Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Ustawy | Rozporządzenia | Statut Związku | Program Związku | Regulamin Pracy ZG | Regulamin KR | Uchwały

Program Związku » Główne cele i założenia w 2010 r.


PROGRAM PRACY
na lata 2009 - 2012

 1. Główne cele i założenia w 2010 r.
 2. Środki i metody zmierzające do realizacji głównych założeń

Koszalin, 2010 r.


Główne cele i założenia w 2010 roku

Środki i metody zmierzające do realizacji głównych założeń

 1. Reaktywowanie kół związkowych SG w terenie:
  1. uzgodnienia z komendantem głównym SG:
   • współpraca z komendantami Oddziałów i Ośrodków Szkolenia SG;
  2. nawiązanie współpracy z kołami związkowymi:
   • nawiązania ścisłej współpracy z przewodniczącymi kół w terenie;
   • stworzenie możliwości uczestniczenia członkom ZG w spotkaniach członkowskich kół w terenie.
 2. Udoskonalanie działań organizacyjnych:
  • zacieśnianie współpracy między poszczególnymi kołami;
  • wypracowanie założeń integrujących byłych funkcjonariuszy SG:
   • zespół ds. uroczystości i ceremoniału;
   • zespół ds. prawnych;
   • zespół ds. polityki finansowej;
   • zespół ds. organizacyjno-medialnych;
   • zespół ds. kontaktów międzynarodowych.
 3. Wypracowanie współpracy z kierownictwem jednostek SG na określonym terenie:
  • uczestnictwo emerytów i rencistów w życiu jednostek organizacyjnych SG przy okazji uroczystości rocznicowych SG oraz państwowych organizowanych przez jednostki organizacyjne SG w terenie oraz spotkań o charakterze świątecznym;
  • wydzielenie pomieszczenia służbowego w jednostkach organizacyjnych SG, do celów działalności związkowej emerytów i rencistów SG;
  • wspieranie komendy Oddziałów SG i Ośrodków Szkolenia w ich bieżącej działalności służbowej.
 4. Utrzymywanie współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG, na swoim terenie oraz innymi resortowymi związkami:
  • nawiązanie współpracy koleżeńskiej z NSZZ FSG przez poszczególne koła związkowe na swoim terenie działania;
  • nawiązanie współpracy koleżeńskiej przez poszczególne koła związkowe w terenie z innymi resortowymi związkami.
 5. Utrzymywanie komunikacji elektronicznej z kołami w terenie:
  • bieżące informowanie o jawiących się problemach i trudnościach w ich rozwiązywaniu.
 1. opracowanie preliminarza finansowego;
 2. utworzenie subkont dla oddziałów i kół;
 3. stworzenie możliwości grupowego ubezpieczenia emerytów i rencistów SG w PZU.

ZARZĄD GŁÓWNY
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej