Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Ustawy | Rozporządzenia | Statut Związku | Program Związku | Regulamin Pracy ZG | Regulamin KR | Uchwały

Program Związku » Główne cele i założenia w 2009 r.


PROGRAM PRACY
na lata 2009 - 2012

 1. Główne cele i założenia w 2009 r.
 2. Środki i metody zmierzające do realizacji głównych zadań

Koszalin, 2009 r.


Główne cele i założenia w 2009 roku

Środki i metody zmierzające do realizacji głównych założeń

 1. Reaktywowanie kół związkowych SG w terenie:
  1. uzgodnienia z komendantem głównym SG
   • współpraca z komendantami Oddziałów i Ośrodków Szkolenia SG
   • stworzenie pełnej bazy adresowej podległych ZG kół
  2. nawiązanie współpracy z kołami związkowymi
   • nawiązania ścisłej współpracy z przewodniczącymi kół w terenie
   • nawiązanie komunikacji elektronicznej za pomocą adresu e-mail
   • stworzenie możliwości uczestniczenia członkom ZG w spotkaniach członkowskich kół w terenie
 2. Zapoznanie kół ze Statutem Związku oraz wprowadzenie jego zasad w działalność kół
  • rozesłanie ujednoliconego tekstu Statutu Związku
  • zapoznanie kół z Uchwałami II Zjazdu ZEiR SG
 3. Udoskonalanie działań organizacyjnych
  • zacieśnianie współpracy między poszczególnymi kołami
  • wypracowanie założeń integrujących byłych funkcjonariuszy SG
 4. Wypracowanie współpracy z kierownictwem jednostek SG na określonym terenie
  • uczestnictwo emerytów i rencistów w życiu jednostek organizacyjnych SG przy okazji uroczystości rocznicowych SG oraz państwowych organizowanych przez jednostki organizacyjne SG w terenie oraz spotkań o charakterze świątecznym
  • wydzielenie pomieszczenia służbowego w jednostkach organizacyjnych SG do celów działalności związkowej emerytów i rencistów SG
  • wspieranie komendy Oddziałów SG i Ośrodków Szkolenia w ich bieżącej działalności służbowej
 5. Uaktywnienie szeroko rozumianą współpracę z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG na swoim terenie oraz innymi resortowymi związkami
  • nawiązanie współpracy koleżeńskiej z NSZZ FSG przez poszczególne koła związkowe w terenie
 6. Utworzenie komunikacji multimedialnej z kołami w terenie
  • stworzenie przekazu informacyjnego w kołach podległych ZG za pomocą e-maila
  • stworzenie ewidencji wchodzącej i wychodzącej - przesyłanej drogą elektroniczną
  • bieżące informowanie o jawiących się problemach i trudnościach w ich rozwiązywaniu
 1. Utworzenie konta bankowego
  • wybór najlepszej oferty bankowej
  • upoważnienie członka Zarządu Gł. ds. kontaktów z bankiem w drodze podjętej uchwały
 2. Podjęcie uchwały mówiącej o wysokości składek i ich podziału
  • zgodnie z protokołem II Zjazdu Krajowego ZEiR SG, ZG został upoważniony do podjęcia decyzji w sprawie wysokości składek i ich podziału
  • podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek i ich podziału
  • poinformowanie podległych ZG kół związkowych w terenie o podjętej Uchwale
 3. spowodowanie przekazywania części składek w kołach na rzecz działalności Zarządu Głównego zgodnie z uchwałą II Zjazdu ZEiR SG oraz uchwały Zarządu Głównego
 4. prowadzenie ścisłej ewidencji finansowej wg. obowiązujących zasad rachunkowości i finansów
 5. spowodować, aby np.: 1% z ogólnego funduszu socjalnego przyznanego dla emerytów i rencistów SG, odprowadzany był na rzecz działalności ZG

ZARZĄD GŁÓWNY
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej