Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Ustawy | Rozporządzenia | Statut Związku | Program Związku | Regulamin Pracy ZG | Regulamin KR | Uchwały

Program Związku » Główne cele i założenia w 2011 r.


PROGRAM PRACY
na lata 2009 - 2012

 1. Główne cele i założenia w 2011 r.
 2. Środki i metody zmierzające do realizacji głównych założeń

Koszalin, 2011 r.


Główne cele i założenia w 2011 roku

Środki i metody zmierzające do realizacji głównych założeń

 1. docieranie do grup niezrzeszonych emerytów i rencistów SG;
 2. udzielanie pomocy i wsparcia chętnym do przystąpienia do Związku;
 3. uwzględnienie środowiska byłych żołnierzy WOP;
 4. współpraca z kierownictwem jednostek organizacyjnych SG na określonym terenie;
 5. zacieśnianie współpracy między poszczególnymi kołami związkowymi;
 6. uczestnictwo emerytów i rencistów SG z okazji uroczystości rocznicowych SG oraz państwowych, organizowanych przez jednostki organizacyjne SG w terenie, oraz spotkań o charakterze świątecznym;
 7. pozyskanie pomieszczenia służbowego w jednostkach organizacyjnych SG, do celów działalności związkowej emerytów i rencistów SG;
 8. nawiązanie współpracy koleżeńskiej przez poszczególne koła związkowe w terenie z innymi resortowymi związkami;
 9. utrzymywanie komunikacji elektronicznej z kołami w terenie.
 1. opracowanie prowizorium budżetowego oraz preliminarza finansowego;
 2. utworzenie subkont dla oddziałów i kół związkowych;
 3. nadzorowanie nad prawidłowością wykonywania uchwały finansowej Związku;
 4. ujednolicenie ewidencji finansowej – wprowadzenie książki skarbnika.

ZARZĄD GŁÓWNY
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej