Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Ustawy | Rozporządzenia | Statut Związku | Program Związku | Regulamin Pracy ZG | Regulamin KR | Uchwały

Regulamin pracy ZEiR SG

 

logo ZEiR SG

REGULAMIN PRACY
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
STRAŻY GRANICZNEJ

 

 

Uchwalony przez Zarząd Główny
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w dniu 11.11.2012 r.
uchwałą nr 5/2012

( Plik do pobrania: logo pdf )

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Działając na podstawie § 31 ust. 9 w zw. z § 32 ust.1 Statutu Stowarzyszenia "Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej" uchwala się Regulamin pracy Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej (zwany dalej "Regulaminem").
 2. Regulamin określa:
  1) sposób funkcjonowania i zadania Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
  2) zadania i zakresy czynności dla poszczególnych osób funkcyjnych pochodzących z wyboru,
  3) zasady powoływania komisji i stanowisk,
  4) procedurę uzgadniania i podejmowania uchwał.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1) Związek – Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
  2) Statut – Statut Związku,
  3) ZG – Zarząd Główny Związku,
  4) Prezydium ZG – Prezydium Zarządu Głównego Związku,
  5) GKR – Główna Komisja Rewizyjna Związku,
  6) Komisja ZG – Komisja Problemowa Zarządu Głównego,
  7) Prezes – Prezes Związku,
  8) Wiceprezes OP – wiceprezes ds. organizacyjno-prawnych Związku,
  9) Wiceprezes FG – wiceprezes ds. finansowo-gospodarczych Związku,
  10) Sekretarz – Sekretarz Generalny Związku,
  11) Skarbnik – Główny Skarbnik Związku.

§ 2.

 1. ZG jest naczelną władzą wykonawczą Związku w okresie między Zjazdami Krajowymi.
 2. ZG działa poprzez organa: kolegialne i jednoosobowe.
 3. Kolegialnymi organami ZG są:
  1) Prezydium ZG,
  2) Komisja ZG.
 4. Jednoosobowymi organami ZG są:
  1) Prezes,
  2) Skarbnik.

Rozdział 2
Sposób funkcjonowania i zadania ZG.

§ 3.

 1. Zasady zwoływania i częstotliwość odbywania posiedzeń ZG określa § 32 Statutu.
 2. Projekt porządku dziennego obrad, formę posiedzenia, termin, miejsce (dla posiedzenia plenarnego) określa Prezydium ZG.
 3. Posiedzeniom ZG przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez niego wiceprezes.
 4. Posiedzenia ZG są protokołowane.
 5. Członkowie ZG nieobecni na posiedzeniu mogą zaprezentować swoje stanowisko w rozpatrywanych kwestiach w formie pisemnej, w tym elektronicznej.
 6. Nieobecność na posiedzeniu członkowie ZG usprawiedliwiają u Prezesa prowadzącego posiedzenie.
 7. W posiedzeniu ZG mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
 8. W okresie między posiedzeniami plenarnymi ZG może uzgadniać i podejmować uchwały drogą elektroniczną wg procedury opisanej w rozdziale 6 niniejszego regulaminu.

§ 4.

 1. Zakres działania ZG określa § 31 Statutu.
 2. Do wyłącznej kompetencji ZG należy w szczególności:
  1) zwoływanie Zjazdu Krajowego,
  2) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych ZG oraz jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych Związku nie zastrzeżonych dla innych władz,
  3) zatwierdzanie wieloletnich programów i planów działania Związku,
  4) powoływanie komisji oraz ustalanie ich składów osobowych i regulaminów,
  5) wybór członków Prezydium ZG,
  6) ustanawianie i znoszenie jednostek terenowych Związku,
  7) zawieszanie w czynnościach Zarządów Regionów i ustanawianie - do czasu wyborów - tymczasowych komisarycznych Zarządów Regionów,
  8) wydawanie legitymacji członkowskich Związku oraz przyznawanie certyfikatów dla regionów Związku,
  9) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Związku nie zastrzeżonych dla innych władz,
  10) udzielanie wyróżnień określonych w § 50 Statutu i nadawanie tytułów,
  11) ustalanie zasad opłacania oraz wysokości wpisowego i składek członkowskich,
  12) ustalanie wzorów deklaracji, znaku, legitymacji oraz odznak i pieczęci Związku oraz zasad ich używania,
  13) decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Związku, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.
 3. Plany działalności i budżety Związku, w tym tematyka oraz terminy posiedzeń ZG i Prezydium ZG, przyjmowane są w drodze uchwał na pierwszym posiedzeniu w danym roku.
 4. Prezes może przydzielić członkowi ZG indywidualne zadanie związane z celami Związku lub kompetencjami ZG.
 5. Wyniki pracy ZG i Prezydium ZG, w tym treści podejmowanych uchwał, mogą być prezentowane w wewnętrznych publikatorach Związku oraz na stronie internetowej.

Rozdział 3
Kompetencje i tryb pracy Prezydium ZG.

§ 5.

 1. Zasady zwoływania i częstotliwość odbywania posiedzeń Prezydium ZG określa § 33 ust. 6 Statutu.
 2. Projekt porządku obrad, formę posiedzenia, termin, miejsce (dla posiedzenia plenarnego) ustala Prezes.
 3. Posiedzeniom Prezydium ZG przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez niego wiceprezes.
 4. Posiedzenia Prezydium ZG są protokołowane.
 5. Członkowie Prezydium ZG nieobecni na posiedzeniu mogą zaprezentować swoje stanowisko w rozpatrywanych kwestiach w formie pisemnej, w tym elektronicznej.
 6. Nieobecność na posiedzeniu członkowie Prezydium ZG usprawiedliwiają u prowadzącego posiedzenie.
 7. W posiedzeniu Prezydium ZG mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
 8. W okresie między posiedzeniami plenarnymi Prezydium ZG może uzgadniać i podejmować uchwały drogą elektroniczną wg procedury opisanej w rozdziale 6 niniejszego regulaminu.

§ 6.

 1. Prezydium ZG działa w pełnym zakresie uprawnień ZG poza sprawami określonymi w § 33 ust. 4 Statutu, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji ZG.
 2. Do kompetencji Prezydium ZG należy w szczególności:
  1) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
  2) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych preliminarzy budżetowych ZG oraz jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych Związku,
  3) powoływanie na wniosek prezesa Związku komisji lub zespołów dla rozwiązywania określonych problemów w działalności Związku oraz określanie ich zakresu działania i składu osobowego,
  4) koordynowanie działalności statutowej, a także działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek wg zasad określonych w odrębnych przepisach,
  5) inspirowanie i koordynowanie działalności Zarządów Regionów,
  6) podział środków uzyskanych z działalności Związku na poszczególne dziedziny działalności statutowej,
  7) zatwierdzanie kalendarza imprez o charakterze ogólnopolskim Związku,
  8) rozpatrywanie spraw i materiałów wnoszonych na posiedzenia ZG,
  9) rozpatrywanie jednostkowych wniosków finansowych nie wynikających z okresowych preliminarzy budżetowych Związku, kredytów, dotacji, pożyczek i innych form pomocy materialnej lub rzeczowej,
  10) wnioskowanie do GKR o przeprowadzenie kontroli lub oceny spraw i problemów tego wymagających,
  11) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
  12) rozdział zadań pomiędzy wiceprezesów.
 3. Prezes może przydzielić członkowi Prezydium ZG indywidualne zadanie związane z celami Związku lub kompetencjami Prezydium ZG.

Rozdział 4
Zadania i zakresy czynności dla poszczególnych osób funkcyjnych pochodzących z wyboru.

A. Prezes

§ 7.

 1. Prezes kieruje pracami Związku w okresie między Zjazdami Krajowymi, posiedzeniami ZG i Prezydium ZG, w zakresie ustalonym w § 34 Statutu.
 2. Do uprawnień i obowiązków Prezesa należy w szczególności:
  1) reprezentowanie ZG na zewnątrz oraz składanie oświadczeń w imieniu Związku,
  2) monitorowanie realizacji uchwał naczelnych władz Związku,
  3) zwoływanie posiedzeń ZG i Prezydium ZG oraz określanie ich porządku dziennego,
  4) składanie - w imieniu ZG - sprawozdań Zjazdowi Krajowemu,
  5) składanie ZG sprawozdań z działalności Prezydium ZG,
  6) składanie - łącznie ze skarbnikiem ZG - oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udzielanie pełnomocnictw,
  7) wnioskowanie do ZG o powołanie komisji dla rozwiązywania określonych problemów w działalności Związku,
  8) wnioskowanie do ZG o zatrudnienie i ustalenie wynagrodzenia lub zwolnienie osoby biegłej w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Związku,
  9) wykonywanie zadań powierzonych mu przez ZG lub Prezydium oraz wynikających z odrębnych regulaminów,
  10) nadzór i współpraca przy opracowywaniu Newsletterów i strony internetowej.
 3. O podjętych decyzjach mających znaczenie dla działalności Związku Prezes niezwłocznie informuje ZG i Prezydium ZG.
 4. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go jeden z upoważnionych wiceprezesów.

B. Wiceprezes
ds. Organizacyjno-prawnych

§ 8.

Wiceprezes OP:

1) koordynuje, inspiruje i nadzoruje działalność Związku w zakresie spraw organizacyjnych, regulaminowych oraz w obszarze stowarzyszeń, współpracy i promocji Związku,
2) współpracuje z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz instytucjami i podmiotami gospodarczymi w celu tworzenia warunków dla działalności członków i rozwoju Związku,
3) współpracuje z Zarządami Regionów i członkami Związku,
4) opracowuje materiały programowe (plany, analizy, oceny, wnioski),
5) zbiera i opracowuje wnioski dotyczące propozycji zmian w Statucie i regulaminach organizacyjnych,
6) współpracuje z pokrewnymi federacjami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie upoważnienia określonego przez prezesa,
7) koordynuje i wykonuje prace przygotowawcze w zakresie:
a) opiniowania materiałów kierowanych na posiedzenie Prezydium ZG i ZG oraz przygotowanie projektów porządku dziennego obrad tych organów,
b) uzgadniania treści protokołów z posiedzeń Prezydium ZG i ZG,
c) nadzoru nad przygotowaniem sprawozdań z działalności Związku,
d) opiniowania wniosków dotyczących powoływania komisji,
8) nadzoruje i ściśle współpracuje z sekretarzem w zakresie jego działalności,
9) wykonuje inne zadania zlecone przez ZG i Prezesa.

C. Wiceprezes
ds. Finansowo-gospodarczych

§ 9.

Wiceprezes FG:

1) tworzy warunki (organizacyjne, logistyczne, finansowe) dla realizacji uchwał i decyzji naczelnych władz Związku,
2) koordynuje i nadzoruje działalność komisji powołanych dla rozwiązywania określonych problemów w działalności Związku,
3) współpracuje z GKR,
4) inicjuje działalność popularyzatorską i informacyjną,
5) opracowuje materiały do Newsletterów i strony internetowej,
6) podejmuje decyzje finansowe oraz wykonuje czynności decyzyjne na mocy uprawnień nadanych przez Prezesa,
7) inspiruje działalność ZG zmierzającą do poprawy sytuacji finansowej Związku,
8) nadzoruje i ściśle współpracuje ze skarbnikiem w zakresie jego działalności,
9) wykonuje inne zadania zlecone przez ZG i Prezesa.

D. Sekretarz

§ 10.

 1. Sekretarz organizuje pracę oraz prowadzi dokumentację ZG i Prezydium ZG.
 2. Realizuje zadania określone w Regulaminie pracy ZG oraz zlecone przez Prezesa lub wiceprezesa OP w zakresie upoważnienia.
 3. Do uprawnień i obowiązków Sekretarza należą:
  1) opracowywanie projektów rocznych planów pracy dla ZG i Prezydium ZG,
  2) opracowywanie projektów porządku obrad ZG i Prezydium ZG oraz harmonogramu ich realizacji i czuwanie nad właściwą ich realizacją,
  3) przygotowywanie materiałów na posiedzenia ZG i Prezydium ZG,
  4) niezwłoczne sporządzanie protokołów z posiedzeń ZG i Prezydium ZG,
  5) powiadamianie członków ZG i Prezydium ZG o formie, terminach i miejscu posiedzeń ZG i Prezydium ZG w terminie określonym w Statucie,
  6) przesyłanie do jednostek terenowych uchwał i innych dokumentów, będących przedmiotem obrad lub wynikających z potrzeb ZG,
  7) ewidencjonowanie uchwał i innych dokumentów ZG i Prezydium ZG,
  8) przygotowywanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i skargi kierowane do ZG,
  9) prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników w ZG,
  10) przygotowywanie dokumentacji aktualizacyjnej do KRS,
  11) ewidencjonowanie i czuwanie nad prawidłowym obiegiem korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
  12) współpraca z rzecznikiem Związku przy opracowywaniu Newsletterów i redakcji strony internetowej Związku.

E. Skarbnik

§ 11.

 1. Skarbnik łącznie z Prezesem odpowiada za księgowość i gospodarkę finansową, a wszczególności:
  1) prowadzi ewidencję księgowo-finansową ZG zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
  2) inicjuje i koordynuje działania zapewniające przestrzeganie obowiązujących przepisów w sprawach finansowych Związku,
  3) współpracuje z GKR,
  4) przygotowuje preliminarze budżetowe ZG,
  5) przygotowuje materiały, oceny i analizy w sprawach finansowych Związku,
  6) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7) składa oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udziela pełnomocnictw łącznie z prezesem Związku,
  8) podpisuje wspólnie z Prezesem inne dokumenty finansowe.
 2. Skarbnik ma prawo wstrzymać realizację decyzji finansowej niezgodnej z obowiązującymi przepisami, informując o tym niezwłocznie prezesa Związku.

F. Członkowie ZG i Prezydium ZG

§ 12.

Członkowie ZG i Prezydium ZG biorą udział w podejmowaniu decyzji przez ZG i Prezydium ZG, a w szczególności:

1) biorą czynny udział w posiedzeniach ZG i Prezydium ZG,
2) wyjaśniają powody i uzasadniają potrzeby podjęcia określonych uchwał i decyzji przez ZG i Prezydium ZG członkom macierzystych Regionów,
3) uczestniczą w uroczystościach państwowych i środowiskowych z upoważnienia ZG oraz w miejscu zamieszkania,
4) bieżąco informują władze naczelne Związku o problemach i trudnościach w Regionach Związku,
5) aktywnie uczestniczą w działalności publicystycznej poświęconej sprawom będącym przedmiotem zainteresowania ZG i Prezydium ZG,
6) wnikliwie rozpatrują wnioski, prośby i zażalenia członków Związku wpływające do ZG i Prezydium ZG,
7) podejmują współpracę i udzielają pomocy nowo powstającym Regionom Związku.

Rozdział 5
Zasady powoływania komisji.

§ 13.

 1. Do wykonania określonych zadań ZG może powołać ze swojego składu komisję.
 2. Komisje ZG powoływane są w wyborach jawnych.
 3. Skład komisji może być uzupełniony o osoby nie wchodzące w skład ZG, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia właściwego wykonania zadania przez komisję.
 4. W uchwale o powołaniu komisji określa się:
  1) skład komisji,
  2) zadania komisji,
  3) uprawnienia członków komisji,
  4) czas działania komisji,
  5) formę sprawozdania z pracy komisji.
 5. Prezydium ZG może dokonywać zmian w składzie komisji.
 6. Prezydium ZG może odwołać członka komisji, który nie uczestniczy w jej pracach.

§ 14.

 1. Komisje spełniają dla ZG funkcje pomocniczo-opiniodawcze, nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków i władz Związku lub Regionu.
 2. Dokumenty sprawozdawcze komisji mają charakter opiniodawczy i pomocniczy przy podejmowaniu uchwał przez ZG i Prezydium ZG.

Rozdział 6
Procedura uzgadniania i podejmowania uchwał.

§ 15.

 1. Stosownie do § 23 ust. 1 Statutu uchwała jest podstawową formą podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach kierowania Związkiem.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wszystkim członkom Związku oraz władzom związkowym wszystkich szczebli.
 3. Uchwały ZG i Prezydium ZG są uzgadniane i podejmowane na posiedzeniach plenarnych, a w okresach między posiedzeniami - drogą elektroniczną przy wykorzystaniu internetu.
 4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 5. Przyjętą przez ZG lub Prezydium ZG uchwałę Sekretarz w ciągu 7 dni od jej uchwalenia publikuje na stronie internetowej w celu zapoznania z jej treścią wszystkich członków Związku. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest na podstawie decyzji Prezydium ZG lub Prezesa, jeżeli przemawia za tym istotny interes Związku. Decyzja taka powinna być zapisana w protokole z posiedzenia ZG lub Prezydium ZG.

§ 16.

Proces legislacyjny podejmowania uchwał przez ZG lub Prezydium ZG składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie do Prezydium ZG lub Prezesa problemu wymagającego, według wnioskodawcy (wnioskodawców), rozstrzygnięcia w formie uchwały ZG lub Prezydium ZG.
 2. Przygotowanie wstępnego projektu uchwały przez wnioskodawcę (wnioskodawców).
 3. Opiniowanie wstępnego projektu uchwały przez Prezydium ZG lub wyznaczonych przez Prezesa członków ZG.
 4. Procedowanie nad wstępnym projektem uchwały przez wnioskodawcę (wnioskodawców) i członków ZG lub Prezydium ZG pod nadzorem Sekretarza (wnoszenie poprawek i autopoprawek).
 5. Opracowanie ostatecznego kształtu projektu uchwały i ewentualnie projektów alternatywnych, jeżeli podczas procedowania wskazanego w ust. 4 nie osiągnięto porozumienia.
 6. Głosowanie nad projektem (projektami) uchwały w sposób określony w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 17.

 1. Prawidłowo skonstruowana uchwała składa się z następujących elementów:
  1) tytuł, w skład którego wchodzi:
  a) nazwa organu podejmującego uchwałę (odpowiednio: Uchwała Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej lub Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej),
  b) numer uchwały,
  c) data uchwalenia /podjęcia uchwały,
  d) określenie w sposób zwięzły przedmiotu uchwały rozpoczynające się od wyrazów: "w sprawie…" , albo: "uchwała o zmianie uchwały … (tytuł uchwały)", albo: "uchwała zmieniająca uchwałę … (tytuł uchwały)", albo: "uchwała o zmianie uchwał …(tytuły zmienianych uchwał)",
  2) podstawa prawna, rozpoczynająca się od wyrazów: "Na podstawie",
  3) treść merytoryczna uchwały wraz z informacją o załączniku (załącznikach) do uchwały,
  4) przepisy końcowe:
  a) uchylające, jeżeli uchwała reguluje na nowo dziedzinę spraw uprzednio unormowaną przez inny akt (są to przepisy informujące o wygaśnięciu mocy obowiązującej tego aktu),
  b) o sposobie ogłoszenia uchwały,
  c) o wejściu w życie uchwały,
  5) wskazanie w razie potrzeby osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
  6) podpisy Sekretarza i Prezesa, ich pieczęcie oraz pieczęć urzędowa ZG lub Prezydium ZG na oryginale uchwały, a na jej kopii - pieczęć: "za zgodność z oryginałem" i podpis Sekretarza,
  7) rozdzielnik wskazujący liczbę egzemplarzy podjętej uchwały i jej adresatów.
 2. Treść uchwały powinna w sposób precyzyjny i zrozumiały dla adresatów określać problem, czy zagadnienie będące przedmiotem uchwały, przy zachowaniu zasady niepowtarzania treści przepisów z innych aktów normatywnych.
 3. Załącznik do uchwały posiada status integralnej jej części, czyli jest tą uchwałą.
 4. Uzasadnienie do uchwały – wyjaśniające w niektórych przypadkach potrzebę jej uchwalenia i zamieszczane na końcu tekstu (poniżej podpisów Sekretarza i Prezesa oraz rozdzielnika) – nie stanowi integralnej części uchwały, czyli nie jest tą uchwałą.

§ 18.

Regulamin został uchwalony przez ZG w dniu 11.11.2012 roku - uchwała nr 5/2012 i obowiązuje od dnia 17.11.2012 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Pracy ZG ZEiRSG, określający sposób głosowania przy podejmowaniu uchwał.

§ 1.

 1. Procedura bezpośredniego głosowania nad projektami uchwał podczas posiedzeń plenarnych zwoływanych w trybie statutowym jest podstawową i powszechnie znaną formą podejmowania decyzji przez ZG i Prezydium ZG.
 2. Przebieg głosowania nad projektami uchwał i jego wyniki dokumentuje się w protokole z posiedzenia ZG lub Prezydium ZG, a oryginały dokumentów zawierających treści podjętych uchwał dołącza się do protokołu jako załączniki.
 3. Dopuszcza się możliwość zaprotokołowania treści podjętej uchwały bezpośrednio w protokole z posiedzenia ZG lub Prezydium ZG, jeżeli wiadomo, iż uchwała nie będzie kopiowana i rozsyłana do terenowych jednostek organizacyjnych Związku. Decyzję w tym zakresie podejmuje przewodniczący posiedzenia.

§ 2.

 1. ZG i Prezydium ZG mogą podejmować uchwały poprzez głosowanie przy wykorzystaniu internetu i poczty elektronicznej, jeżeli treści projektów tych uchwał zostały uzgodnione wg procedury wskazanej w § 16 niniejszego Regulaminu.
 2. Głosowanie elektroniczne zarządza Prezes lub osoba przez niego upoważniona (np. Wiceprezes, czy Sekretarz), a przeprowadza się je według zasad określonych w § 3 niniejszego załącznika.
 3. Protokół z głosowania elektronicznego oraz treść podjętej w tym trybie uchwały podłącza się do protokołu najbliższego plenarnego posiedzenia ZG lub Prezydium ZG oraz odnotowuje się w nim, że uchwała została przyjęta w określonej dacie poprzez głosowanie przy wykorzystaniu internetu i poczty elektronicznej.
 4. Uchwały podejmowane w niniejszym trybie nie mogą dotyczyć spraw wymagających tajności głosowania.

§ 3.

Sposób głosowania elektronicznego:

 1. Prezes lub osoba przez niego upoważniona wysyła drogą internetową na adresy poczty elektronicznej pozostałych członków ZG lub Prezydium ZG e-maila zawierającego:
  1) powiadomienie o rozpoczęciu procedury głosowania elektronicznego nad uchwałą nr ... w sprawie ... (tytuł uchwały), określające również termin zakończenia głosowania,
  2) treść uzgodnionego już wcześniej projektu uchwały (lub projektów alternatywnych, jeżeli nie osiągnięto porozumienia),
  3) załącznik do projektu uchwały w postaci karty do głosowania według wzoru poniżej (w przypadku alternatywnych projektów uchwały każdy z nich powinien mieć odrębną kartę do głosowania).
 2. Czas przeznaczony na głosowanie, określony przez Prezesa lub osobę upoważnioną, powinien zawierać się w przedziale od 3 do 7 dni kalendarzowych.
 3. Członek ZG lub Prezydium ZG, po zapoznaniu się z treścią uchwały, wpisuje swoją decyzję w odpowiednim miejscu na karcie do głosowania i odsyła ją na adres e-mailowy Prezesa lub osoby zarządzającej głosowanie.
 4. W razie konieczności głosowania nad dwoma (lub więcej) projektami uchwały, najpierw głosuje się nad projektem głównym, wskazanym przez Prezesa lub osobę zarządzającą głosowanie, a następnie w razie potrzeby nad projektami alternatywnymi.
 5. Prezes lub osoba zarządzająca głosowanie sporządza protokół głosowania elektronicznego, który w wersji Word lub PDF rozsyła do wszystkich członków ZG lub Prezydium ZG. W protokole tym, oprócz wskazania, co było przedmiotem głosowania elektronicznego, kiedy ono się odbyło, ile osób w nim uczestniczyło i jaki jest wynik głosowania, należy zamieścić wykaz głosujących i sposób, w jaki zagłosowali (będzie to spełniało wymóg jawności głosowania, nakazany w § 23 ust. 1 Statutu).

Miejscowość, (data) ...................

KARTA DO GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO -
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO (PREZYDIUM ZG) ZEiRSG
NR …......./...........

W SPRAWIE (tytuł uchwały)..................................................................

Rodzaj czynności Miejsce wstawienia znaku "X"
Głosuję za uchwałą  
Głosuję przeciw uchwale  
Wstrzymuję się od głosu  

.......................................................................................................................................

nazwisko i imię głosującego, data głosowania

Instrukcja głosowania

Proszę wstawić w odpowiedniej rubryce znak "X" obok jednego z napisów, co będzie oznaczało akceptację treści zawartej w tym zapisie.

Uwaga: Pozostawienie karty bez znaku "X", bądź zamieszczenie w karcie więcej, niż jednego znaku "X" powoduje, że głos jest nieważny.