Zawody strzeleckie z okazji XXVI rocznicy powstania Straży Granicznej.

             Z okazji XXVI rocznicy powstania Straży Granicznej Zarząd Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zorganizował w dniu 20 maja 2017 roku międzynarodowe zawody strzeleckie. W zawodach uczestniczyli członkowie Regionu Sądeckiego, a także zaproszone drużyny z Kół Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych z Nowego Sącza i Starej Lubovni (Słowacja). Region Sądecki reprezentowała drużyna w składzie: Stanisław Lorek, Ignacy Baran i Krzysztof Gozdecki.

            W ramach zawodów strzelano z pistoletu sportowego „margolin” do tarczy punktowej Ts1 oraz do tarczy biatlonowej.

            Indywidualnie najlepszymi strzelcami w Regionie Sądeckim zostali:

I miejsce – Krzysztof IWAŃCZYK – 95 pkt,

II miejsce – Krzysztof GOZDECKI – 89 pkt,

III miejsce – Ignacy BARAN – 85 pkt.

            W klasyfikacji drużynowej poszczególne zespoły zajęły:

I miejsce – Region Sądecki Związku Emerytów i Rencistów SG,

II miejsce – Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Nowego Sącza,

III miejsce – Miejski Oddział Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni,

IV miejsce – Koło Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,

V miejsce – Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza.

            Rywalizację na najlepszego strzelca wśród Prezesów Kół Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów biorących udział w zawodach wygrał Edward SOCHA, Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG.

           Puchary i dyplomy wręczali: Edward Socha, Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG oraz Anton BUDOS, Prezes Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

          Zawody prowadzili sędziowie: Krzysztof Gozdecki i Stanisław Słaby a wszystko odbyło się na gościnnej strzelnicy sportowej LOK za co serdecznie dziękujemy.

          Po zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku w Ośrodku „Anicross” w Męcinie, aby podsumować osiągnięte wyniki w strzelaniu i wziąć udział w części rekreacyjnej imprezy. Do zobaczenia za rok.

 Prezes Regionu Sądeckiego

        Edward Socha

 

IV Zjazd Krajowy ZEiRSG zakończył obrady! Stary Prezes nowym Prezesem!

W dniu 6 maja 2017 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych. Dalsze obrady przebiegały w uroczystym nastroju i sprawnie, co należy zawdzięczać dobrej organizacji Zjazdu przez kończące kadencję władze Związku i kolegów z Regionu im. Ziemi Łużyckiej ZEiRSG w Lubaniu, a także prowadzeniu w sposób profesjonalny obrad przez Przewodniczącego Zjazdu kol. Mariusza Kolankę.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.:

  • Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZFSG przy OSSSG w Lubaniu Pan Zbigniew Caban,
  • Prezydent Federacji SSM RP Pan Zdzisław Czarnecki,
  • Wiceprezes ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Zdzisław Bartula,
  • Przewodniczący ZG Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Pan Janusz Kwiecień,
  • Przedstawiciele Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego: Dyrektor Pan Radosław Grzęda i Regionalny Menedżer Sprzedaży Pani Sylwia Więckiewicz.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali za zaproszenia i życzyli owocnych obrad, a przedstawiciele EKU (konsorcjum to częściowo wsparło organizację Zjazdu jako sponsor) w przerwie obrad dodatkowo zaprezentowali zmodyfikowane oferty ubezpieczeniowe dla emerytów WOP i SG oraz ich rodzin i wyjaśnili szczegółowo zasady korzystania z nich.

Przed przystąpieniem do prezentowania sprawozdań Prezes Związku wręczył przedstawicielom powstałych w roku 2017 pięciu Regionów (Regionu Świnoujście, Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie, Regionu Pomorskiego w Gdańsku, Regionu Szczecin i Regionu Chojna) certyfikaty potwierdzające ich powołanie przez Prezydium ZG.

Ze sprawozdań przygotowanych przez ustępujący ZG wynikało, że Związek zwiększył swoją liczebność w mijającej kadencji i rozrósł się, dojrzał organizacyjnie i wzmocnił się właściwie pod każdym względem. Na szczególną uwagę zasługują działania usprawniające działalność organizacyjną i finansową Związku, poprawienie komunikacji wewnątrzzwiązkowej (utworzenie nowej strony internetowej i szerokie korzystanie z możliwości systemów elektronicznych podczas konsultacji i podejmowania uchwał przez ZG), a także zaangażowanie Związku w działania Federacji SSM RP, szczególnie w ostatnich 2 latach, gdy pojawiły się zagrożenia dla emerytów i rencistów mundurowych w zakresie drastycznych obniżek ich emerytur i rent. Szczegóły sprawozdań, a także inne dokumenty zostały wcześniej (przed Zjazdem) zamieszczone na stronie internetowej Związku, co pozwoliło delegatom i Zarządom Regionów na odpowiednie przygotowanie się do Zjazdu. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła częściowa wymiana w składzie ZG i GKR i do części doświadczonych działaczy dołączyli nowi, głównie z niedawno powstałych Regionów Związku. Warto zwrócić uwagę, że Prezesem Związku został ponownie wybrany Kol. Adam MIKSIEWICZ, co spotkało się z powszechnym aplauzem wszystkich zebranych i stanowi dobry prognostyk na dalszy rozwój Związku. Pełny skład ZG i GKR znajduje się na stronie internetowej w dziale zatytułowanym: „Władze Związku”.

Następnie Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych, ale największym zainteresowaniem cieszył się punkt porządku obrad dotyczący działalności Federacji SSM RP, w tym udziału naszego Związku, w podejmowanych działaniach protestacyjnych w trakcie procedowania nad grudniową ustawą represyjną, a po jej uchwaleniu – z przeciwdziałaniem jej skutkom. Ciekawą prelekcję na ten temat przedstawił Prezydent Federacji posiłkując się specjalnie przygotowaną prezentacją wizualną. Scharakteryzował dotychczasowe działania Federacji w tym zakresie, wskazał na zaangażowanie naszego Związku i przedstawił kierunki działania na najbliższy okres. Zaapelował też o możliwie maksymalne włączenie się w organizację komitetów popierających obywatelską inicjatywę ustawodawczą podjętą przez Federację i mającą na celu skierowanie pod obrady Sejmu ustawy antyrepresyjnej, usuwającej z porządku prawnego ustawę grudniową – po zebraniu co najmniej 100 tysięcy podpisów pod przygotowywanym projektem.

M.in. zalecenia w tym zakresie, oprócz innych zadań, znalazły się w uchwale programowej Zjazdu (Program Związku 2017-2021), której treść znajduje się na stronie internetowej w dziale dot. przepisów prawnych.

Poniżej galeria zdjęć z obrad Zjazdu.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Komunikat FSSM RP w sprawie inicjatywy ustawodawczej.

KOMUNIKAT FSSM RP


dotyczący inicjatywy ustawodawczej FSSM RP

W związku z pojawianiem się na niektórych portalach społecznościowych nieścisłych informacji dotyczących inicjatywy ustawodawczej FSSM i rozpoczętej w dniu wczorajszym (podczas „Marszu Wolności”), akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), informujemy:

1. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP (dalej: Komitet) ds. obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) został już powołany i rozpoczął swoją działalność.

2. Pierwszym zadaniem Komitetu było przygotowanie projektu ustawy, a następnie po zebraniu 1000 podpisów i przygotowaniu niezbędnych dokumentów, zostanie złożone do Marszałka Sejmu „Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu”. Zawiadomienie to będzie zawierać:
1) pełną nazwę Komitetu oraz adres jego siedziby,
2) wykaz osób wchodzących w skład Komitetu,
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL Pełnomocnika Komitetu oraz jego zastępcy,
4) projekt ustawy,
5) wykaz 1000 podpisów obywateli popierających projekt.​
Po spełnieniu ww. warunków, Marszałek Sejmu, w  terminie 14 dni od otrzymania naszego Zawiadomienia,  wyda Postanowienie o jego przyjęciu, które niezwłocznie doręczone będzie Pełnomocnikowi naszego Komitetu. Z chwilą przyjęcia Zawiadomienia, Komitet nabywa osobowość prawną.

3. Po otrzymaniu od Marszałka Sejmu „Postanowienia o przyjęciu zawiadomienia”, Komitet ogłosi, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres siedziby oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu.
Z tą chwilą rozpoczniemy kampanię promocyjną na rzecz projektu ustawy oraz zbieranie (co najmniej) 100 tys. wymaganych podpisów obywateli popierających nasz projekt ustawy. 
Uwaga!  Szczegółowe instrukcje dotyczące zbierania podpisów osób popierających projekt ustawy zostaną przesłane utworzonym Komitetom Protestacyjnym.

4. Projekt ustawy, wraz z załączonym wykazem podpisów 100 tys. obywateli, wniesie do Marszałka Sejmu Pełnomocnik Komitetu, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu „Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu”.

Wszystkich zainteresowanych informowaniem na forach internetowych o naszej inicjatywie prosimy o uwzględnienie treści niniejszego  Komunikatu.

Treść Komunikatu przygotowano na podstawie z ustawy z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej. 

Komunikat FSSM RP – „Spotkajmy się przed Sejmem!” Europoseł SLD J. ZEMKE zapowiada interwencję w PE.

Czytaj wpis

Artykuły i komunikaty na nowej stronie FSSM RP.

Czytaj wpis

Konferencja w Sejmie na temat uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy BOR i SG.

Czytaj wpis

Spotkanie przedstawicieli Zarządów w Słubicach.

Czytaj wpis

Odpowiedź IPN na nasze zapytania dotyczące Zwiadu WOP.

Czytaj wpis

Warszawa: spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów SG i b. WOP.

Czytaj wpis

Region Chojna – Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP.

Czytaj wpis

Starsze posty «