Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Ustawy | Rozporządzenia | Statut Związku | Program Związku | Regulamin Pracy ZG | Regulamin KR | Uchwały

Program Związku


 1. Uchwała programowa.
 2. Plan działania Związku w kadencji 2013 - 2017.
 3. Roczny plan pracy ZG i Prezydium ZG ZEiR SG na okres lipiec 2013 - czerwiec 2014.

ROCZNY PLAN PRACY
Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
na okres lipiec 2014 – czerwiec 2015 r.

zatwierdzony uchwałą nr 4/2014 Zarządu Głównego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
z dnia 05 marca 2014 r.

 

Lp
Przedsięwzięcie
Termin
Odpowiedzialny
1.
Posiedzenie Zarządu Głównego.
wg potrzeb
Prezydium
2.
Posiedzenie Prezydium.
wg potrzeb
Prezes Związku
Sekretarz Generalny
3.
Rejestracja zmian danych organów Związku, regionów i statutowych.
do VI 2014
Prezes Związku
Sekretarz Generalny
4.
Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2015 r.
I kw. 2015 r.
Wiceprezes FG
Główny Skarbnik
5.
Pomoc w rozbudowie struktur organizacyjnych.
bieżąco
Prezes Związku
Wiceprezesi Związku
6.
Badanie potrzeb emerytów i rencistów w zakresie korzystania ze środków funduszu socjalnego.
bieżąco
Wiceprezes FG
Regiony
7.
Powołanie rzecznika prasowego Związku.
do XII 2014
Zarząd Główny
8.
Dzień Weterana Służby Granicznej.
wrzesień
Zarząd Główny
Regiony
9.
Udział w obchodach świąt państwowych oraz wydarzeń czynu zbrojnego i walk niepodległościowych Narodu Polskiego.
Według planów organizatorów
Zarząd Główny
Regiony
10.
Uczestnictwo w działaniach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
bieżąco
Prezes Związku
Pełnomocnik Związku
11.
Współpraca z Komendą Główną Straży Granicznej :
- wystąpienie o ujednolicenie zasad przydziału funduszu socjalnego,
- wystąpienie o informacje dot. środków funduszu socjalnego,
- wystąpienie o pomieszczenie dla Związku.
bieżąco
Prezes Związku
Wiceprezes OP
12.
Współdziałanie z:
- Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych,
- Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
- Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.
bieżąco wg porozumień
Zarząd Główny
Regiony
13.
Nawiązanie współpracy z Zarządem NSZZFSG .
do końca 2014
Prezes Związku
Wiceprezes OP
14.
Wystąpienie do Dyrektora ZER MSW o informację dot. emerytów i rencistów SG zamieszkałych na obszarze działania regionów Związku.
XI 2014
Prezes Związku
Wiceprezes OP
15.
Obchody :
- Święta Straży Granicznej,
- rocznicy powołania WOP

V 2015
VI 2015
Zarząd Główny
Regiony
16.
Wprowadzenie:
- modyfikacji Regulaminu pracy ZG,
- modyfikacji uchwały ZG 3/2010 z 5 II w spr. legitymacji,
- modyfikacja uchwały ZG 4/2010 z 1 V w spr. logo i strony internetowej,
- Regulaminu strony internetowej Związku.

do VII 2014
do IX 2014
do X 2014

do X 2014
Zarząd Główny
17.
Nawiązanie kontaktów ze związkami emerytów i rencistów formacji granicznych sąsiednich państw UE.
do VI 2015
Prezes Związku
Wiceprezes OP
18.
Opracowanie koncepcji i wytycznych w zakresie realizacji przez Związek działań w zakresie PP.
do XII 2014
Zarząd Główny
19.
Przegląd aktualności uchwał ZG i PZG modyfikacja strony internetowej.
do X 2014
Prezydium ZG
20.
Opracowanie planu pracy ZG i PZG na lipiec 2015 – czerwiec 2016 r.
do 15 III 2015
Prezydium ZG

ZARZĄD GŁÓWNY
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej

UCHWAŁA PROGRAMOWA
III Zjazdu Krajowego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
z dnia 26 maja 2013 roku

jednogłośnie przyjęta uchwałą nr 16/2013 z dnia 26 maja 2013 r.

Na podstawie oceny dotychczasowej działalności i mając na względzie dalszy rozwój organizacyjny Związku, Zjazd postanawia:

 1. Kontynuować prace zmierzające do poszerzenia zasięgu działania Związku poprzez aktywne pozyskiwanie nowych członków i tworzenie nowych Regionów.
 2. Doskonalić działania organizacyjne celem prawidłowego wykorzystania potencjału intelektualnego członków oraz posiadanych środków finansowych.
 3. Realizować postanowienia statutowe oraz przyjęte programy działania, przy zachowaniu zasad solidarności i więzów koleżeńskich członków Związku.
 4. Podejmować dalsze działania mające na celu rozpoznawanie sytuacji socjalno – bytowej i udzielanie na tej podstawie pomocy materialnej pozostającym w trudnych warunkach emerytom i rencistom i ich rodzinom.
 5. Uaktywnić współpracę z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 6. Prowadzić w dalszym ciągu działania lobbingowe w zakresie tworzenie aktów prawnych mających wpływ na sytuację materialną i bytową emerytów i rencistów WOP i SG.

PLAN DZIAŁANIA
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w kadencji 2013 – 2017

zatwierdzony uchwałą nr 7/2013
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
z dnia 6 lipca 2013 r.

I. Główne kierunki i zasady działania Związku.

 1. Aktywizacja działań w zakresie rozwoju Związku, poprzez pozyskiwanie nowych członków oraz rozbudowę struktur regionalnych.
 2. Doskonalenie działalności wewnątrz organizacyjnej, programowej i statutowej na wszystkich szczeblach i strukturach Związku.
 3. Racjonalne wykorzystywanie sił i środków Związku.
 4. Aktywne rozpoznawanie sytuacji socjalnej członków Związku i ich rodzin oraz udzielanie wsparcia potrzebującym.
 5. Bieżące współdziałanie z Komendą Główną i jednostkami terenowymi Straży Granicznej w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych emerytów i rencistów formacji granicznych i ich rodzin.
 6. Współdziałanie z krajowymi organizacjami emerytów i rencistów służb mundurowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
 7. Uaktywnienie współpracy ze związkiem zawodowym funkcjonariuszy Straży Granicznej na szczeblu centralnym i regionalnym.
 8. Nawiązanie kontaktów i współpracy zagranicznej z organizacjami emerytów i rencistów formacji granicznych sąsiednich państw UE.
 9. Prowadzenie aktywnej działalności lobbingowej w sferze materialnej i bytowej emerytów i rencistów formacji granicznych.
 10. Podjęcie działań z zakresu OPP.

II. Formy realizacji głównych kierunków działania Związku.

 1. Rozwój Związku:
1) propagowanie działalności Związku w środowisku funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz środkach masowego przekazu;
2) aktywne działanie członków Związku w środowisku niezrzeszonych emerytów i rencistów formacji granicznych;
3) udzielanie pomocy i wsparcia chętnym do zasilenia szeregów Związku;
4) udzielanie pomocy w organizowaniu regionów na obszarach nieobjętych działalnością Związku.
 1. Działalność wewnątrz organizacyjna:
1) aktualizacja zmian organizacyjnych i statutowych w KRS;
2) bieżąca analiza efektów podejmowanych przedsięwzięć i doskonalenie form działalności organizacyjnej;
3) systematyczna analiza dokumentów organizacyjnych i aktualizacja usprawniająca działalność związkową;
4) wspieranie regionów w prowadzeniu i rozwijaniu działalności statutowej oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań organizacyjnych;
5) organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko emerytów i rencistów formacji granicznych;
6) racjonalne gospodarowanie funduszem Związku i w regionach, ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad gospodarki i ewidencji finansowej;
7) aktywne prowadzenie działalności informacyjnej o dokonaniach Związku, regionów i członków Związku oraz popularyzowanie Internetu jako skutecznego narzędzia pracy organizacyjnej;
8) powołanie komitetu ds. ufundowania sztandaru dla Związku,
9) wprowadzenie odznak związkowych dla zasłużonych członków Związku oraz osób wspierających działalność związkową.
 1. Problematyka socjalna:
1) kontynuowanie zabiegów w celu uwzględnienia Związku w procesie legislacyjnym przepisów socjalno - bytowych dotyczących emerytów i rencistów;
2) ustanowienie na szczeblu Związku i w regionach funkcji pełnomocnika ds. społecznych członków Związku;
3) podjęcie zabiegów w celu uzyskania informacji o emerytach i rencistach formacji granicznych zamieszkałych na obszarze działania regionów Związku;
4) wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej o przekazywanie informacji zbiorczych dotyczących wysokości środków funduszu socjalnego przekazanych do dyspozycji komendantów oddziałów i stanie wykorzystania środków;
5) bieżące rozpoznawanie sytuacji socjalnej członków Związku i ich rodzin zamieszkałych na obszarze działania regionów Związku;
6) pomoc potrzebującym członkom Związku, niezrzeszonym emerytom i rencistom formacji granicznych oraz członkom ich rodzin w uzyskaniu świadczeń z funduszu socjalnego;
7) podjęcie i realizacja przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego.
 1. Współpraca zewnętrzna:
1) aktywne uczestnictwo w działaniach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych:
 • uczestniczenie w posiedzeniach plenarnych,
 • udział w pracach zespołów roboczych,
 • współdziałanie w pracach legislacyjnych dotyczących spraw socjalno – bytowych emerytów i rencistów służb mundurowych, w tym lobbingowych,
 • opłacanie składki na rzecz Federacji,
 • negocjacje w sprawie zmiany zasad ustalania składki z tytułu przynależności do FSSM;
2) współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych,
3) nawiązanie współpracy i współdziałanie na szczeblu regionalnym z organizacjami emerytów i rencistów służb mundurowych:
 • zawarcie porozumień o współpracy,
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć integrujących środowisko;
4) pogłębianie współpracy z Komendą Główną i jednostkami terenowymi Straży Granicznej:
 • wzajemny udział w uroczystościach świąt resortowych i związkowych,
 • podjęcie inicjatywy w zakresie stworzenia jednolitego Regulaminu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów Straży Granicznej, w tym włączenia przedstawicieli Związku do składu komisji socjalnych,
 • organizowanie wspólnych odwiedzin obłożnie chorych i niepełnosprawnych weteranów służby i pracy w formacjach granicznych,
 • podjęcie działań w celu pozyskania na działalność związkową pomieszczenia służbowego w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie;
5) nawiązanie współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG i jego strukturami regionalnymi oraz podejmowanie wspólnych działań w sferze socjalno – bytowej, w tym lobbingowej;
6) podjęcie inicjatywy w zakresie nawiązania kontaktów i współpracy z organizacjami emerytów i rencistów formacji granicznych sąsiednich państw UE;
7) współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi na szczeblu powiatu,
8) uczestnictwo delegacji Związku w obchodach świąt państwowych oraz uroczystościach patriotycznych i rocznicowych organizowanych przez samorządy terytorialne.

ZARZĄD GŁÓWNY
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej

ROCZNY PLAN PRACY
Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
na okres lipiec 2013 – czerwiec 2014 r.

zatwierdzony uchwałą nr 8/2013
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
z dnia 6 lipca 2013 r.

 

Lp
Przedsięwzięcie
Termin
Odpowiedzialny
1.
Posiedzenie Zarządu Głównego.
VII, III
Prezydium
2.
Posiedzenie Prezydium.
VII, XI, II, VI
Prezes Związku
Sekretarz Generalny
3.
Zmiana rachunku bankowego.
do VII 2013
Wiceprezes FG
Główny Skarbnik Zw.
4.
Uchwalenie preliminarza budżetowego na II półrocze 2013 r.
VII 2013
Wiceprezes FG
Główny Skarbnik Zw.
5.
Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2014 r.
I kw. 2014
Wiceprezes FG
Główny Skarbnik Zw.
6.
Rejestracja zmian danych organów Związku, regionów i statutowych.
do VIII 2013
Prezes Związku
Sekretarz Generalny
7.
Pomoc w rozbudowie struktur organizacyjnych.
bieżąco
Prezes Związku
Wiceprezesi Związku
8.
Badanie potrzeb emerytów i rencistów w zakresie korzystania ze środków funduszu socjalnego.
bieżąco
Wiceprezes FG
Regiony
9.
Powołanie pełnomocników ds. społecznych Związku i Regionów.
do XII 2013
Zarząd Główny
Regiony
10.
Powołanie rzecznika prasowego Związku.
do VI 2014
Zarząd Główny
11.
Dzień Weterana Służby Granicznej.
wrzesień
Zarząd Główny
Regiony
12.
Udział w obchodach świąt państwowych oraz wydarzeń czynu zbrojnego i walk niepodległościowych Narodu Polskiego.
według planów
organizatorów
Zarząd Główny
Regiony
13.
Uczestnictwo w działaniach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
bieżąco
Prezes Związku
Pełnomocnik Związku
14.
Współpraca z Komendą Główną Straży Granicznej :
 • wystąpienie o ujednolicenie zasad przydziału funduszu socjalnego,
 • wystąpienie o informacje dot. środków funduszu socjalnego,
 • wystąpienie o pomieszczenie dla Związku.
bieżąco
Prezes Związku
Wiceprezes OP
15.
Współdziałanie z:
 • Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.
bieżąco
wg porozumień
Zarząd Główny
Regiony
16.
Nawiązanie współpracy z Zarządem NSZZFSG.
do VI 2014
Prezes Związku
Wiceprezes OP
17.
Wystąpienie do Dyrektora ZER MSW o informację dot. emerytów i rencistów SG zamieszkałych na obszarze działania regionów Związku.
XI 2013
Prezes Związku
Wiceprezes OP
18.
Nawiązanie kontaktów ze związkami emerytów i rencistów formacji granicznych sąsiednich państw UE.
do VI 2014
Prezes Związku
Wiceprezes OP
19.
Nawiązanie kontaktu i współpracy z powiatowymi władzami samorządowymi.
do VI 2014
Wiceprezes OP
Regiony
20.
Obchody:
 • Święta Straży Granicznej,
 • rocznicy powołania WOP.
 
V 2014
VI 2014
Zarząd Główny
Regiony
21.
Wprowadzenie:
 • Instrukcji finansowej Związku,
 • modyfikacji Regulaminu pracy ZG,
 • Regulaminu zarządzania stroną internetową Związku.
 
VII 2013
do XII 2013
do XII 2013
Zarząd Główny
22.
Opracowanie koncepcji i wytycznych w zakresie realizacji przez Związek działań w zakresie PP.
do VI 2014
Zarząd Główny
23.
Opracowanie wzorów odznak za zasługi dla Związku oraz zasad ich nadawania.
do VI 2014
Zarząd Główny

ZARZĄD GŁÓWNY
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej