionu oraz ich rodzin. Zabawy zorganizowano wspólnie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG przy Karpackim Oddziale SG, a udział brali również zaproszeni goście z Komendy Oddziału oraz zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych.
 • 4 spotkania z koleżankami – członkiniami Regionu Sądeckiego z okazji Dnia Kobiet (w marcu 2017, 2018, 2019 i 2020 roku) połączone z poczęstunkiem i z wręczeniem upominków.
 • zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej: 20.05.2017 r., 12.05.2018 r., 25.05.2019 r. Zawody odbywały się na strzelnicy LOK w Nowym Sączu. Udział brali członkowie Regionu Sądeckiego oraz zaproszone drużyny z kół, związków i stowarzyszeń służb mundurowych z Nowego Sącza i Starej Lubovni. ze Słowacji. Po zawodach uczestnicy brali udział w części rekreacyjnej imprezy w ośrodku Anicross w Męcinie.
 • 4 wycieczki historyczno-krajoznawcze dla członków Regionu i ich rodzin: wrzesień 2017 r. do Doliny Kłodzkiej, wrzesień 2018 r. do Warszawy, wrzesień 2019 r. na Roztocze i Polesie; wycieczka zorganizowana w roku 2020 nie doszła do skutku z powodu pandemii i odbędzie się w roku 2021.
 • Rajd Górski „Szlakami obrońców granic”: Beskid Mały w 2017 r., Pogórze Rożnowskie w 2019 r.
 • spektakl teatralny w Auli PWSZ w Nowym Sączu w marcu 2019 r.
 • rocznica powstania WOP – czerwiec 2017, 2018 i 2019 – udział w apelu i złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.
 • Dzień Weterana Służby Granicznej – wrzesień 2017, 2018 (obchody połączone z obchodami 20-stej rocznicy powstania ZEiR SG), 2019 (złożenie wieńca pod pomnikiem Bitwy w Wytycznie).
 • udział delegacji Regionu Sądeckiego w uroczystościach organizowanych przez Komendanta KaO SG związanych ze Świętem Straży Granicznej (w 2017 r. połączonym z wręczeniem nowego sztandaru dla KaO SG) oraz ze Świętem Niepodległości.
 • udział delegacji Regionu Sądeckiego w uroczystościach patriotyczno-rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
 • udział delegacji Regionu Sądeckiego w spotkaniu koleżeńskim z emerytami policyjnymi w Starej Lubovni na Słowacji – 2018 r.
 • udział delegacji Regionu Sądeckiego w uroczystości wręczenia sztandaru dla Koła nr 1 ZŻWP w Nowym Sączu –2019 r.
 • podpisanie w styczniu 2017 r. w siedzibie Zarządu Regionu Sądeckiego  porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniami i Związkami Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych działających na terenie Nowego Sącza.
 • udział w przedsięwzięciach związanych z przeciwdziałaniem skutkom ustawy represyjnej, w tym: zbieranie podpisów pod projektem ustawy antyrepresyjnej, udział w protestach, spotkaniach, konferencjach poświęconych tej tematyce, wpłaty pieniężne na konto celowe ZG ZEiRSG poświęcone przeciwdziałaniu skutkom ustawy represyjnej.

Za szczególne zasługi w pracy na rzecz Związku Zarząd Regionu w okresie sprawozdawczym wyróżnił dyplomem uznania 5 członków i nagrodą rzeczową 5 członków. Ponadto na wniosek Zarządu Regionu Zarząd Główny wyróżnił 5  członków wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. W swoim sprawozdaniu Prezes Regionu podkreślił dobrą kondycję finansowo-księgową Regionu wskazując ważną w tym rolę Skarbnika Kol. S. Koziołka. Podziękował też ustępującemu Zarządowi Regionu za ciężką i odpowiedzialną pracę w okresie sprawozdawczym, członkom Komisji Rewizyjnej Regionu za wnikliwość prowadzonych kontroli oraz wszystkim aktywnym członkom Regionu za zaangażowanie w pracy społecznej. Przekazał też podziękowania Komendantowi KaO SG za pomoc w statutowych działaniach Regionu.

Po dyskusji członkowie Regionu jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie wybrano władze Regionu oraz 5 delegatów na zbliżający się Krajowy Zjazd ZEiRSG.  W rezultacie wyborów Zarząd Regionu stanowią:
Krzysztof Twardowski – prezes,
Tadeusz Wieciech – wiceprezes,
Krzysztof Stawiarski – wiceprezes,
Adam Miksiewicz  – sekretarz,
Stanisław Koziołek – skarbnik.
Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej Regionu wchodzą:
Marek Kiełbasa – przewodniczący,
Zbigniew Gaweł – wiceprzewodniczący,
Krzysztof Iwańczyk – sekretarz.

Na zakończenie obrad członkowie Regionu Sądeckiego podjęli uchwałę programową ukierunkowującą działania Regionu i jego władz w kolejnej kadencji. Kończąc obrady przewodniczący Kol. A. Miksiewicz pogratulował wyboru nowo wybranym władzom Regionu oraz delegatom na Zjazd i podziękował wszystkim osobom biorącym aktywny udział w organizacji zebrania.

Poniżej mała galeria zdjęć wykonanych przez Kol. Romana Bielskiego.

Prezes Regionu Sadeckiego

Krzysztof Twardowski