Odwołania do sądów

  1. Komunikat w sprawie drogi sądowej dla osób poszkodowanych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającą emerytury i renty policyjne, w tym dla części funkcjonariuszy SG > Informacja dot. krajowej drogi sądowej.
  2. Wzory odwołań od decyzji ZER MSWiA rekomendowane przez FSSM RP > Wzory odwolań od decyzji ZER rekomendowane przez FSSM RP.
  3. Wzory odwołań od decyzji ZER MSWiA,  rekomendowane przez ZEiRSG i dot. b. żołnierzy WOP i później funkcjonariuszy  SG. Uwaga: wzory odwołań zawierają odniesienia do tekstu ustawy emerytalnej z roku 1994 – tekst jednolity tej ustawy z kwietnia 2017 roku. W międzyczasie zmieniła się nazwa ustawy i wprowadzono do niej wiele zmian, z których zdecydowana większość – oprócz art. 33 – nie dotyczy w zasadzie represjonowanych. Tekst jednolity znowelizowanej ustawy został ogłoszony w DZ. U z roku 2020 poz. 723. (Ustawa emerytalna – tekst jednolity pdf.). Dlatego osoby chcące obecnie korzystać z poniższych wzorów odwołań (opracowano je w roku 2017) powinny dokonać we wzorach odpowiednich zmian stosownie do nowego tekstu jednolitego ustawy emerytalnej.  

1)  Odwołanie emeryta – służba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

2)  Odwołanie rencisty- służba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

3) Odwołanie łączne od decyzji emerytalnej i rentowej.

4) Odwołanie – renta rodzinna – słuzba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

5)  Wzór – zabezpieczenie odwołania.  

===========================================================

          CO ZROBIĆ Z BŁĘDNYMI INFORMACJAMI IPN ?– wskazówki dla poszkodowanych ustawą represyjną (kliknij w tytuł informacji).

===========================================================

           CO DALEJ W PRZYPADKU ZGONU ODWOŁUJĄCEGO SIĘ OD DECYZJI DYREKTORA ZER W TOKU POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM?

==========================================================

  1.  Informator dla członków FSSM RP w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w art. 8a ustawy z 16  grudnia 2016r. obniżającej emerytury i renty policyjne > Opinia prawna dot. stosowania trybu określonego w art. 8a. autor A.Karnicka. (patrz na uzupełnienie w pkt.4).
  2. Analiza treści art. 8a ustawy represyjnej i trybu postępowania w kontekście odwołania do sądu przez emeryta/rencistę od decyzji ZER obniżającej emeryturę/rentę > Analiza art. 8a ustawy represyjnej. (patrz na uzupełnienie w pkt. 4).
  3. Wzory wniosków do MSWiA o zastosowanie trybu określonego w art. 8a ustawy represyjnej i wzór skargi do WSA na odmowną decyzje MSWiA z modyfikacją dot. postępowania począwszy od 1 czerwca   2017r:                                                                                                                                                           Wniosek do MSWiA 8a  (1),                                                                                                      Wniosek do MSWiA 8a (2),                                                                                                        Skarga do WSA 8a    +
  4.  Orzeczenie nr II SA/Wa 2157/17 z dnia 13.03.2018r. WSA w sprawie stosowania skargi na decyzję odmowną dot. art. 8a, począwszy od dnia 1 czerwca 2017r.   oraz >        Uzupełnienie mec. A. Karnickiej – dot. 8a ustawy represyjnej.

===========================================================

  1. Tekst jednolity ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zawiera w treści wszystkie zmiany do dnia 16.04.2020 r., w tym przepisy wprowadzone ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. oraz nowelizację artykułu 33, istotnego z formalnego punktu widzenia dla osób piszących odwołania od decyzji ZER. > Ustawa emerytalna – tekst jednolity pdf.   – Dz.U 2020 poz. 723 (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 kwietnia 2020 roku).

===========================================================

Co należy zrobić w przypadku niezłożenia odwołania do sądu w terminie?
Na stronie Federacji SSM RP pod poniższym adresem znajduje się porada prawna, wskazująca, co ma zrobić ktoś, kto nie złożył odwołania w terminie.
https://www.fssm.pl/co-ma-zrobic-ktos-kto-nie-zlozyl-odwolania-w-terminie

===========================================================

Kto może być pełnomocnikiem skarżącego?

Na stronie Federacji pod poniższym adresem znajdują się wyczerpujące informacje na ten temat (kliknij w adres, aby otworzyć). 

https://www.fssm.pl/kto-moze-byc-pelnomocnikiem-skarzacego

==========================================================

Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w sprawie o emerytury lub renty?

Jak sporządzić wniosek o nieobciążanie kosztami zastępstwa procesowego, złożony w trybie art. 102 kpc?

Poniżej odpowiedzi w trybie roboczym, przekazane przez adwokata Piotra Żakowiaka z Zielonej Góry (kancelaria prawna również w Krośnie Odrzańskim) podczas posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRSG w dniu 18.03.2018r. (Pan adwokat – b. żołnierz WOP i b. funkcjonariusz SG – na posiedzeniu ZG zadeklarował pomoc poszkodowanym ustawą represyjną w konsultacjach związanych z odwołaniami od decyzji ZER MSWiA oraz postępowaniami przed sądem – tel.  600 935 805 lub 511 404 024, e-mail: kancelaria-pzakowiak@wp.pl).

Wskazania adwokata Piotra Żakowiaka -tryb roboczy.

===========================================================

ODWOŁANIA OD DECYZJI WOJSKOWYCH BIUR EMERYTALNYCH

Wzory dokumentów dot. postępowania przed sądami w sprawach wadliwych decyzji  emerytalnych Wojskowych Biur Emerytalnych w odniesieniu do żołnierzy WOP (nieuwzględnianie wysługi 1,5 roku za 1 rok służby):

1. Wzór odwołania do SO od decyzji WBE – 1rok służby liczony za 1,5 roku.

2. Wniosek o uzasadnienie wyroku przez SO.

3. Apelacja od wyroku SO.

4. Wniosek do SO o przywrócenie terminu.

===========================================================