Vademecum wstąpienia do Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

Strona główna » Vademecum przystąpienia do ZEiR SG


vademecum

Członkiem Związku mogą zostać emeryci i renciści:

 1. byli funkcjonariusze służby stałej lub przygotowawczej w SG;
 2. byli żołnierze zawodowej służby wojskowej Wojsk Ochrony Pogranicza;
 3. byli pracownicy formacji granicznych RP;
 4. wdowy (wdowcy) po zmarłych emerytach i rencistach, funkcjonariuszach służby stałej i przygotowawczej, żołnierzach zawodowych oraz pracownikach formacji granicznych;
 5. innych formacji resortu spraw wewnętrznych;
 6. byli funkcjonariusze służby stałej i przygotowawczej oraz żołnierze zawodowi formacji granicznych nie posiadający uprawnień do emerytury lub renty.

Członkiem Związku nie mogą zostać emeryci i renciści, którzy:

 1. zostali wydaleni ze służby lub rozwiązano z nimi stosunek pracy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;
 2. zostali pozbawieni praw publicznych;
 3. zostali skazani za przestępstwo popełnione z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.

Przyjęcie członka następuje po złożeniu pisemnej deklaracji.

Oto nasze wskazówki:

 1. Zapoznać się ze Statutem Związku (strona internetowa - akty prawne - statut).
 2. Region Związku powołuje się na wniosek co najmniej 10 – osobowej grupy chętnych.
 3. Stworzyć grupę inicjatywną.
 4. Pobrać deklarację członkowską (strona internetowa - druki do pobrania) dla wszystkich chętnych i ją wypełnić, każdy z osobna.
 5. Sporządzić listę obecności (czytelną - dla celów wystawienia legitymacji Związkowej).
 6. Przeprowadzić zebranie założycielskie.
 7. Wybrać z tej grupy swoje władze.
 8. Sporządzić protokół z zebrania założycielskiego.
 9. Sporządzić wniosek o powołaniu Regionu, w którym należy określić:
  • nazwę Regionu - § 38 ust. 7 Statutu,
  • przewidywany obszar działania,
  • imiona i nazwiska członków założycieli,
  • adres do korespondencji: 1/ pocztowy, 2/ elektroniczny - e-mail.
 10. Powołanie Regionu następuje na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego ZEiR SG.

Nowo wybrany Zarząd Regionu powinien:

 1. Protokół z zebrania wraz z listą obecności (kserokopie) przesłać do prezydium Zarządu Głównego ZEiR SG, na adres prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza, Nowy Sącz 33-300, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.
 2. Podać pełny skład wybranego Zarządu:
  • funkcja, imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji elektronicznej członka Zarządu (e-mail),
  • nr tel. kontaktowego członka Zarządu,
 3. Sporządzić krótką notatkę o powstaniu Regionu celem umieszczenia jej na naszej stronie internetowej.
 4. W terminie 14 dni od powołania Regionu, jego Zarząd powiadamia właściwy organ nadzorujący wskazany w ustawie z dn. 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o Stowarzyszeniach"(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.).

Ponadto nowy Zarząd Regionu powinien:

 1. Opracować program działania zgodny ze Statutem Związku.
 2. Opracować budżet Regionu stosowny do oczekiwań i możliwości członków, ale zgodny z załącznikiem nr 2 Instrukcji Finansowej Związku, wprowadzonej w życie Uchwałą Zarządu Głównego nr 11/2013 z dnia 6 lipca 2013r. w sprawie instrukcji finansowej ZEiRSG.
 3. Założyć konto bankowe w dowolnie wybranym banku dla działalności finansowej Regionu (stosownie do postanowień zawartych w Instrukcji Finansowej i w uchwale ZG nr 7/2012 z dnia 1.12.2012r. w sprawie zakładania kont bankowych przez terenowe jednostki organizacyjne ZEiRSG).
 4. Przesłać do Prezydium ZG zatwierdzony program działania Regionu.

Dodatkowe informacje:

 1. Składkę członkowską i opłatę wpisową na rok 2014 określa Uchwała ZG nr 18/2013 z dnia 23.11.2013r.
 2. Dla dokumentowania i popularyzowania działalności nowo powstałego Regionu zostanie utworzona na stronie internetowej Związku zakładka (w dziale Regiony), w której będzie można zamieszczać informacje i zdjęcia z działalności Regionu.
 3. Wszystkie ważne dla Związku dokumenty i informacje, w tym uchwały, zamieszczamy na stronie internetowej Związku z możliwością ich pobrania i wydrukowania. Stąd prośba do nowego Zarządu o śledzenie naszej strony internetowej.
 4. W kontaktach z nami proszę korzystać z naszego e-maila: zeirsg@wp.pl lub dzwonić na nr Prezesa Związku: 504-187-273, albo też na nr 501-040-201 – Sekretarz Generalny Związku Kol. Mariusz Kolanko.

Życzymy powodzenia w działaniu.


Uwaga:

Treść vademecum w wersji elektronicznej można pobrać tu