Zjazdy i centralne uroczystości związkowe

 V ZJAZD KRAJOWY SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY        

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

W SOCZEWCE k. PŁOCKA. 

W dniu 9 października 2021 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce k. Płocka odbył się V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. W zastępstwie nieżyjącego Prezesa Związku, śp.  płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego,  Zjazd otworzył Wiceprezes ustępującego Zarządu Głównego Kol. Józef Kraska, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych. Minutą ciszy uczczono zmarłego kilka tygodni wcześniej Prezesa Związku Kol. Marka Meszyńskiego oraz wszystkich zmarłych członków Związku. Następnie uroczyście wręczono wyróżniającym się członkom Związku wyróżnienia Zarządu Głównego w postaci Wpisów do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz odznak Zasłużony dla Związku.  Wyróżnienie to przyznano także pośmiertnie Kol. Markowi Meszyńskiemu,  zobowiązując przedstawicieli Regionu Koszalin do przekazania ich Rodzinie b. Prezesa.  Pamiątkowe statuetki i inne gadżety wykonane z okazji V Zjazdu przekazano zaproszonym gościom, doceniając ich zaangażowanie we współpracy ze Związkiem.

W imieniu ustępującego Zarządu Głównego wystąpił Wiceprezes Kol. Józef Kraska, krótko charakteryzując sytuację społeczno-polityczną i działania Zarządu i Regionów w okresie kadencji, w tym podejmowane akcje protestacyjne p-ko ustawie represyjnej i jej skutkom, także we współdziałaniu z innymi organizacjami emerytów mundurowych, oraz działania pomocowe dla najbardziej potrzebujących. Poinformował też o nadaniu przez Zarząd Główny tytułu Honorowego Członka ZEiRSG mjr. WOP w st. spocz. Kol. Tadeuszowi KWIĘDACZOWI, aktywnemu działaczowi na rzecz emerytów i rencistów b. WOP oraz ochrony miejsc pamięci związanych z b. WOP.  Dalsze obrady przebiegały w uroczystym nastroju i sprawnie, co należy zawdzięczać dobrej organizacji Zjazdu przez kończące kadencję władze Związku, a także prowadzeniu w sposób profesjonalny obrad, początkowo przez wspomnianego już Kol. Józefa Kraskę, a później Przewodniczącego Zjazdu Kol. Adama Miksiewicza.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.:

 • Poseł na Sejm RP, wielki Przyjaciel emerytów mundurowych wszystkich służb, Pan Andrzej Rozenek,
 • Przewodniczący Zarządu Federacji SSM RP Pan Zdzisław Czarnecki,
 • Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG Pan gen. bryg. SG w st. spocz.  Tadeusz Frydrych,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Pan Marcin Kolasa,
 • Przedstawiciele „Bractwa Mundurowego RP”: Prezes Pan Marian Szłapa,  Wiceprezeska Pani Danuta Leszczyńska i dziennikarz sprawozdawca Pan Piotr Jastrzębski,
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych: Wiceprezeska Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach Pani Ewa Macek i przedstawicielka SEiRP z Warszawy Pani Grażyna Piotrowicz,
 • Członek Rady Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „Granicaˮ Pan Tadeusz Waleriański,
 • Przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej WDB S.A.  w osobach: Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych Pan Radosław Grzęda i Menedżer Sprzedaży – Broker Pani Sylwia Więckiewicz,
 • Gość Honorowy Zjazdu Pan mjr WOP w st. spocz. Tadeusz Kwiędacz,

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali za zaproszenia, wspominali współpracę z nieżyjącym Prezesem Markiem Meszyńskim  podkreślając jego życzliwość wobec wszystkich i zaangażowanie w działania pomocowe dla poszkodowanych ustawą represyjną z grudnia 20216 r. i życzyli owocnych obrad. Wyrażali też zaniepokojenie obecną sytuacją społeczno-polityczną w kraju i działaniami rządzących, będących w ostrej kontrze do Unii Europejskiej. Wskazywano na konieczność dalszej integracji środowisk emerytów mundurowych, aby przeciwdziałać marginalizacji tej niemałej przecież grupy zawodowej w społeczeństwie, upominać się o swoje prawa nabyte i poszanowanie godności oraz zachować pamięć o przeszłości bez pisania na nowo historii Polski.

Ze sprawozdań przygotowanych przez ustępujący ZG wynikało, że Związek w swojej działalności skupił się głownie na problematyce socjalnej, działalności wewnątrz organizacyjnej i współpracy zewnętrznej. Powstały nowe Regiony Związku w (Tuplicach, Kołobrzegu i Kudowie Zdroju) oraz utworzono – niezależnie od witryny internetowej – stronę internetową Związku na Facebooku, co pozwoliło na szersze wyjście Związku do społeczności mundurowych w internecie, swobodne kontaktowanie się i wymianę poglądów wśród pograniczników i innych stowarzyszeń mundurowych w całym kraju. Aktywność na Facebooku przysporzyła nam rzesze sympatyków i w dużym stopniu rozpropagowała nasze idee i działania w społeczeństwie, ułatwiając niesienie w szerszym zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku skutków ustawy represyjnej. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługują:

 • Szeroko rozwinięta w wielu Regionach Związku akcja pomocy prawnej i wspieranie dawnych współtowarzyszy służby w walce o honor, godność i przywrócenie oraz ochronę nabytych uprawnień;
 • Akcja protestacyjna „Alarm Graniczny” w Kostrzynie n/Odrą zorganizowana 21.09.2019 r. przez Nadodrzański Region ZEiRSG w Słubicach i Zarząd Główny Związku przeciwko skutkom ustawy z 16 grudnia 2016 r.;
 •  Akcja upamiętnienia miejsc stacjonowania i pełnienia służby przez jednostki WOP na terenie działalności Nadodrzańskiego Regionu ZEiRSG;
 • Akcja protestacyjna „Alarm Graniczny Trwa” w Cieszynie zorganizowana 25.04.2020 r. przez Region Cieszyn i Zarząd Główny Związku przeciwko skutkom ustawy z 16 grudnia 2016 r.;
 • Trzykrotnie organizowane przez Region Kołobrzeg – przy wsparciu Zarządu Głównego – wspólnie z władzami samorządowymi Miasta i powiatu Kołobrzeg oraz Bractwem Mundurowym RP Konferencje Służb Mundurowych – „Pamięć. Prawda. Przyszłość” poświęcone żołnierzom i funkcjonariuszom objętym ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku;
 • Doprowadzenie przez Region Szczecin do powstania „Skweru Pogranicznika”, który zorganizowano w Euroregionie Pomerania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa;
 • Działania upamiętniające rocznice powstania b. WOP i Straży Granicznej oraz Dzień Weterana Służby Granicznej – święta naszego Związku.
 • Zaangażowanie Związku – poprzez swoich przedstawicieli, czyli zmarłego Prezesa Kol. Marka Meszyńskiego i Kol. Adama Miksiewicza –  w działaniach  Federacji SSM RP i jej Zarządzie, co też podkreślał w swoim wystąpieniu Przewodniczący Federacji Pan Zdzisław Czarnecki.

Na wniosek ustępującego Zarządu Głównego delegaci Zjazdu jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu b. Prezesowi Związku Kol. Adamowi Miksiewiczowi tytułu Honorowego Prezesa Związku.

Szczegóły sprawozdań, a także inne dokumenty zostały wcześniej (przed Zjazdem) przekazane delegatom i Regionom, co pozwoliło im na odpowiednie przygotowanie się do Zjazdu. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła znaczna wymiana w składzie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. W większości do władz wybrani zostali nowi działacze, głównie z najbardziej prężnych Regionów.  Prezesem Związku został wybrany Kol. Sławomir MATUSEWICZ z Regionu Cieszyn, który już wcześniej dał się poznać w środowisku jako aktywny działacz na rzecz poszkodowanych ustawą represyjną. Jego wybór potkał się z powszechnym uznaniem wszystkich zebranych i stanowi dobry prognostyk na dalszy rozwój Związku. Poniżej pełne składy osobowe ZG i GKR:

    1. Zarząd Główny:

 • prezes Związku –  kol. Sławomir MATUSEWICZ,
 • wiceprezes ds. organizacyjno – prawnych – kol. Andrzej BUDZYŃSKI,
 • wiceprezes ds. finansowo – społecznych – kol. Piotr IWAT,
 • sekretarz generalny – kol. Andrzej GŁOWACKI,
 • główny skarbnik Związku – kol. Krzysztof MIŚ,
 • członek prezydium – kol. Andrzej BADOWSKI,
 • członek prezydium – kol. Bolesław SZPAK,
 • członek zarządu – kol. Zbigniew HADAŚ,
 • członek zarządu – kol. Edward GRZECZNY,
 • członek zarządu – kol. Grzegorz PIESZKO,
 • członek zarządu – kol. Mirosław MARGOL.

     2. Główna Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący – kol. Aleksander WASILEWSKI,
 • zastępca przewodniczącego – kol. Ryszard PIECZYŃSKI,
 • sekretarz – kol. Bernard SZYMKOWIAK,
 • członek komisji – kol. Sławomir MAŁKOWSKI
 • członek komisji – kol. Robert SKAWINA.

Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie oraz przyjął uchwałę programową Zjazdu, której treść zostanie zamieszczona na witrynie internetowej Związku.

Szczególne podziękowania należą się firmie ubezpieczeniowej WDB S.A. której przedstawiciele obecni na Zjeździe od lat współdziałają z naszym środowiskiem w sprawach ubezpieczeń funkcjonariuszy SG, emerytów SG i b. WOP oraz ich rodzin.  WDB znacznie wsparło organizację Zjazdu jako sponsor, co spotkało się z uznaniem przez całe nasze środowisko.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Poniżej mała galeria zdjęć z obrad Zjazdu.

 IV ZJAZD KRAJOWY SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY        

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

W LUBANIU. 

W dniu 6 maja 2017 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych. Dalsze obrady przebiegały w uroczystym nastroju i sprawnie, co należy zawdzięczać dobrej organizacji Zjazdu przez kończące kadencję władze Związku i kolegów z Regionu im. Ziemi Łużyckiej ZEiRSG w Lubaniu, a także prowadzeniu w sposób profesjonalny obrad przez Przewodniczącego Zjazdu kol. Mariusza Kolankę.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.:

 • Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZFSG przy OSSSG w Lubaniu Pan Zbigniew Caban,
 • Prezydent Federacji SSM RP Pan Zdzisław Czarnecki,
 • Wiceprezes ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Zdzisław Bartula,
 • Przewodniczący ZG Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Pan Janusz Kwiecień,
 • Przedstawiciele Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego: Dyrektor Pan Radosław Grzęda i Regionalny Menedżer Sprzedaży Pani Sylwia Więckiewicz.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali za zaproszenia i życzyli owocnych obrad, a przedstawiciele EKU (konsorcjum to częściowo wsparło organizację Zjazdu jako sponsor) w przerwie obrad dodatkowo zaprezentowali zmodyfikowane oferty ubezpieczeniowe dla emerytów WOP i SG oraz ich rodzin i wyjaśnili szczegółowo zasady korzystania z nich.

Przed przystąpieniem do prezentowania sprawozdań Prezes Związku wręczył przedstawicielom powstałych w roku 2017 pięciu Regionów (Regionu Świnoujście, Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie, Regionu Pomorskiego w Gdańsku, Regionu Szczecin i Regionu Chojna) certyfikaty potwierdzające ich powołanie przez Prezydium ZG.

Ze sprawozdań przygotowanych przez ustępujący ZG wynikało, że Związek zwiększył swoją liczebność w mijającej kadencji i rozrósł się, dojrzał organizacyjnie i wzmocnił się właściwie pod każdym względem. Na szczególną uwagę zasługują działania usprawniające działalność organizacyjną i finansową Związku, poprawienie komunikacji wewnątrzzwiązkowej (utworzenie nowej strony internetowej i szerokie korzystanie z możliwości systemów elektronicznych podczas konsultacji i podejmowania uchwał przez ZG), a także zaangażowanie Związku w działania Federacji SSM RP, szczególnie w ostatnich 2 latach, gdy pojawiły się zagrożenia dla emerytów i rencistów mundurowych w zakresie drastycznych obniżek ich emerytur i rent. Szczegóły sprawozdań, a także inne dokumenty zostały wcześniej (przed Zjazdem) zamieszczone na stronie internetowej Związku, co pozwoliło delegatom i Zarządom Regionów na odpowiednie przygotowanie się do Zjazdu. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła częściowa wymiana w składzie ZG i GKR i do części doświadczonych działaczy dołączyli nowi, głównie z niedawno powstałych Regionów Związku. Warto zwrócić uwagę, że Prezesem Związku został ponownie wybrany Kol. Adam MIKSIEWICZ, co spotkało się z powszechnym aplauzem wszystkich zebranych i stanowi dobry prognostyk na dalszy rozwój Związku.

Pełny skład ZG i GKR:

    1. Zarząd Główny:

 • prezes Związku – ponownie kol. Adam Miksiewicz,
 • wiceprezes ds. organizacyjno – prawnych – kol. Józef Kraska,
 • wiceprezes ds. finansowo – społecznych – kol. Janusz Babiarz,
 • sekretarz generalny – kol. Mirosław Szymkiewicz,
 • główny skarbnik Związku – kol. Andrzej Orman,
 • członek prezydium – kol. Mirosław Chmielak,
 • członek prezydium – kol. Marek Meszyński,
 • członek zarządu – kol. Leonard Faryński,
 • członek zarządu – kol. Edward Grzeczny,
 • członek zarządu – kol. Marek Kedziora,
 • członek zarządu – kol. Edward Siwek.

     2. Główna Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący – kol. Mirosław Łukaszewski,
 • zastępca przewodniczącego – kol. Stanisław Koziołek,
 • sekretarz – kol. Franciszek Czapor,
 • członek komisji – kol. Krzysztof Hartabus
 • członek komisji – kol. Edward Nyczaj.

Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych, ale największym zainteresowaniem cieszył się punkt porządku obrad dotyczący działalności Federacji SSM RP, w tym udziału naszego Związku, w podejmowanych działaniach protestacyjnych w trakcie procedowania nad grudniową ustawą represyjną, a po jej uchwaleniu – z przeciwdziałaniem jej skutkom. Ciekawą prelekcję na ten temat przedstawił Prezydent Federacji posiłkując się specjalnie przygotowaną prezentacją wizualną. Scharakteryzował dotychczasowe działania Federacji w tym zakresie, wskazał na zaangażowanie naszego Związku i przedstawił kierunki działania na najbliższy okres. Zaapelował też o możliwie maksymalne włączenie się w organizację komitetów popierających obywatelską inicjatywę ustawodawczą podjętą przez Federację i mającą na celu skierowanie pod obrady Sejmu ustawy antyrepresyjnej, usuwającej z porządku prawnego ustawę grudniową – po zebraniu co najmniej 100 tysięcy podpisów pod przygotowywanym projektem.

M.in. zalecenia w tym zakresie, oprócz innych zadań, znalazły się w uchwale programowej Zjazdu (Program Związku 2017-2021), której treść znajduje się na stronie internetowej w dziale dot. przepisów prawnych.

Poniżej galeria zdjęć z obrad Zjazdu.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

======================================================================================

CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

W REGIONIE SĄDECKIM

        W dniu 13 września 2014r. na terenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu odbyły się pierwsze w historii Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej centralne obchody święta Związku, połączone – stosownie do zapisów Statutu – z obchodami Dnia Weterana Służby Granicznej. Święto to dotychczas było obchodzone lokalnie w Regionach Związku, niemniej jednak coraz częściej pojawiały się postulaty, kierowane do Zarządu Głównego, o zorganizowanie centralnych obchodów święta.

       W roku 2014 Zarząd Główny i nowy Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz podjęli decyzję o zorganizowaniu centralnych obchodów święta Związku na bazie Regionu Sądeckiego, uznając ten Region za najbardziej optymalny do przeprowadzenia takiej uroczystości w obecnych warunkach. Przemawiały za tym wieloletnie doświadczenia kierownictwa Regionu Sądeckiego (wcześniej Oddziału Związku) w organizowaniu wspólnie z Kołem nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (zrzeszającym w większości emerytów i rencistów b. WOP) obchodów Dnia Weterana Służby Granicznej na terenie koszar b. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dodatkowym atutem tego wyboru był fakt, że Komendantem Karpackiego Ośrodka Wsparcia (powstałym na początku 2014r. w miejsce rozwiązanego Karpackiego Oddziału SG) został nasz młodszy Kolega, były żołnierz WOP i długoletni funkcjonariusz KOSG płk SG Mieczysław Kurek, bardzo pozytywnie odnoszący się do działalności emerytów i rencistów naszego Związku. Pierwsze rozmowy z Komendantem płk. Kurkiem, na temat zorganizowania w Nowym Sączu centralnych obchodów święta Związku, odbyły się w maju b. roku podczas uroczystości związanych z XXIII rocznicą powstania Straży Granicznej. Płk Kurek wyraził wówczas poparcie dla tej idei i zapewnił Prezesa Związku o udzieleniu pomocy w miarę swoich możliwości. Co więcej, 16 maja 2014r., podczas zawodów strzeleckich z okazji święta Straży Granicznej, członkowie Regionu Sądeckiego ZEiRSG również pozytywnie odpowiedzieli na ten pomysł i wyrazili poparcie dla jego realizacji. Był to ważny element w układance decyzyjnej, bo bez zaangażowania członków Regionu Sądeckiego centralne obchody święta Związku nie mogłyby się udać.

         Wyrazem wspólnych dążeń Zarządu Głównego i Zarządu Regionu Sądeckiego była uchwała ZG nr 12/2014 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie organizacji centralnych obchodów święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na terenie działania Regionu Sądeckiego. Podjęcie tej uchwały poprzedziły konsultacje z Zarządami pozostałych Regionów Związku, zakończone pełnym poparciem dla zaproponowanego pomysłu. Stosownie do uchwały przyjęto, że w uroczystościach będą brać udział:

– członkowie władz naczelnych Związku (ZG i GKR),

– członkowie Regionu Sądeckiego Związku,

– delegacje z pozostałych Regionów Związku,

– oraz zaproszeni goście.

         W celu zorganizowania i przeprowadzenie centralnych obchodów święta Związku powołano Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Prezesa Związku i Prezesa Regionu Sądeckiego, Kol. Edwarda Sochy, jako jego zastępcy. W wyniku konsultacji z Prezesem Koła nr 1 ZŻWP, płk. w st. spoczynku Adamem Leszyńskim, Komitet Organizacyjny podjął decyzję, aby wzorem lat poprzednich zorganizować wspólne obchody Dnia Weterana Służby Granicznej. Pomysł ten poparł Komendant KOW SG płk SG M. Kurek i tak narodził się szczegółowy scenariusz uroczystości, obejmujący wspólną część oficjalną i odrębne imprezy integracyjne obydwu współpracujących ze sobą stowarzyszeń.

         Punktualnie o godz. 10.00 Prezes Regionu Sądeckiego Kol. Edward Socha, jako reżyser celebrujący uroczystość, rozpoczął uroczysty apel przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP. Na jego komendę na plac uroczystości przybyła Orkiestra Reprezentacyjna SG pod dowództwem ppłk. SG dr. Stanisława Strączka oraz Kompania Honorowa SG pod dowództwem mjr. SG Sławomira Gumulaka. Następnie pod pomnik przybył poczet sztandarowy ze sztandarem Koła nr 1 ZŻWP. Po odegraniu hymnu państwowego Prezes Związku Kol. Adam Miksiewicz powitał wszystkich uczestników apelu, w tym szczególnie gości, którzy zaszczycili uroczystości swoją obecnością, m.in.:

– Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisława Czarneckiego,

– Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Henryka Borowińskiego,

– Członka Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Romana Szłapę,

– Przedstawiciela Stowarzyszenia Komendantów Policji i jednocześnie członka Komisji Rewizyjnej Federacji SSM RP Zdzisława Bartulę,

– Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk. SG Mieczysława Kurka,

– Kapelana Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG ppłk. SG Andrzeja Guta,

– Przedstawiciela Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG – Komendanta Placówki SG w Tarnowie kpt. SG Łukasza Olenicza,

– Delegację Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni ze Słowacji na czele z Przewodniczącym Antonem Budoszem,

– Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Nowym Sączu ppłk. w st. spoczynku Jana Jakubiaka,

– Prezesa Zarządu Koła nr 1 ZŻWP płk. w st. spoczynku Adama Leszyńskiego,

– Członka Zarządu Koła nr 1 ZŻWP b. posła na Sejm Kazimierza Sasa,

– Prezesa Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu Marka Sadlisza,

– Wiceprzewodniczącego Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu Lesława Olecha,

– Zastępcę Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy SG Kryspina Żytkowicza.

          Następnie serdeczne słowa powitania Prezes Miksiewicz skierował do członków Koła nr 1 ZŻWP, skupiającego najstarszych weteranów służby granicznej, a także do członków władz naczelnych naszego Związku, delegacji z Regionów Związku, członków Regionu Sądeckiego i pozostałych osób, zgromadzonych pod pomnikiem.

         W dalszej części uroczystości nastąpiło symboliczne przyjęcie do ZEiRSG nowo powstałego Regionu Krakowskiego. Wyrazem tego było odczytanie przez Sekretarza Generalnego Związku Kol. Mariusza Kolankę uchwały nr 2/2014 Prezydium ZG z dnia 19 czerwca 2014r. w sprawie powołania Regionu Krakowskiego ZEiRSG oraz wręczenie przez Prezesa Związku Kol. A. Miksiewicza przedstawicielowi nowego Regionu, Kol. Andrzejowi Barnasiowi, specjalnego certyfikatu symbolizującego przyjęcie w struktury Związku.

        W następnej kolejności zostały wręczone wyróżnienia w postaci odznak „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, nadanych przez Zarząd Główny ZŻWP zasłużonym działaczom tego Związku oraz innym osobom z rejonu Sądecczyzny, wspierającym działania integracyjne w środowisku emerytów mundurowych. Miło nam donieść, że wśród wyróżnionych znaleźli się także nasi członkowie z Regionu Sądeckiego. Srebrnymi odznakami zostali wyróżnieni Koledzy: Adam Miksiewicz, Krzysztof Gozdecki i Edward Socha, a brązowymi – Jerzy Jankowski, Tadeusz Wieciech i Józef Łazarz. Wyróżnienia wręczał Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk w st. spoczynku Jan Jakubiak.

         Uroczysty moment obchodów Dnia Weterana Służby Granicznej nastąpił, gdy prowadzący ceremonię Kol. E.Socha poprosił kapelana ppłk. SG Andrzeja Guta o modlitwę w intencji zmarłych żołnierzy WOP, funkcjonariuszy i pracowników SG. Po krótkiej modlitwie delegacje i osoby indywidualne przy wtórze werbli przystąpiły do składania pod pomnikiem wieńców i wiązanek kwiatów. W imieniu ZEiRSG wieniec złożyła delegacja w składzie: Prezes Związku Kol. Adam Miksiewicz, Wiceprezes Związku Kol. Mariusz Kosmaty i członek Regionu Sądeckiego Kol. Krzysztof Gozdecki. Po złożeniu wieńców i kwiatów zabrzmiała słynna melodia „Ciszy” w wykonaniu trębacza z Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

         Następnie Prezes Koła nr 1 ZŻWP płk w st. spoczynku Adam Leszyński, nawiązując do bohaterów Karpackiej Brygady WOP i poświęconego im Pomnika, przybliżył zebranym rys historyczny ustanowienia dnia 13 września każdego roku Dniem Weterana Służby Granicznej.

         Później głos zabrał Prezes ZEiRSG Kol. Miksiewicz, informując zebranych, iż zgodnie ze Statutem Związku Dzień Weterana Służby Granicznej jest świętem Związku uroczyście obchodzonym każdego roku. W swoim wystąpieniu Kol. Prezes określił podstawowe cele działania naszego Związku, wymienił aktualnie funkcjonujące nasze organizacje terenowe, akcentując niedawne powstanie nowego Regionu Związku w Krakowie, i wskazał na konieczność integracji organizacji i środowisk skupiających emerytów i rencistów służb mundurowych. (Przemówienie Prezesa Miksiewicza odzwierciedla poniższy plik pdf).

         Z gorącym przyjęciem spotkało się wystąpienie Komendanta KOW płk. SG Mieczysława Kurka, który w krótkich, ale serdecznych słowach odniósł się do zgromadzonych emerytów i rencistów b. WOP i SG dziękując im za kultywowanie pamięci o żołnierzach, którzy stracili życie w ochronie granic Polski, i pielęgnowanie najlepszych tradycji formacji granicznych. Przypomniał, że wśród zgromadzonych na placu przed pomnikiem jest wielu jego starszych kolegów i wychowawców, którzy przyjmowali go do służby w WOP, pomagali mu w zaadoptowaniu się do ciężkich warunków służby na granicy i służyli pomocą w trudnych sytuacjach. Wyraził im za to serdeczne podziękowanie i zapewnił, że organizacje zrzeszające emerytów i rencistów WOP i SG z terenu dawnego Karpackiego Oddziału SG zawsze mogą na niego liczyć w razie potrzeby.

         W dalszej części uroczystego apelu głos zabierali zaproszeni goście wyrażając podziękowania za możliwość uczestnictwa w tak pięknym i patriotycznym wydarzeniu. Na uwagę zasługują słowa Prezydenta Federacji SSM RP Zdzisława Czarneckiego zawierające, oprócz podziękowań, apel do wszystkich organizacji emerytów i rencistów służb mundurowych, a za ich pośrednictwem do całego środowiska emerytów mundurowych, o większą integrację i wspólne działania na rzecz poszanowania godności osób wywodzących się z tego środowiska i obrony legalnie nabytych w toku pracy i służby uprawnień emerytalno-rentowych.

         Po wystąpieniach gości miłym akcentem zaznaczyła się inicjatywa Nadodrzańskiego Regionu Związku, którego przedstawiciele na czele z Prezesem Regionu Kol. Stanisławem Boberskim złożyli specjalne podziękowania Komendantowi KOW SG płk. SG M. Kurkowi za pomoc w organizacji obchodów święta i wręczyli pamiątkowy album ze zdjęciami pogranicza nadodrzańskiego po obu stronach rzeki Odry.

         Następnie Prezes Związku wręczył zaproszonym gościom i delegacjom Regionów specjalne, wykonane w drewnie, plakietki pamiątkowe, upamiętniające centralne obchody Święta Związku. W imieniu Regionów odebrali je:

– Kol. Mariusz Kosmaty – Prezes Regionu Cieszyńskiego,

– Kol. Stanisław Boberski – Prezes Regionu Nadodrzańskiego w Słubicach,

– Kol. Jan Hofbauer – Prezes Regionu im. Ziemi Łużyckiej w Lubaniu,

– Kol. Zenon Jasiński – Prezes Regionu w Głubczycach,

– Kol. Bolesław Szpak – Prezes Regionu w Hrubieszowie,

– Kol. Andrzej Barnaś – Skarbnik Regionu Krakowskiego,

– Kol. Edward Socha – Prezes Regionu Sądeckiego.

        Po rozdaniu pamiątkowych plakietek oficjalna część uroczystości została zakończona odegraniem przez orkiestrę sygnału Wojska Polskiego. Wszyscy zgromadzeni udali się na pobliski plac apelowy na pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii Honorowej SG.

         Orkiestra Reprezentacyjna SG jest znana w Polsce od lat z pięknych pokazów musztry paradnej, więc większość uczestników imprezy nie była specjalnie zaskoczona kunsztem występu orkiestrantów. Tego się wszyscy spodziewali i po raz kolejny się nie zawiedli. Natomiast występ Kompanii Honorowej większość zgromadzonych pozytywnie zaskoczył, bowiem wykonywane w marszu przez funkcjonariuszy kompanii parady, połączone z trudnymi ćwiczeniami z bronią, były tak perfekcyjne, że na usta cisnęło się pytanie: „Ileż oni musieli ćwiczyć, aby uzyskać prezentowany poziom?” Momentem kulminacyjnym występu Kompanii Honorowej była salwa honorowa, oddana przed trybuną z weteranami służby granicznej i zaproszonymi gośćmi.

         Następnie po raz kolejny zagrała Orkiestra pod wodzą dyrygenta ppłk. SG dr. Stanisława Strączka. I to jak zagrała! Utwory w jej wykonaniu,to pokaz umiejętności najwyższej próby! Szczególnie miłe były akcenty końcowe wystąpienia Orkiestry, kiedy to do dyrygowania został zaproszony emeryt SG i członek naszego Związku, Kol. Bernard Król, wieloletni Naczelnik tej orkiestry przed przejściem na emeryturę. Po przejęciu batuty zaprosił on przed trybunę dwoje solistów z orkiestry: Natalię Zabrzeską – Nieć oraz Wacława Wacławiaka do odśpiewania swoistego hymnu formacji granicznych, czyli pieśni pt. „Na strażnicy”. Duet przy akompaniamencie orkiestry śpiewał przepięknie, do śpiewu przyłączyli się wszyscy zgromadzeni na placu, aż niesforny Benek nie wytrzymał, pałeczkę dyrygenta schował do kieszeni i do tańca zaprosił piękną solistkę, powierzając trud dalszego wykonywania pieśni zaskoczonemu soliście. Występ duetu i Kol. Bernarda nagrodzono gromkimi brawami, ale to nie był koniec zabawowych ekscesów emerytów-muzyków! Kol. Król, nie oddając batuty właściwemu dyrygentowi, wezwał na plac przed orkiestrą byłego wieloletniego tamburmajora tej orkiestry, członka naszego Związku i emeryta SG, Kol. Stefana Żuka, i przekazał mu polecenie, jak za dawnych lat, odprowadzenia orkiestry do miejsca zakwaterowania. Kol. Stefan, świetnie udając zaskoczenie, dziarsko pomaszerował przed szereg orkiestry, poderwał do góry oręż tamburmajora i wymachując nim z precyzją zawodowca oraz wydając odpowiednie komendy, odprowadził wspólnie z Kol. Królem orkiestrę do wyznaczonego miejsca. No cóż, Kolego Stefanie! Pomimo upływu lat siła ręki i ruchliwość nadgarstka bez zmian! Tak trzymać dalej!

         Po występach Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii Honorowej zakończono wspólne z Kołem nr 1 ZŻWP oficjalne obchody Dnia Weterana Służby Granicznej i stosownie do wcześniejszych uzgodnień każde stowarzyszenie świętowało dalej odrębnie.

         Członkowie ZEiRSG oraz zaproszeni goście udali się autokarami do przystani flisackiej w Sromowcach-Kątach, gdzie w restauracji „Flis”, prowadzonej przez przyjaciela emerytów SG Zbigniewa Olesia, zjedli smaczny obiad, po czym w dobrych nastrojach wsiedli do flisackich łodzi i oddali się przyjemnościom oglądania przepięknych gór Pienińskich w przełomie Dunajca. Spływ pod fachową opieką flisaków trwał około 2 godz. i 20 minut i obejmował trasę 18 km do przystani w Szczawnicy. Wspólnie z flisakami wspominano dawne czasy jeszcze z okresu sprzed budowy zapory czorsztyńskiej i późniejsze, przy czym prym w tych dysputach wiedli ci emeryci, którzy na tym odcinku ochraniali granicę w przeszłości (m.in. nasz niedościgniony gawędziarz Kol. Staszek Koziołek). W przerwach między podziwianiem przyrody i wymianą wspomnień delektowano się przysmakami flisaków z tzw. koszyka rozmaitości. Na rzece nie byliśmy sami, bowiem towarzyszyły nam na pontonach młode zawodniczki-wioślarki, zapewne trenujące w ramach obozu szkoleniowego, pojedyncze łodzie słowackich flisaków i dzikie kaczki, przyzwyczajone do karmienia przez wycieczkowiczów (podpływały do nas na wyciągnięcie ręki).  Po dopłynięciu do przystani w Szczawnicy cała grupa udała się do miejsca zakończenia uroczystości, czyli do ośrodka wypoczynkowego „Las Vegas” w Barcicach k. Starego Sącza, gdzie część delegacji z Regionów miała zarezerwowane noclegi.

         W „Las Vegas” w jednej z sal restauracyjnych czekała na nas kolacja w postaci tzw. stołu szwedzkiego. Wymiana doświadczeń z pracy związkowej i snucie planów na przyszłość były przerywane od czasu do czasu wystąpieniami Prezesa i zaproszonych gości. Ciekawą inicjatywą po raz kolejny wykazał się Region Nadodrzański, którego delegacja wręczyła wszystkim delegacjom z innych Regionów oraz gościom upominkowe gadżety reklamujące rejony przygraniczne na kierunku Krosna, Słubic i Kostrzyna. Natomiast kibice siatkówki, zainteresowani meczem Polaków z drużyną Iranu w mistrzostwach świata w siatkówce, mogli oglądać zmagania zawodników na telebimie na zewnątrz restauracji.

         Na zakończenie spotkania ustalono, że w przyszłym roku centralne obchody święta Związku odbędą się na pewno na granicy zachodniej, przy czym decyzja o wyborze Regionu, który je zorganizuje wspólnie z ZG, zapadnie w terminie późniejszym.

        Komitet Organizacyjny centralnych obchodów Święta Związku serdecznie dziękuje za pomoc i doradztwo wszystkim członkom Związku, Zarządowi Głównemu, Zarządom Regionów, członkom Regionu Sądeckiego, a przede wszystkim Komendantowi Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG, płk. SG Mieczysławowi Kurkowi, bez którego zaangażowania uroczystości nie miałyby tak świetnej oprawy artystycznej.

         Szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie w organizacji uroczystości kierujemy też do:

– Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka,

– Właściciela FH „Rutex” i „Las Vegas” Pana Wiesława Rutkowskiego,

– Prezesa Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Pana Jana Sienkiewicza,

– Właściciela restauracji „Flis” przy Przystani Flisackiej Pana Zbigniewa Olesia.

                                                        WICEPREZES ZWIĄZKU DS. FS

                                                                  JERZY JANKOWSKI

P.S. Poniżej plik pdf z przemówieniem Prezesa Związku oraz autorski wybór zdjęć, wskazujący na przebieg obchodów Święta Związku.

Wystąpienie Prezesa Kol. A. Miksiewicza podczas święta Związku – 13.09.2014r.

===================================================================================

II NADZWYCZAJNY ZJAZD KRAJOWY

 ZWIĄZKU EMERYTÓW i RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

W RACIBORZU


     W dniu 26 kwietnia 2014 r. w Raciborzu obradował II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów SG, zwołany w celu wyboru nowego Prezesa Związku (ze względu na rezygnację z pełnienia funkcji Kol. Jana Rutkowskiego) oraz dokonania zmian w Statucie Związku i Regulaminie Komisji Rewizyjnych. W trakcie Zjazdu nowym Prezesem Związku został wybrany Kol. Adam Miksiewicz, dotychczasowy wiceprezes Związku. Zjazd uchwalił również zmiany w Statucie Związku i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych.

      Bezpośrednio po zakończeniu Zjazdu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku, podczas którego na wakujące stanowisko wiceprezesa Związku ds. finansowo-społecznych wybrany został dotychczasowy członek Prezydium ZG, Kol. Jerzy Jankowski, a na jego miejsce w charakterze członka Prezydium ZG wybrano Kol. Krzysztofa Hartabusa, dotychczasowego członka Zarządu Głównego. Ustalono również zadania na najbliższy okres oraz tematy do rozpatrzenia podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego.

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie

 WICEPREZES ZWIĄZKU DS. FS

                                                                  JERZY JANKOWSKI

========================================================================================

III ZJAZD KRAJOWY ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

W KOSZALINIE

W dniach 25-26 maja 2013 r. odbył się III Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, objęty patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominika Tracza, zorganizowany gościnnie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

      Gośćmi Zjazdu byli:

 • płk SG Grzegorz Skorupski – komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie reprezentujący Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • Pan Albin Piątkowski – prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • Pani Ewelina Panek – reprezentująca Starostę Powiatowego w Koszalinie. 

zg00[1]

     W Zjeździe uczestniczyło 24 delegatów, reprezentujących 282 członków Związku, zrzeszonych w 10 Regionach.

     Zjazd poświęcony był przede wszystkim:

 • podsumowaniu kadencji za lata 2009 – 2013 r.,
 • wyborowi prezesa Związku,
 • ustaleniu składu ilościowego i wyborom Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • wypracowaniu zmian statutowych,
 • uchwaleniu Regulaminu Komisji Rewizyjnych,
 • wypracowaniu celów i kierunków działania Związku w kadencji 2013 – 2017 r.

    Wchodząc w minioną kadencję Związek liczył 97 członków, zrzeszonych w 1 Kole i 2 Oddziałach. W trakcie trwania kadencji, prócz znaczącego wzrostu liczby członków Związku, rozbudowie uległy jego struktury. Zatwierdzono nowy Statut Związku, zmieniając organizację z trójszczeblowej na dwuszczeblową, która przyniosła znaczną autonomię Regionów. Prócz wewnętrznej działalności statutowej, władze naczelne i struktury regionalne nawiązały współpracę z innymi związkami emerytów i rencistów służb mundurowych, działającymi w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Z przychylnością i zrozumieniem spotkała się inicjatywa przedstawienia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej pakietu nieunormowanych problemów nurtujących środowisko byłych funkcjonariuszy.

     Podstawowe kierunki działania Związku w kolejnej kadencji skoncentrowane będą na zwiększaniu jego potencjału, doskonaleniu wewnętrznych działań organizacyjnych oraz aktywizacji współpracy zewnętrznej, w tym z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Szczególne miejsce w działalności Związku zajmą problemy socjalno – bytowe emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

     W trakcie Zjazdu dokonano wyboru nowych władz naczelnych Związku, w tym:

     1. Zarząd Główny:

 • prezes Związku – ponownie kol. Jan Rutkowski,
 • wiceprezes ds. organizacyjno – prawnych – kol. Mariusz Kosmaty,
 • wiceprezes ds. finansowo – gospodarczych – kol. Adam Miksiewicz,
 • sekretarz generalny – kol. Mariusz Kolanko,
 • główny skarbnik Związku – kol. Janusz Sowa,
 • członek prezydium – kol. Edward Grzeczny,
 • członek prezydium – kol. Jerzy Jankowski,
 • członek zarządu – kol. Leonard Faryński,
 • członek zarządu – kol. Krzysztof Hartabus,
 • członek zarządu – kol. Mariusz Indyk,
 • członek zarządu – kol. Bolesław Szpak.

     2. Główna Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący – kol. Stanisław Koziołek,
 • zastępca przewodniczącego – kol. Marian Tota,
 • sekretarz – kol. Edward Socha,
 • członek komisji – kol. Andrzej Kłosowski,
 • członek komisji – kol. Włodzimierz Tiszuk.

     Bezpośrednio po Zjeździe odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, podczas którego ustalono zadania na najbliższy okres oraz problematykę najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego.

sekretarz generalny

Mariusz Kolanko

========================================================================================

II ZJAZD KRAJOWY SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

ZWIĄZKU EMERYTÓW i RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

W  BARTKOWEJ k. NOWEGO SĄCZA.

          W dniu 17.01.2009r. w miejscowości Bartkowa k. Nowego Sącza odbył się II Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, w którym wzięło udział 18 delegatów ze struktur terenowych  z Koszalina, Słubic, Lubania, Nowego Sącza i Przemyśla.

Zjazd został zwołany z opóźnieniem ponad półtorarocznym przez Zarząd Główny Związku, którym od sierpnia 2008 roku kierował Wiceprezes  ZG kol. Zbigniew Chowaniec pełniący obowiązki Prezesa po rezygnacji kol. Bogusława Surdego. Dyskusje przy okazji wyboru delegatów na Zjazd i atmosfera przedzjazdowa wskazywały, że ze względu na brak aktywnych działań na szczeblu centralnym korzystniej będzie rozwiązać Związek i włączyć się w struktury  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej (NSZZFSG). Tym bardziej, że niektóre koła terenowe ZEiRSG podjęły już rozmowy z jednostkami organizacyjnymi NSZZFSG w celu włączenia się w struktury tego związku, działające przy Oddziałach SG. Statut NSZZFG przewidywał możliwość tworzenia kół terenowych przez emerytów i rencistów WOP i SG w ramach związku zawodowego funkcjonariuszy SG, a przychylne stanowisko jego kierownictwa do tej inicjatywy rozbudzało wśród delegatów nadzieję, że być może to rozwiązanie będzie lepsze dla przyszłości emerytów i rencistów służb granicznych, niż trwanie w marazmie w ramach ZEiRSG. Problem ten stanął całą mocą podczas obrad Zjazdu, gdy ważyły się losy Związku po zgłoszeniu wniosku o jego rozwiązanie.

          Obrady Zjazdu w Bartkowej otworzył p.o. Prezes Zarządu Głównego ZEiRSG kol. Zbigniew Chowaniec i na jego wniosek na Przewodniczącego Zjazdu wybrano kol. Adama Miksiewicza, a na sekretarza Zjazdu – kol. Jerzego Jankowskiego.

          Sprawozdanie Zarządu Głównego ZEiRSG dotyczące działalności Zarządu i całego Związku w okresie międzyzjazdowym, przedstawił kol. Chowaniec Zbigniew. Do najważniejszych wątków jego wystąpienia należały:

 1. Samokrytyczne przyznanie, że ustępujący Zarząd Główny nie wykonał uchwał I Zjazdu Krajowego ZEiRSG, który odbył się w kwietniu 2003r. w Przemyślu, w zakresie przeprowadzenia zmian w Sądzie Rejestrowym w zapisach dot. Związku, rozwiązania kwestii składek członkowskich i opracowania wzoru legitymacji członkowskiej.
 2. Wskazanie, że początkowo działalność Zarządu Głównego i jego prezesa, kol. Bogusława Surdego, była aktywna, ale później, w obliczu pojawiających się trudności i niepowodzeń związanych z rejestracją zmian w Sadzie Rejestrowym, a także pogarszającego się stanu zdrowia, wystąpiło spowolnienie tych działań i pojawiły się zaniechania, skutkujące złożeniem przez niego rezygnacji z funkcji Prezesa w sierpniu 2008r. i powierzeniem obowiązków wiceprezesowi, czyli kol. Chowańcowi; niedługo po tym fakcie, bo w październiku 2008r. rezygnację z członkostwa w Zarządzie Głównym zgłosił drugi wiceprezes, kol. Józef Kraska i członek Zarządu Leszek Konopiński.
 3. Podkreślenie, że pomimo słabej działalności Zarządu Głównego aktywnie działały jego oddziałowe struktury, szczególnie w Przemyślu, Lubaniu, Koszalinie, Nowym Sączu i Słubicach.
 4. Wskazanie, że oprócz pewnego marazmu znacznej części środowiska emeryckiego SG istotną przyczyną utrudniającą aktywną działalność Związku jest brak zainteresowania jego funkcjonowaniem ze strony Komendy Głównej SG i większości Komend Oddziałów, oraz traktowanie emeryckich działaczy związkowych jako trochę niepotrzebny „balast”, często o politycznie niejasnej przeszłości.
 5. Poinformowanie delegatów, iż w ostatnich miesiącach ubiegłego roku działalność Zarządu Głównego skoncentrowana była na organizacji obecnego zjazdu i podejmowaniu prób interwencji w Sejmie  (wspólnie z przedstawicielami innych związków emerytów służb mundurowych) przeciwko zmianom w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zmierzającym do obniżenia emerytur części b. funkcjonariuszy SG w przeszłości pełniących służbę w organach zwiadu WOP.

          Na koniec kol. Chowaniec zasugerował w imieniu ZG, aby w celu podniesienia efektywności działań na rzecz emerytów i rencistów SG skonsolidować działania wspólnie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG i wzmocnić ewentualnie jego szeregi, co wiązałoby się z koniecznością rozwiązania ZEiRSG już na trwającym właśnie Zjeździe. I taki wniosek przedstawił delegatom do dyskusji i rozstrzygnięcia. Zebrani delegaci podczas dyskusji w większości opowiadali się za rozwiązaniem Związku i ewentualnym włączeniem się w struktury NSZZFSG, a tylko przedstawiciele Koszalina i Słubic żywili nadzieję na uratowanie Związku poprzez wybór nowych władz i kontynuowanie podjętych wcześniej wysiłków. W wyniku głosowania zwolennicy rozwiązania Związku nie zdołali jednak pokonać bariery statutowej umożliwiającej im taki krok (nie uzyskali podczas głosowania większości 3/4 głosów w obecności 2/3 uprawnionych do głosowania) i tym samym Związek nie został rozwiązany.

          W rezultacie tej decyzji w toku dalszych obrad większością głosów wybrano nowy 7-osobowy Zarząd Główny, składający się z delegatów z Koszalina (kol. Andrzej Badowski, kol. Jan Rutkowski, kol. Henryk Barancewicz), ze Słubic (kol. Jan Woś, kol. Dariusz Samsonowicz, kol. Zygmunt Sejnik) oraz z Nowego Sącza – kol. Jerzy Jankowski. Podczas pierwszego posiedzenia ZG wyłonił spośród siebie Prezydium w składzie:

             prezes:      kol. RUTKOWSKI Jan,

             wiceprezes:     kol. WOŚ Jan,

             sekretarz:       kol. BARANCEWICZ Henryk,

             skarbnik:         kol. BADOWSKI Andrzej.

zg00[1]

Zarząd Główny wybrany na II Krajowym Zjeździe Związku w Bartkowej.

           Zjazd wybrał też nową 5-osobową Główną Komisję Rewizyjną składającą się z delegatów z rejonu Nowego Sącza (kol. Zbigniew Chowaniec, kol. Miksiewicz Adam, kol. Marian Tota) i rejonu Przemyśla (kol. Henryk Patrzałek i kol. Adam Kielar). Przewodniczącym Komisji został kol. Tota Marian,  zastępcą – kol. Patrzałek Henryk, a sekretarzem – kol. Miksiewicz Adam.

          W dalszej części obrad dyskutowano o propozycjach zmian w Statucie, o sprawach składek statutowych i funduszu związkowym, o utworzeniu własnej strony internetowej i możliwości podejmowania uchwał drogą elektroniczną oraz o sprawach organizacyjnych. Na zakończenie obrad Zjazd uchwalił zmiany w Statucie Związku oraz przyjął uchwałę programową ukierunkowującą działania nowego ZG w szczególności na:

 • realizację zaległych zamierzeń,
 • rozbudowę  struktur w terenie i pozyskiwanie nowych członków,
 • tworzenie funduszy związkowych,
 • wypracowanie modelu współpracy z KGSG i NSZZF SG,
 • zwiększenie udziału w działaniach Związku emerytów i rencistów WOP.

                                                                                                                                                               Opracował:

Wiceprezes ZEiRSG

Jerzy Jankowski

 

=====================================================================================

I ZJAZD KRAJOWY SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

ZWIĄZKU EMERYTÓW i RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

W  PRZEMYŚLU.

         W dniu 4 kwietnia 2003 r. zwołano I Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w Przemyślu, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich istniejących organizacji terenowych.

Zjazd otworzył ustępujący Prezes ZG Kol. Adam Palich, który później w sprawozdaniu podsumował całokształt pracy związkowej w upływającej kadencji.

hist_przem_2003

Delegaci I Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego ZEiRSG.

      Delegaci podczas zwiedzania nowoczesnego przejścia granicznego w Korczowej na granicy polsko-ukraińskiej.

         W sprawozdaniu z działalności ZG, a także podczas dyskusji wskazywano m.in. na trudności we współpracy na linii Związek – Komenda Główna SG, komendanci Oddziałów, naczelnicy Wydziałów Prezydialnych, oraz na przeszkody logistyczne. Podsumowując ten pierwszy okres działalności stwierdzono, że pod względem organizacyjnym był to bardzo trudny moment w życiu Związku, niemniej jednak, pomimo niedociągnięć, podstawowe cele zostały osiągnięte. Za zaangażowanie w pracy społecznej szczególne podziękowania skierowano do kolegów: Bogusława Surdego, Mariana Mierzejewskiego, Mariana Humieji, Józefa Kraski, Tadeusza Dobrowolskiego.

         Zjazd Krajowy uchwalił Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej oraz dwie drobne poprawki do Statutu. Wybrano też nowy Zarząd Główny w 8-osobowym składzie: Kol. Surdy Bogusław, Kol. Kraska Józef, Kol. Chowaniec Zbigniew, Kol. Palich Adam, Kol. Patrzałek Henryk, Kol. Goszczyński Józef, Kol. Konopiński Leszek, Kol. Rutkowski Jan. Podczas pierwszego posiedzenia Zarząd Główny wyłonił spośród siebie Prezydium w składzie:

  • prezes:        Kol. SURDY Bogusław,
  • wiceprezesi: Kol. KRASKA Józef i Kol. CHOWANIEC Zbigniew,
  • sekretarz:     Kol. GOSZCZYCKI Józef,
  • skarbnik:     Kol. PATRZAŁEK Henryk,
  • członek:       Kol. BORATYŃSKI Janusz.

         W nowej konfiguracji Prezes ZG pochodzący z Nowego Sącza miał najbliżej w sensie logistycznym do wiceprezesa Chowańca Zbigniewa z Nowego Targu. Pozostali członkowie ZG rekrutowali się spośród terenowych organizacji rozsianych na obrzeżach całej Polski. Okazało się później, że taka konfiguracja ZG i jego Prezydium dodatkowo pogłębiła istniejące już wcześniej trudności organizacyjno-logistyczne w kierowaniu Związkiem na szczeblu centralnym.

          Zjazd wybrał też nową Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Kol. Zajączkowski Janusz, Kol. Tota Marian, Kol. Włuka Jan, Kol. Mierzejewski Marian, Kol. Gorzelnik Albin, Kol. Barancewicz Henryk. Przewodniczącym Komisji został Kol. TOTA Marian, zastępcą – Kol. ZAJĄCZKOWSKI Janusz a sekretarzem – Kol. WŁUKA Jan.

          W uchwale programowej Zjazdu Krajowego wskazano, że „mimo napotkanych przeszkód udało się powołać do życia Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, a działalność rozszerzyć poza środowisko przemyskie.” Przyjęto też następujące kierunki działań w następnej kadencji:

 1. Podjąć starania na rzecz rozszerzenia zasięgu działania Związku.
 2. Umacniać koleżeńskie więzy oraz wzajemny szacunek wśród byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 3. Utrzymać na wysokim poziomie współpracę z macierzystymi Oddziałami Straży Granicznej.
 4. Nawiązać ścisłą współpracę z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 5. Doskonalić pracę Zarządu Głównego Związku.

       Późniejsze lata pokazały, że niewiele zamierzeń  z uchwały programowej udało się zrealizować.

                                                                                                                                                     Opracował:

Wiceprezes Związku ds. FS

                                                                                                                                                Jerzy Jankowski