Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

Aktualności

Strona: 1 2 3 4 5
13.12.2014 r.

SUKCES CZŁONKÓW NASZEGO ZWIĄZKU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH


Na podstawie dotychczasowych informacji miło nam donieść, że w ostatnich listopadowych wyborach samorządowych roku 2014 dwóch członków naszego Związku zostało wybranych do rad miejskich w rejonach swego zamieszkania.

Kolega Jan HOFBAUER z Lubania – Prezes Regionu im. Ziemi Łużyckiej Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – został członkiem Rady Miasta Lubań, a Kolega Roman SIWIEC – Wiceprezes Regionu Cieszyn Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – członkiem Rady Miasta Ustroń.

Jakby tego splendoru przypadającego na nasz Związek było mało, radni miasta Lubania, podczas pierwszej sesji otwierającej nową kadencję, na Przewodniczącego Rady Miasta wybrali większością głosów wspomnianego wyżej naszego Kolegę Janka Hofbauera!

Serdecznie gratulujemy tych sukcesów Kolegom Jankowi i Romanowi i życzymy im wytrwałości oraz przysłowiowego szczęścia w działaniach na forum samorządowym.

Szanowni Koledzy! Jesteśmy z Was dumni i wyrażamy przekonanie, że wyniesione doświadczenia z lat służby w naszej formacji granicznej pomogą Wam w pełnieniu tych zaszczytnych funkcji, a Wasze działania przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju reprezentowanych przez Was miast.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wyboru naszych Kolegów do rad miejskich zawierają poniższe portale internetowe:
Ustroń
eluban

Wiceprezes Związku
Jerzy Jankowski

24.11.2014 r.

BRACTWO MOTOCYKLOWE ŻOŁNIERZY WOJSK OCHRONY POGRANICZA


Z radością i pewną dozą ciekawości informuję szerokie grono pograniczników, w tym emerytów i rencistów formacji granicznych, o istnieniu od kilku lat w naszym środowisku Bractwa Motocyklowego żołnierzy b. Wojsk Ochrony Pogranicza.

Szacowne Bractwo Motocyklowe ujawniło się ostatnio za sprawą strony internetowej http://bractwo-motocyklowe-wop.simplesite.pl, o istnieniu której poinformował nas jeden z jego założycieli Kol. Janek Kilanowski.

Z informacji na stronie internetowej wynika, że Bractwo Motocyklowe stanowi grupa kolegów i koleżanek, których wcześniej połączyła wspólna służba w byłych już Wojskach Ochrony Pogranicza, a obecnie – pasja szybkiej (ale bezpiecznej jak mniemam) jazdy na motocyklach.

Podstawowe cele funkcjonowania Bractwa Motocyklowego są jasne: kontynuowanie wspólnej pasji oraz pielęgnowanie pamięci o „wspaniałej formacji granicznej, jaką były Wojska Ochrony Pogranicza” (cytat ze strony internetowej Bractwa).

Członkom Bractwa Motocyklowego przyświeca ciekawe motto, widoczne na stronie głównej:

Niektórzy ludzie chcieliby ograniczyć naszą wolność,
Niektórych ludzi ogranicza strach przed nią,
Nas ogranicza tylko prędkość, a pcha do przodu fantazja,
Którą rozumieją ludzie z pasją.

Galeria kilkunastu zdjęć na stronie internetowej każe wnioskować, że motocykliści – członkowie Bractwa, oddają się swojej pasji na pograniczu południowej i zachodniej Polski, gdzie mają swoje jakby stałe miejsca spotkań i wspólnego spędzania czasu podczas wypraw motocyklowych wzdłuż granicy. Są to miejsca ciekawe i przyjazne pogranicznikom, ale nie będę ich ujawniał; w celu ich poznania zapraszam na stronę internetową Bractwa Motocyklowego!

Według zapewnień Kol. Janka Kilanowskiego, Bractwo Motocyklowe chętnie nawiąże kontakty z osobami wywodzącymi się ze środowiska b. WOP i oddającymi się pasji jazdy na motocyklach, ale także z emerytami i rencistami, którzy na starość zamienili motocykle na pojazdy samochodowe. Ważne jest pielęgnowanie pamięci o latach służby w tej formacji i podtrzymywanie pięknych tradycji. W związku z tym zapraszamy członków Bractwa do nawiązywania kontaktów z Zarządami Regionów ZEiRSG na trasach wypraw motocyklowych i organizowania wspólnych spotkań wspomnieniowych.

Wszystkim członkom Bractwa życzymy szerokiej drogi i zapraszamy do zamieszczania również na stronie internetowej ZEiRSG ciekawych relacji z wypraw motocyklowych, spotkań rekreacyjno-integracyjnych i imprez okolicznościowych, upamiętniających tradycje formacji granicznych.

Wiceprezes Związku
Jerzy Jankowski

13.09.2014 r.

CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ W REGIONIE SĄDECKIM


W dniu 13 września 2014r. na terenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu odbyły się pierwsze w historii Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej centralne obchody święta Związku, połączone - stosownie do zapisów Statutu - z obchodami Dnia Weterana Służby Granicznej. Święto to dotychczas było obchodzone lokalnie w Regionach Związku, niemniej jednak coraz częściej pojawiały się postulaty, kierowane do Zarządu Głównego, o zorganizowanie centralnych obchodów święta.

W roku 2014 Zarząd Główny i nowy Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz podjęli decyzję o zorganizowaniu centralnych obchodów święta Związku na bazie Regionu Sądeckiego, uznając ten Region za najbardziej optymalny do przeprowadzenia takiej uroczystości w obecnych warunkach. Przemawiały za tym wieloletnie doświadczenia kierownictwa Regionu Sądeckiego (wcześniej Oddziału Związku) w organizowaniu wspólnie z Kołem nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (zrzeszającym w większości emerytów i rencistów b. WOP) obchodów Dnia Weterana Służby Granicznej na terenie koszar b. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dodatkowym atutem tego wyboru był fakt, że Komendantem Karpackiego Ośrodka Wsparcia (powstałym na początku 2014r. w miejsce rozwiązanego Karpackiego Oddziału SG) został nasz młodszy Kolega, były żołnierz WOP i długoletni funkcjonariusz KOSG płk SG Mieczysław Kurek, bardzo pozytywnie odnoszący się do działalności emerytów i rencistów naszego Związku. Pierwsze rozmowy z Komendantem płk. Kurkiem, na temat zorganizowania w Nowym Sączu centralnych obchodów święta Związku, odbyły się w maju b. roku podczas uroczystości związanych z XXIII rocznicą powstania Straży Granicznej. Płk Kurek wyraził wówczas poparcie dla tej idei i zapewnił Prezesa Związku o udzieleniu pomocy w miarę swoich możliwości. Co więcej, 16 maja 2014r., podczas zawodów strzeleckich z okazji święta Straży Granicznej, członkowie Regionu Sądeckiego ZEiRSG również pozytywnie odpowiedzieli na ten pomysł i wyrazili poparcie dla jego realizacji. Był to ważny element w układance decyzyjnej, bo bez zaangażowania członków Regionu Sądeckiego centralne obchody święta Związku nie mogłyby się udać.

Wyrazem wspólnych dążeń Zarządu Głównego i Zarządu Regionu Sądeckiego była uchwała ZG nr 12/2014 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie organizacji centralnych obchodów święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na terenie działania Regionu Sądeckiego. Podjęcie tej uchwały poprzedziły konsultacje z Zarządami pozostałych Regionów Związku, zakończone pełnym poparciem dla zaproponowanego pomysłu. Stosownie do uchwały przyjęto, że w uroczystościach będą brać udział:
- członkowie władz naczelnych Związku (ZG i GKR),
- członkowie Regionu Sądeckiego Związku,
- delegacje z pozostałych Regionów Związku,
- oraz zaproszeni goście.

W celu zorganizowania i przeprowadzenie centralnych obchodów święta Związku powołano Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Prezesa Związku i Prezesa Regionu Sądeckiego, Kol. Edwarda Sochy, jako jego zastępcy. W wyniku konsultacji z Prezesem Koła nr 1 ZŻWP, płk. w st. spoczynku Adamem Leszyńskim, Komitet Organizacyjny podjął decyzję, aby wzorem lat poprzednich zorganizować wspólne obchody Dnia Weterana Służby Granicznej. Pomysł ten poparł Komendant KOW SG płk SG M. Kurek i tak narodził się szczegółowy scenariusz uroczystości, obejmujący wspólną część oficjalną i odrębne imprezy integracyjne obydwu współpracujących ze sobą stowarzyszeń.

Punktualnie o godz. 10.00 Prezes Regionu Sądeckiego Kol. Edward Socha, jako reżyser celebrujący uroczystość, rozpoczął uroczysty apel przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP. Na jego komendę na plac uroczystości przybyła Orkiestra Reprezentacyjna SG pod dowództwem ppłk. SG dr. Stanisława Strączka oraz Kompania Honorowa SG pod dowództwem mjr. SG Sławomira Gumulaka. Następnie pod pomnik przybył poczet sztandarowy ze sztandarem Koła nr 1 ZŻWP. Po odegraniu hymnu państwowego Prezes Związku Kol. Adam Miksiewicz powitał wszystkich uczestników apelu, w tym szczególnie gości, którzy zaszczycili uroczystości swoją obecnością, m.in.:
- Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisława Czarneckiego,
- Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Henryka Borowińskiego,
- Członka Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Romana Szłapę,
- Przedstawiciela Stowarzyszenia Komendantów Policji i jednocześnie członka Komisji Rewizyjnej Federacji SSM RP Zdzisława Bartulę,
- Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk. SG Mieczysława Kurka,
- Kapelana Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG ppłk. SG Andrzeja Guta,
- Przedstawiciela Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG - Komendanta Placówki SG w Tarnowie kpt. SG Łukasza Olenicza,
- Delegację Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni ze Słowacji na czele z Przewodniczącym Antonem Budoszem,
- Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Nowym Sączu ppłk. w st. spoczynku Jana Jakubiaka,
- Prezesa Zarządu Koła nr 1 ZŻWP płk. w st. spoczynku Adama Leszyńskiego,
- Członka Zarządu Koła nr 1 ZŻWP b. posła na Sejm Kazimierza Sasa,
- Prezesa Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu Marka Sadlisza,
- Wiceprzewodniczącego Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu Lesława Olecha,
- Zastępcę Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy SG Kryspina Żytkowicza.

Następnie serdeczne słowa powitania Prezes Miksiewicz skierował do członków Koła nr 1 ZŻWP, skupiającego najstarszych weteranów służby granicznej, a także do członków władz naczelnych naszego Związku, delegacji z Regionów Związku, członków Regionu Sądeckiego i pozostałych osób, zgromadzonych pod pomnikiem.

W dalszej części uroczystości nastąpiło symboliczne przyjęcie do ZEiRSG nowo powstałego Regionu Krakowskiego. Wyrazem tego było odczytanie przez Sekretarza Generalnego Związku Kol. Mariusza Kolankę uchwały nr 2/2014 Prezydium ZG z dnia 19 czerwca 2014r. w sprawie powołania Regionu Krakowskiego ZEiRSG oraz wręczenie przez Prezesa Związku Kol. A. Miksiewicza przedstawicielowi nowego Regionu, Kol. Andrzejowi Barnasiowi, specjalnego certyfikatu symbolizującego przyjęcie w struktury Związku.

W następnej kolejności zostały wręczone wyróżnienia w postaci odznak „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, nadanych przez Zarząd Główny ZŻWP zasłużonym działaczom tego Związku oraz innym osobom z rejonu Sądecczyzny, wspierającym działania integracyjne w środowisku emerytów mundurowych. Miło nam donieść, że wśród wyróżnionych znaleźli się także nasi członkowie z Regionu Sądeckiego. Srebrnymi odznakami zostali wyróżnieni Koledzy: Adam Miksiewicz, Krzysztof Gozdecki i Edward Socha, a brązowymi – Jerzy Jankowski, Tadeusz Wieciech i Józef Łazarz. Wyróżnienia wręczał Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk w st. spoczynku Jan Jakubiak.

Uroczysty moment obchodów Dnia Weterana Służby Granicznej nastąpił, gdy prowadzący ceremonię Kol. E.Socha poprosił kapelana ppłk. SG Andrzeja Guta o modlitwę w intencji zmarłych żołnierzy WOP, funkcjonariuszy i pracowników SG. Po krótkiej modlitwie delegacje i osoby indywidualne przy wtórze werbli przystąpiły do składania pod pomnikiem wieńców i wiązanek kwiatów. W imieniu ZEiRSG wieniec złożyła delegacja w składzie: Prezes Związku Kol. Adam Miksiewicz, Wiceprezes Związku Kol. Mariusz Kosmaty i członek Regionu Sądeckiego Kol. Krzysztof Gozdecki. Po złożeniu wieńców i kwiatów zabrzmiała słynna melodia „Ciszy” w wykonaniu trębacza z Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Następnie Prezes Koła nr 1 ZŻWP płk w st. spoczynku Adam Leszyński, nawiązując do bohaterów Karpackiej Brygady WOP i poświęconego im Pomnika, przybliżył zebranym rys historyczny ustanowienia dnia 13 września każdego roku Dniem Weterana Służby Granicznej.

Później głos zabrał Prezes ZEiRSG Kol. Miksiewicz, informując zebranych, iż zgodnie ze Statutem Związku Dzień Weterana Służby Granicznej jest świętem Związku uroczyście obchodzonym każdego roku. W swoim wystąpieniu Kol. Prezes określił podstawowe cele działania naszego Związku, wymienił aktualnie funkcjonujące nasze organizacje terenowe, akcentując niedawne powstanie nowego Regionu Związku w Krakowie, i wskazał na konieczność integracji organizacji i środowisk skupiających emerytów i rencistów służb mundurowych. (Przemówienie Prezesa Miksiewicza odzwierciedla poniższy plik pdf).

Z gorącym przyjęciem spotkało się wystąpienie Komendanta KOW płk. SG Mieczysława Kurka, który w krótkich, ale serdecznych słowach odniósł się do zgromadzonych emerytów i rencistów b. WOP i SG dziękując im za kultywowanie pamięci o żołnierzach, którzy stracili życie w ochronie granic Polski, i pielęgnowanie najlepszych tradycji formacji granicznych. Przypomniał, że wśród zgromadzonych na placu przed pomnikiem jest wielu jego starszych kolegów i wychowawców, którzy przyjmowali go do służby w WOP, pomagali mu w zaadoptowaniu się do ciężkich warunków służby na granicy i służyli pomocą w trudnych sytuacjach. Wyraził im za to serdeczne podziękowanie i zapewnił, że organizacje zrzeszające emerytów i rencistów WOP i SG z terenu dawnego Karpackiego Oddziału SG zawsze mogą na niego liczyć w razie potrzeby.

W dalszej części uroczystego apelu głos zabierali zaproszeni goście wyrażając podziękowania za możliwość uczestnictwa w tak pięknym i patriotycznym wydarzeniu. Na uwagę zasługują słowa Prezydenta Federacji SSM RP Zdzisława Czarneckiego zawierające, oprócz podziękowań, apel do wszystkich organizacji emerytów i rencistów służb mundurowych, a za ich pośrednictwem do całego środowiska emerytów mundurowych, o większą integrację i wspólne działania na rzecz poszanowania godności osób wywodzących się z tego środowiska i obrony legalnie nabytych w toku pracy i służby uprawnień emerytalno-rentowych.

Po wystąpieniach gości miłym akcentem zaznaczyła się inicjatywa Nadodrzańskiego Regionu Związku, którego przedstawiciele na czele z Prezesem Regionu Kol. Stanisławem Boberskim złożyli specjalne podziękowania Komendantowi KOW SG płk. SG M. Kurkowi za pomoc w organizacji obchodów święta i wręczyli pamiątkowy album ze zdjęciami pogranicza nadodrzańskiego po obu stronach rzeki Odry.

Następnie Prezes Związku wręczył zaproszonym gościom i delegacjom Regionów specjalne, wykonane w drewnie, plakietki pamiątkowe, upamiętniające centralne obchody Święta Związku. W imieniu Regionów odebrali je:
- Kol. Mariusz Kosmaty - Prezes Regionu Cieszyńskiego,
- Kol. Stanisław Boberski - Prezes Regionu Nadodrzańskiego w Słubicach,
- Kol. Jan Hofbauer – Prezes Regionu im. Ziemi Łużyckiej w Lubaniu,
- Kol. Zenon Jasiński – Prezes Regionu w Głubczycach,
- Kol. Bolesław Szpak – Prezes Regionu w Hrubieszowie,
- Kol. Andrzej Barnaś – Skarbnik Regionu Krakowskiego,
- Kol. Edward Socha – Prezes Regionu Sądeckiego.

Po rozdaniu pamiątkowych plakietek oficjalna część uroczystości została zakończona odegraniem przez orkiestrę sygnału Wojska Polskiego. Wszyscy zgromadzeni udali się na pobliski plac apelowy na pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii Honorowej SG.

Orkiestra Reprezentacyjna SG jest znana w Polsce od lat z pięknych pokazów musztry paradnej, więc większość uczestników imprezy nie była specjalnie zaskoczona kunsztem występu orkiestrantów. Tego się wszyscy spodziewali i po raz kolejny się nie zawiedli. Natomiast występ Kompanii Honorowej większość zgromadzonych pozytywnie zaskoczył, bowiem wykonywane w marszu przez funkcjonariuszy kompanii parady, połączone z trudnymi ćwiczeniami z bronią, były tak perfekcyjne, że na usta cisnęło się pytanie: „Ileż oni musieli ćwiczyć, aby uzyskać prezentowany poziom?” Momentem kulminacyjnym występu Kompanii Honorowej była salwa honorowa, oddana przed trybuną z weteranami służby granicznej i zaproszonymi gośćmi.

Następnie po raz kolejny zagrała Orkiestra pod wodzą dyrygenta ppłk. SG dr. Stanisława Strączka. I to jak zagrała! Musztra paradna w jej wykonaniu, to pokaz umiejętności najwyższej próby!

Szczególnie miłe były akcenty końcowe wystąpienia Orkiestry, kiedy to do dyrygowania został zaproszony emeryt SG i członek naszego Związku, Kol. Bernard Król, wieloletni Naczelnik tej orkiestry przed przejściem na emeryturę. Po przejęciu batuty zaprosił on przed trybunę dwoje solistów z orkiestry: Natalię Zabrzeską-Nieć oraz Wacława Wacławiaka do odśpiewania swoistego hymnu formacji granicznych, czyli pieśni pt. „Na strażnicy”. Duet przy akompaniamencie orkiestry śpiewał przepięknie, do śpiewu przyłączyli się wszyscy zgromadzeni na placu, aż niesforny Benek nie wytrzymał, pałeczkę dyrygenta schował do kieszeni i do tańca zaprosił piękną solistkę, powierzając trud dalszego wykonywania pieśni zaskoczonemu soliście. Występ duetu i Kol. Bernarda nagrodzono gromkimi brawami, ale to nie był koniec zabawowych ekscesów emerytów-muzyków! Kol. Król, nie oddając batuty właściwemu dyrygentowi, wezwał na plac przed orkiestrą byłego wieloletniego tamburmajora tej orkiestry, członka naszego Związku i emeryta SG, Kol. Stefana Żuka, i przekazał mu polecenie, jak za dawnych lat, odprowadzenia orkiestry do miejsca zakwaterowania. Kol. Stefan, świetnie udając zaskoczenie, dziarsko pomaszerował przed szereg orkiestry, poderwał do góry oręż tamburmajora i wymachując nim z precyzją zawodowca oraz wydając odpowiednie komendy, odprowadził wspólnie z Kol. Królem orkiestrę do wyznaczonego miejsca. No cóż, Kolego Stefanie! Pomimo upływu lat siła ręki i ruchliwość nadgarstka bez zmian! Tak trzymać dalej!

Po występach Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii Honorowej zakończono wspólne z Kołem nr 1 ZŻWP oficjalne obchody Dnia Weterana Służby Granicznej i stosownie do wcześniejszych uzgodnień każde stowarzyszenie świętowało dalej odrębnie.

Członkowie ZEiRSG oraz zaproszeni goście udali się autokarami do przystani flisackiej w Sromowcach-Kątach, gdzie w restauracji „Flis”, prowadzonej przez przyjaciela emerytów SG Zbigniewa Olesia, zjedli smaczny obiad, po czym w dobrych nastrojach wsiedli do flisackich łodzi i oddali się przyjemnościom oglądania przepięknych gór Pienińskich w przełomie Dunajca. Spływ pod fachową opieką flisaków trwał około 2 godz. i 20 minut i obejmował trasę 18 km do przystani w Szczawnicy. Wspólnie z flisakami wspominano dawne czasy jeszcze z okresu sprzed budowy zapory czorsztyńskiej i późniejsze, przy czym prym w tych dysputach wiedli ci emeryci, którzy na tym odcinku ochraniali granicę w przeszłości (m.in. nasz niedościgniony gawędziarz Kol. Staszek Koziołek). W przerwach między podziwianiem przyrody i wymianą wspomnień delektowano się przysmakami flisaków z tzw. koszyka rozmaitości. Na rzece nie byliśmy sami, bowiem towarzyszyły nam na pontonach młode zawodniczki-wioślarki, zapewne trenujące w ramach obozu szkoleniowego, pojedyncze łodzie słowackich flisaków i dzikie kaczki, przyzwyczajone do karmienia przez wycieczkowiczów (podpływały do nas na wyciągnięcie ręki).

Po dopłynięciu do przystani w Szczawnicy cała grupa udała się do miejsca zakończenia uroczystości, czyli do ośrodka wypoczynkowego „Las Vegas” w Barcicach k. Starego Sącza, gdzie część delegacji z Regionów miała zarezerwowane noclegi.

W „Las Vegas” w jednej z sal restauracyjnych czekała na nas kolacja w postaci tzw. stołu szwedzkiego. Wymiana doświadczeń z pracy związkowej i snucie planów na przyszłość były przerywane od czasu do czasu wystąpieniami Prezesa i zaproszonych gości. Ciekawą inicjatywą po raz kolejny wykazał się Region Nadodrzański, którego delegacja wręczyła wszystkim delegacjom z innych Regionów oraz gościom upominkowe gadżety reklamujące rejony przygraniczne na kierunku Krosna, Słubic i Kostrzyna. Natomiast kibice siatkówki, zainteresowani meczem Polaków z drużyną Iranu w mistrzostwach świata w siatkówce, mogli oglądać zmagania zawodników na telebimie na zewnątrz restauracji.

Na zakończenie spotkania ustalono, że w przyszłym roku centralne obchody święta Związku odbędą się na pewno na granicy zachodniej, przy czym decyzja o wyborze Regionu, który je zorganizuje wspólnie z ZG, zapadnie w terminie późniejszym.

Komitet Organizacyjny centralnych obchodów Święta Związku serdecznie dziękuje za pomoc i doradztwo wszystkim członkom Związku, Zarządowi Głównemu, Zarządom Regionów, członkom Regionu Sądeckiego, a przede wszystkim Komendantowi Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG, płk. SG Mieczysławowi Kurkowi, bez którego zaangażowania uroczystości nie miałyby tak świetnej oprawy artystycznej.

Szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie w organizacji uroczystości kierujemy też do:
- Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka,
- Właściciela FH „Rutex” i „Las Vegas” Pana Wiesława Rutkowskiego,
- Prezesa Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Pana Jana Sienkiewicza,
- Właściciela restauracji „Flis” przy Przystani Flisackiej Pana Zbigniewa Olesia.

 

WICEPREZES ZWIĄZKU DS. FS
JERZY JANKOWSKI

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
14.06.2014 r.

Powstanie nowego Regionu Związku !


W dniu 14 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu weteranów służby w Granicznej Placówce Kontrolnej WOP, a później SG, w Krakowie – Balicach. Miło mi zakomunikować, że obecni na spotkaniu Koledzy podjęli decyzję o utworzeniu Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Region przyjął nazwę identyfikacyjną " krakowski ". Prezesem Regionu został wybrany Kol. Jacek Wójcik

Koledze Jackowi i wszystkim pozostałym członkom utworzonego Regionu życzę w imieniu Zarządu Głównego powodzenia i satysfakcji z działalności związkowej, a także dużo zdrowia niezbędnego dla realizacji zamierzonych celów.

Zawsze Koledzy możecie liczyć na wszelką możliwą pomoc zarówno z mojej strony, jak również od innych członków Zarządu Głównego, przede wszystkim na trudnym etapie wprowadzania życie obowiązujących w naszym Związku zasad funkcjonowania określonych w Statucie.

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie

 

Prezes Związku
Adam Miksiewicz

10.06.2014 r.

10 CZERWCA – ŚWIĘTO B. WOJSK OCHRONY POGRANICZA


SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY ZE ŚRODOWISKA WOPISTÓW!


wop_logo

Z okazji święta b. Wojsk Ochrony Pogranicza serdecznie pozdrawiamy Was i życzymy samych sukcesów i przyjemności w codziennym życiu. Niech każdy Wasz dzień będzie pełen pozytywnych doznań, radości, przyjemności i zadowolenia z realizacji zamierzonych celów. Życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, a w pracy i społecznym działaniu – wytrwałości i satysfakcji z dobrze wykonanych zadań.

My, emeryci i renciści Straży Granicznej, skupiający w naszym Związku również emerytów i rencistów z b. WOP-u, traktujemy dzień 10 czerwca jako nasze wspólne święto. To 25 lat temu na bazie Wojsk Ochrony Pogranicza utworzono Straż Graniczą RP, do której wstąpiła większość żołnierzy i pracowników rozwiązanych WOP. Podejmując służbę i pracę w Straży Granicznej zostaliśmy spadkobiercami i kontynuatorami najlepszych tradycji WOP w ochronie granic naszej Ojczyzny. Szanując nasze wspólne mundurowe zawołanie „Zawsze Wierni Ojczyźnie” pamiętamy o obowiązku wierności tym tradycjom i obyczajom.

W dzień Święta Wojsk Ochrony Pogranicza, ustanowionego przed laty, kierujemy w imieniu ZEiRSG wyrazy uznania i szacunku do żołnierzy WOP, kombatantów i weteranów walk o wolność i niepodległość, oraz czcimy pamięć o bohaterach poległych w ochronie granic naszej Ojczyzny. Pozdrawiamy również serdecznie obecnie pełniących służbę w ochronie granic RP.

 

ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU EMERYTÓW
I RENCISTÓW
STRAŻY GRANICZNEJ

26.04.2014 r.

II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku


W dniu 26 kwietnia 2014 r. w Raciborzu obradował II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów SG. W trakcie Zjazdu nowym Prezesem Związku został wybrany kol. Adam Miksiewicz, dotychczasowy wiceprezes.

Zjazd uchwalił również zmiany w Statucie Związku i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych.

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie
13.03.2014 r.

II KONGRES FSSM RP


fssmrp_logo

W dniu 7 marca odbył się w Warszawie II KONGRES Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. W obradach Kongresu uczestniczyło 54 delegatów reprezentujących stowarzyszenia i związki wchodzące w skład Federacji. Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej reprezentowali Koledzy: Mariusz Kosmaty, Adam Miksiewicz i Jerzy Jankowski.

Kongres dokonał oceny działalności władz Federacji w minionej czteroletniej kadencji, uznając ją za pozytywną, szczególnie w zakresie wewnątrz-organizacyjnym i poszerzania bazy członkowskiej.

Delegaci uczestniczący w Kongresie wybrali nowe władze Federacji: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezydentem Federacji został Kol. Zdzisław Czarnecki ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, pełniący dotychczas tę funkcję.

Miło nam donieść, że do składu 25. osobowego Zarządu FSSM RP został wybrany nasz Kolega, Jerzy Jankowski.

Kongres przyjął uchwałę programową, określającą podstawowe kierunki działań władz Federacji na nową kadencję.

Postanowiono skupić się przede wszystkim na wzmożeniu działalności zewnętrznej, służącej obronie szeroko rozumianych interesów emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin. Był to zresztą nasz główny postulat, przedstawiony w wystąpieniu Kol. Mariusza Kosmatego na forum Kongresu, do którego w szczególności pozytywnie odniósł się nowo wybrany Prezydent Federacji Zdzisław Czarnecki w swoim expose.

Szczegółowe informacje z przebiegu obrad Kongresu oraz przyjętych dokumentów dostępne będą na stronie internetowej FSSM RP – www.fssm.pl .

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie

 

Wiceprezes ZG ZEiR SG
Adam Miksiewicz

30.05.2014 r.

43 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC


rajd

REGULAMIN RAJDU

13.03.2014 r.

II KONGRES FSSM RP


fssmrp_logo

W dniu 7 marca odbył się w Warszawie II KONGRES Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. W obradach Kongresu uczestniczyło 54 delegatów reprezentujących stowarzyszenia i związki wchodzące w skład Federacji. Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej reprezentowali Koledzy: Mariusz Kosmaty, Adam Miksiewicz i Jerzy Jankowski.

Kongres dokonał oceny działalności władz Federacji w minionej czteroletniej kadencji, uznając ją za pozytywną, szczególnie w zakresie wewnątrz-organizacyjnym i poszerzania bazy członkowskiej.

Delegaci uczestniczący w Kongresie wybrali nowe władze Federacji: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezydentem Federacji został Kol. Zdzisław Czarnecki ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, pełniący dotychczas tę funkcję.

Miło nam donieść, że do składu 25. osobowego Zarządu FSSM RP został wybrany nasz Kolega, Jerzy Jankowski.

Kongres przyjął uchwałę programową, określającą podstawowe kierunki działań władz Federacji na nową kadencję.

Postanowiono skupić się przede wszystkim na wzmożeniu działalności zewnętrznej, służącej obronie szeroko rozumianych interesów emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin. Był to zresztą nasz główny postulat, przedstawiony w wystąpieniu Kol. Mariusza Kosmatego na forum Kongresu, do którego w szczególności pozytywnie odniósł się nowo wybrany Prezydent Federacji Zdzisław Czarnecki w swoim expose.

Szczegółowe informacje z przebiegu obrad Kongresu oraz przyjętych dokumentów dostępne będą na stronie internetowej FSSM RP – www.fssm.pl .

zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie

 

Wiceprezes ZG ZEiR SG
Adam Miksiewicz

10.01.2014 r.

PROJEKT USTAWY O KOMISJACH LEKARSKICH


Szanowni Koledzy !

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 stycznia 2014 r. skierowany został do stałego komitetu Rady Ministrów nowy projekt ustawy o komisjach lekarskich. Został on wyodrębniony z materii dotychczasowego projektu i zawiera uregulowania dotyczące działalności tych komisji.

Natomiast pozostałe zapisy poprzedniego projektu, dotyczące rent, prewencji rentowej i aktywizacji zawodowej funkcjonariuszy, zawierające również propozycję zmierzającą do obniżenia naszego funduszu socjalnego o połowę, są dalej przedmiotem analiz w MSW. Musimy więc zachować czujność i odpowiednio reagować na ewentualne próby pomniejszenia funduszu i zawarcia w ustawie innych niekorzystnych zmian w przepisach emerytalnych.

Nowy projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod numerem KRM-10-1-14.

Ewentualne uwagi dotyczące projektu ustawy proszę kierować na mój adres e – mailowy.

Jednocześnie prostuję stwierdzenie zawarte w informacji : „ Fundusz socjalny na rok 2014 obroniony ?, że będzie on na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. Otóż prawda jest taka, że ustawa budżetowa na 2014 r. przewiduje wysokość tego funduszu na poziomie roku 2011, a więc biorąc pod uwagę waloryzacje i wzrost liczby emerytów, będzie on niższy o kilka procent i faktyczny poziom odpisu wyniesie 0,44 %.

 

Wiceprezes FG ZG
Adam Miksiewicz

Strona: 1 2 3 4 5