Informacja – opinia prawna dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. K 7/15, w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Za zgodą Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG, Pana Marcina KOLASY,  publikujemy na naszej stronie internetowej opinię prawną Pani adwokat dr Marty DERLATKI dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.10.2018r. o sygn. K 7/15 w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez funkcjonariuszy Policji. Opinia ta została wydana na zapotrzebowanie NSZZF SG i znajduje się na portalu internetowym NSZZF SG pod adresem: https: //nszzfsg.pl/informacja-dotyczaca-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego/

Poniżej zamieszczamy kopię tej opinii, a niebawem opublikujemy stanowisko ZG ZEiRSG w sprawie ewentualnej możliwości uzyskania przez niektórych emerytów i rencistów SG wyrównania za niewłaściwie naliczony ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (dodatkowego) przy odchodzeniu na emeryturę (rentę).

„Szanowne Państwo,

w nawiązaniu do pytań kierowanych w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w dn. 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15, w którym Trybunał orzekł niekonstytucyjność art. 115a Ustawy o Policji w zakresie w jakim w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

We wskazanym wyżej wyroku Trybunał orzekł o niekonstytucyjności przepisu Ustawy o Policji. Przepis ten znajduje zastosowanie jedynie w stosunku do funkcjonariuszy Policji oraz ewentualnie innych funkcjonariuszy, w stosunku do których przepisy tejże ustawy znajdują albo znajdowały odpowiednie (pomocnicze) zastosowanie.

Metoda obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy Straży Granicznej jest uregulowana w § 2 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby, które zostało wydane na podstawie art. 118 ust. 4 Ustawy o Straży Granicznej. W takim wypadku uznać należy, że kwestia ta została uregulowana autonomicznie w stosunku do przepisów znajdujących zastosowanie do funkcjonariuszy Policji, co oznacza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie znajduje zastosowania do byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Powyższe nie przesądza w żaden sposób tego, czy również treść § 2 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia jest zgodna z normami wyższego rzędu, w tym normami wyrażonymi w Konstytucji. Sprawa ta wymaga odrębnej analizy, która poprzedzić musi decyzję o ewentualnym skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zbadania regulacji odnoszącej się do funkcjonariuszy SG.

Z wyrazami szacunku,
adw. dr Marta Derlatka”

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się z trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo – Rzeczpospolitą Polską. Szczególna koniunktura międzynarodowa po I wojnie światowej, rozpad trzech państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o fenomenie Niepodległości.

Z trzech wrogich armii, obcych porządków prawnych i obyczajów, z wojen o granice, powstań, z „cudu nad Wisłą”, który nie wynikał z sił nadprzyrodzonych lecz był efektem jedności narodu – powstał jeden organizm państwowy. Ustanowiono polski porządek prawny, jednolite wojsko polskie, polską policję, wymiar sprawiedliwości, administrację i szkolnictwo, powstała polska narodowa świadomość i jedność terytorialna.

Dwadzieścia lat niepodległości scementowało nas na długo. Nawet II wojna światowa i ludobójstwo na obywatelach polskich nie zniszczyło dorobku niepodległości. Po II wojnie światowej zostaliśmy oddani w strefę wpływów naszego wschodniego sąsiada ale pomimo tego odbudowano kraj z ruin, zlikwidowano analfabetyzm, wdrożono wiele działań rozwijających naszą Ojczyznę. Jednak Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o pełnej niezależności.

Ogromna wola i determinacja Polaków, bankructwo idei komunizmu oraz wsparcie demokratycznego świata pozwoliły ponownie odzyskać całkowitą suwerenność i odbudować niepodległe państwo.

I znowu jak przed laty, z różnych życiorysów, doświadczeń, często zwaśnionych obozów politycznych ale zaangażowanych we wspólny cel powstała Polska Niepodległa.

Rzeczpospolita Polska to państwo bezpieczne militarnie i politycznie, bronione międzynarodowymi sojuszami i zbiorową odpowiedzialnością oraz wolą jego obywateli. Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków. I tych urodzonych, tworzących Ją przed 1989 rokiem i tych po 1990 roku.

Odbudowana III RP i ostatnie dwudziestoośmiolecie to najlepszy okres w historii Polski od ponad 300 lat.

Żyjemy w pokoju, w bezpiecznych granicach w ramach wspólnoty Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nikt kto myśli po polsku nie może zaprzeczyć, że nasza obecność w NATO i UE to fundamenty polskiej niepodległości.

Osiągnęliśmy tak wiele bo mieliśmy wspólne cele, wspólne priorytety. Przez 28 lat mimo zmian rządów mieliśmy stabilną politykę zagraniczną, jednolitą armię, administrację, służby specjalne, rozwijaliśmy samorządność i przedsiębiorczość – budowaliśmy silną Polskę jako demokratyczne państwo prawa.

Nikt kto służył i pracował uczciwie nie może być wykluczony z polskości, nie wolno mu odmawiać patriotyzmu. Nie wolno dzielić obywateli na różne „sorty”. Polacy nie składają się z plemion. Obywatele Polski to Wspólnota.

Nie pozwólmy zniweczyć dorobku Polski. Nie zgadzajmy się na naruszanie praw gwarantowanych w naszej Konstytucji.

Na żołnierzach, oficerach Wojska Polskiego i innych polskich formacji mundurowych, na pracownikach polskiej administracji, na nas spoczywa odpowiedzialność za państwo i jego niepodległość.

Dzisiaj zwracamy się w szczególności do oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służb specjalnych i oficerów innych formacji mundurowych, jako wasi byli dowódcy i przełożeni – nie dajmy zaprzepaścić osiągnięć III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości.

Nie zgadzajmy się na unieważnienie naszych życiorysów, wielu lat ciężkiej służby dla zapewnienia bezpieczeństwa i obronności naszej Ojczyzny.

Pamiętajmy ciągle aktualne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego – „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

APEL PODPISALI:
1. gen. dyw. w st. spocz. Henryk Andracki
2. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz
3. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz
4. gen. dyw. w st. spocz. Roman Baszuk
5. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Bazydło
6. adm. w st. spocz. Marek Brągoszewski
7. nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas
8. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel
9. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny
10. gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek
11. nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski
12. gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan
13. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk
14. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik
15. nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk
16. gen. bryg. w st. spocz. Grzegorz Buszka
17. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski
18. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński
19. gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch
20. gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński
21. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński
22. nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek
23. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa
24. gen. dyw. w st. spocz. Marian Dering
25. nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki
26. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak
27. nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz
28. gen. bryg. w st. spocz. Tomasz Drewniak
29. gen. bryg. w st. spocz. Adam Duda
30. gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski
31. gen. broni w st. spocz. Sławomir Dygnatowski
32. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja
33. gen. dyw. w st. spocz. Roman Dysarz
34. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo
35. gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński
36. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Dzięgielewski
37. gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas
38. gen. broni w st. spocz. Józef Flis
39. gen. bryg w st. spocz. Stanisław Ferenz
40. gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara
41. gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk
42. gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych
43. gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski
44. nadbryg. w st. spocz. Józef Galica
45. gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor
46. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Gawryś
47. nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański
48. gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Głowacki
49. kontradm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki
50. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Głowienka
51. gen. w st. spocz. Mieczysław Gocuł
52. gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Golec
53. gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral
54. gen. broni w st. spocz. Jerzy Gotowała
55. gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk
56. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset
57. gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc
58. gen. bryg. w st. spocz. Roman Harmoza
59. nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda
60. gen. bryg w st. spocz. Mirosław Hermaszewski
61. gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia
62. gen. dyw. w st. spocz. Bolesław Izydorczyk
63. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski
64. gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki
65. gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski
66. nadbryg. w st. spocz. Marek Jankowski
67. nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski
68. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz
69. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik
70. nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński
71. nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak
72. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński
73. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
74. nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica
75. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski
76. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz
77. gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński
78. nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak
79. gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz
80. wiceadm.. w st. spocz. Piotr Kołodziejczyk
81. gen. bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski
82. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Konieczny
83. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniewski
84. gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk
85. nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski
86. gen. dyw. w st. spocz. Tytus Krawczyc
87. adm. w st. spocz. Roman Krzyżelewski
88. gen. bryg. w st. spocz. Radosław Kujawa
89. nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga
90. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Kułaga
91. gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Kuziora
92. nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski
93. nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski
94. gen. dyw. w st. spocz. Andrzej Lelewski
95. gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz
96. gen. bryg w st. spocz. Andrzej Lewandowski
97. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz
98. gen. bryg. w st. spocz. Bogdan Libera
99. kontradm. SG w st. spocz. Stanisław Lisak
100. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak
101. gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak
102. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski
103.   gen. dyw. w st. spocz. Julian Maj
104. gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak
105. gen. broni w st. spocz. Lech Majewski
106. gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz
107. nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak
108. nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec
109. gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk
110. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik
111. nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak
112. gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres
113. kontradm. w st. spocz. Michał Michalski
114. gen. insp. w st. spocz. Jan Michna
115. nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa
116. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika
117. nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk
118. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski
119. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Mitręga
120. nadinsp. celny w st. spocz. Lidia Mołodecka
121. gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa
122. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz
123. nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz
124. nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak
125. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański
126. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek
127. gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski
128. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś
129. gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak
130. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński
131. nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski
132. nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło
133. nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk
134. nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk
135. gen. bryg. w st. spocz. Bronisław Peikert
136. nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz
137. kontradm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz
138. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć
139. gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka
140. gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek
141. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Poznański
142. wiceadm. w st. spocz. Marian Prudzienica
143. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński
144. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek
145. gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała
146. gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak
147. gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak
148. gen. bryg. w st. spocz. Piotr Pytel
149. gen. bryg. w st. spocz. Jan Rajchel
150. gen. dyw. w st. spocz. Jan Rajchel
151. nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki
152. nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka
153. gen. bryg. w st. spocz. Edward Redwan
154. kontradm. w st. spocz. Andrzej Rosiński
155. gen. broni w st. spocz. Mirosław Różański
156. gen. dyw. w st. spocz. Władysław Saczonek
157. gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew
158. nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki
159. nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler
160. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
161. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Siewierski
162. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Skarżyński
163. gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak
164. nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich
165. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak
166. gen. bryg.  w st. spocz. Henryk Sobczyk
167. gen. bryg. w st. spocz. Marian Sobolewski
168. nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach
169. nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki
170. gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski
171. nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk
172. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak
173. nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień
174. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk
175. gen. bryg. w st. spocz. Jarosław Stróżyk
176. nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki
177. nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak
178. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak
179. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki
180. gen. SW w st. spocz. Marek Szostek
181. gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder
182. nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski
183. nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański
184. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ściborek
185. nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski
186. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski
187. gen. dyw. SG w st. spocz. Dominik Tracz
188. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela
189. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński
190. gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski
191. gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Usarek
192. nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski
193. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk
194. wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski
195. nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski
196. nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak
197. gen. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wilczewski
198. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Wilecki
199. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski
200. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
201. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
202. kontradm. SG w st. spocz. Konrad Wiśniowski
203. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski
204. gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski
205. gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan
206. nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin
207. nadinsp. celny w st. spocz. Włodzimierz Wołczew
208. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak
209. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Zalewski
210. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki
211. kontradm. w st. spocz. Jarosław Zygmunt

Prezydent FSSM RP zaprasza.

Komunikat Prezydenta FSSM RP o organizacji obchodów 100-lecia Niepodległej w dniu 8 listopada 2018r.

Komunikat Zespołu Prawnego FSSM RP.

KANDYDACI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 ZE STRUKTUR ZEiRSG I ŚRODOWISKA FORMACJI GRANICZNYCH RP!

KANDYDACI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 ZE STRUKTUR ZEiRSG I ŚRODOWISKA FORMACJI GRANICZNYCH RP!
Region Szczeciński
Andrzej Wyganowski-Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica
Danuta Leszczyńska-Kandydatka do Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego
Sławomir Nitras-Kandydat na Prezydenta Miasta Szczecin
Region Warmińsko-Mazurski
Jolanta Ołów oraz Tadeusz Iwiński-Kandydaci do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Andrzej Szczurko-Kandydat do Rady Powiatu Kętrzynskiego
Roman Świtaj,Tadeusz Kot -Kandydaci do Rady Miasta Kętrzyn
Region Głubczyce
Kazimierz Cisowski-Kandydat do Rady Miasta Głubczyce
Leszek Dudek-Kandydat do Rady Gminy Kietrz
Region Pomorski-Gdańsk
Władysław Krugly-Kandydat do Sejmiku Województwa Pomorskiego
Tadeusz Gołuński,Piotr Falba,Stefan Kożyczkowski-Kandydaci do Rady Miasta Gdańsk
Region Nadodrzański-Słubice
Henryk Leńczuk-Kandydat do Rady Powiatu
Janusz Szuba, Wiesław Jaworski-Kandydaci do Rady Miasta Słubice
Region Ziemia Kłodzka
Kazimierz Stolarz-Kandydat do Rady Miasta Kudowa Zdrój
Zdzisław Pakuła-Kandydat do Rady Miasta Stronie Sląskie
Kołobrzeskie Porozumienie Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych
Bogdan Błaszczyk,Czesław Klimczak,Sławomir Kargul,Anna Mieczkowska-Kandydaci do Rady Miasta Kołobrzeg
Antony Szarmach,Tomasz Tamborski,Jacek Kuś,Stefan Dymański-Kandydaci do Rady Powiatu Kołobrzeskiego
Region Tuplice
Sylwester Mazurkiewicz,Jacek Krawczyk-Kandydaci do Rady Gmin Tuplice

Region Sądecki

Marek KIEŁBASA– Kandydat do Rady Miasta  Nowego Sącza, KWW Krzysztofa Głuca – Wybieram Nowy Sącz,

Adam MIKSIEWICZ- Kandydat do Rady Miasta Nowego Sącza z listy KKW SLD Lewica Razem,

Jerzy JANKOWSKI- Kandydat z KKW SLD Lewica Razem do Sejmiku Województwa Małopolskiego,

Witold ŻYGADŁO – Kandydat do Rady Miasta Nowego Sącza, Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzata Belska, Lucjan Stępień – Nowy Sącz Na Nowo,

Koszalińskie Porozumienie Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Region Cieszyn
Wszystkim Kandydatom życzymy sukcesów w wyborach samorządowych 2018.
Prezes ZEiRSG
Marek Meszyński

Biegli Dla Niepodległej!

W związku z zorganizowanym przez funkcjonariuszy SG biegiem sztafetowym „Wokół Niepodległej”, aby upamiętnić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, we wtorek 09 października 2018r. sztafeta przebiegła przez miasto i powiat kętrzyński. Kontynuuj czytanie

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE REGIONU KRAKÓW-BALICE POŁĄCZONE Z OBCHODAMI XX ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU.

Dnia 28 września  2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-€“wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Kraków-Balice w Hostelu Red Carpet: Kraków al. J. Słowackiego 29. W zebraniu uczestniczył jako gość honorowy, członek prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Staży Granicznej, kol. Adam Miksiewicz.  Kontynuuj czytanie

APEL GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ.

       W dniu 27 września 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie reprezentantów środowisk generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, którym Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej nadali te zaszczytne stopnie. Kontynuuj czytanie

SZTAFETA „WOKÓŁ NIEPODLEGŁEJ” W REGIONIE SZCZECIN!

Kontynuuj czytanie