Sprawy socjalne

 

Nazwa i nr dokumentu /czego dotyczy/                Wnioski  do pobrania (WORD) i linki do ważnych dokumentów (PDF)
F U N K C J O N A R I U S Z E
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.  Dz.U. 1994 nr 53 poz. 214
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,
Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej
i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

       Wniosek-Świadczenie socjalne-MSWiA (WORD)

Obwieszczenie wraz z rozporządzeniem (D20240518 (pdf)

Zasady-sporządzania-wniosku-MSWiA (pdf).

Decyzja Nr 49 KGSG
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie sposobu podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów … oraz ich rodzin, przekazanych Komendantowi
Głównemu Straży Granicznej – określa właściwość terenową komendantów  oddziałów, ośrodków szkolenia do dysponowania środkami funduszu.
e-dziennik.s….2019/8/journal/6011
Ż O Ł N I E R Z E
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin.
D19940036Lj.pdf
Rozporządzenie MON z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi – dyrektor WBE wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe jest właściwym do przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego.

Wniosek-Świadczenie socjalne-MON (WORD)

D20090890.pdf

      ZasadyPrzydziału ŚwiadczeniaSocjalnego-MON

P R Z E J A Z D Y
Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04.07.2017r. wskazujące, że po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG i ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce należy zgłaszać się do wojewódzkich i terenowych struktur SERP (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji). Pismo-z-MIiBz dnia 04.07.2017r.
E K W I W A L E N T     Z A     N I E W Y K O R Z Y S T A N Y    U R L O P 
  1. Opinia prawna dot. wyroku Tryb. Konst. (sygn-k-7-15) w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
  2. Wnioski o ponowne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w SG .
  3. Federacja SSM RP włącza się w proces konsultacji nad projektem ustawy zmieniającej zasady naliczania ekwiwalentu za zaległe urlopy.

Komunikat Prezesa Regionu Szczecin ZEiRSG Kol. A. Budzyńskiego z dnia 25.09.2019 r. w sprawie pierwszych pozytywnych wyroków o zwrot ekwiwalentu za niewykorzystany urlop!

„Koledzy! Wraca temat ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, tym razem od strony pozytywnej! Skontaktował się ze mną radca prawny  P. Dariusz Gutowski (także emeryt SG), który podjął się prowadzenia takich spraw. Przedstawił krótki fragment wydruku – informację na temat wygranego procesu, którą przedstawiam poniżej: 

>1 Korzystny Wyrok WSA w Warszawie w sprawie  odmowy  wyrównania otrzymanych należności  z tytułu niewykorzystanych urlopów przez emerytowanego funkcjonariusza SG.<

II SA/Wa 1006/19Sprawa mjr SG rez D.

Mierzwa  z b. Sudeckiego OSG

2019-09-18
09:30
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 – Inne z zakresu symbolu sprawy 6193Odmowa wyrównania otrzymanych należności z tytułu niewykorzystanych urlopów
Stanisław Marek Pietras
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
(Rezultat) Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania.

Rozmawiałem z nim telefonicznie – wyraża chęć pomocy poszkodowanym funkcjonariuszom. Pan radca proponuje następujący tryb postępowania:

1. Wniosek do właściwego Komendanta OSG o ponowne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Straży Granicznej.
2. Odwołanie do KGSG. 
(Powyższe dwa punkty dotyczą działań własnych funkcjonariusza w oparciu o wzory dokumentów w tym zakresie zamieszczone na stronie internetowej ZEiRSG lub zamieszczone niżej przeze mnie). 
3. Przesłanie do radcy prawnego kompletu dokumentów – decyzje oraz informacje o przebiegu służby/ lub informacja, z której wynika ilość niewykorzystanego urlopu, wraz z pisemnym pełnomocnictwem (jedyny koszt – 17zł, ponieważ od skargi do WSA nie ponosimy kosztów). Adres e-mail do P. D.Gutowskiego:  darekgutt@op.pl, tel. kontakt. 512 904 204.
Radca prawny D Gutowski prosi, aby ewentualni zainteresowani zorganizowali się terytorialnie. Ja podjąłem się organizacji tych czynności w Szczecinie. Chodzi o to, aby zebrać komplet dokumentów od określonej liczby osób i w jednej kopercie je wysłać. Proszę o przekazanie tej informacji również emerytom niezrzeszonym. W załączeniu przedstawiam do wykorzystania moje własne wzory dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Andrzej Budzyński  Tel. 666139828 

Zarząd ZEiR Szczecin