Vademecum

vademecum

Członkami Związku mogą zostać emeryci i renciści:

 1. Byli funkcjonariusze służby stałej lub przygotowawczej w SG.
 2. Byli żołnierze zawodowej służby wojskowej Wojsk Ochrony Pogranicza.
 3. Byli pracownicy formacji granicznych RP.
 4. Wdowy (wdowcy) po zmarłych emerytach i rencistach, funkcjonariuszach służby stałej i przygotowawczej, żołnierzach zawodowych oraz pracownikach formacji granicznych.
 5. Emeryci i renciści innych formacji resortu spraw wewnętrznych.
 6. Byli funkcjonariusze służby stałej i przygotowawczej oraz żołnierze zawodowi formacji granicznych nie posiadający uprawnień do emerytury lub renty.

Członkami Związku nie mogą zostać emeryci i renciści, którzy:

 1. Zostali wydaleni ze służby lub rozwiązano z nimi stosunek pracy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
 2. Zostali pozbawieni praw publicznych.
 3. Zostali skazani za przestępstwo popełnione z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.

Przyjęcie członka do Związku następuje po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji.

Utworzenie Regionu:

 1. Zapoznać się ze Statutem Związku (strona internetowa – przepisy prawne – statut).
 2. Region Związku powołuje się na wniosek co najmniej 10 – osobowej grupy chętnych.
 3. Stworzyć grupę inicjatywną.
 4. Pobrać deklaracje członkowskie (strona internetowa – druki do pobrania) dla wszystkich chętnych i je wypełnić.
 5. Sporządzić listę obecności (czytelną – dla celów wystawienia legitymacji Związkowej).
 6. Przeprowadzić zebranie założycielskie.
 7. Wybrać z tej grupy swoje władze.
 8. Sporządzić protokół z zebrania założycielskiego.
 9. Sporządzić wniosek o powołaniu Regionu, w którym należy określić:
  • nazwę Regionu – § 38 ust. 3 Statutu,
  • przewidywany obszar działania,
  • imiona i nazwiska członków założycieli,
  • adres do korespondencji: 1/ pocztowy, 2/ elektroniczny – e-mail.
 10. Powołanie Regionu następuje na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego ZEiR SG.

Nowo wybrany Zarząd Regionu powinien:

 1. Protokół z zebrania wraz z listą obecności (kserokopie) przesłać do prezydium Zarządu Głównego ZEiR SG, na adres prezesa Związku Kol. Marka Meszyńskiego, Koszalin 75-437, ul. Zubrzyckiego 11C/5.
 2. Podać pełny skład wybranego Zarządu:
  • funkcja, imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji elektronicznej członka Zarządu (e-mail),
  • nr tel. kontaktowego członka Zarządu,
 3. Sporządzić krótką notatkę o powstaniu Regionu celem umieszczenia jej na naszej stronie internetowej.
 4. W terminie 14 dni od powołania Regionu powiadomić właściwy organ nadzorujący wskazany w ustawie z dn. 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach”(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.).

Ponadto nowy Zarząd Regionu powinien:

 1. Uchwalić plan działania Regionu.
 2. Uchwalić budżet według zasad określonych w Instrukcji Finansowej Związku.
 3. Założyć konto bankowe w dowolnie wybranym banku – zgodnie z postanowieniami Instrukcji Finansowej Związku i uchwałą Zarządu Głównego.

Dodatkowe informacje:

 1. Wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej w każdym roku określa właściwa uchwała Zarządu Głównego.
 2. Dla dokumentowania i popularyzowania działalności nowo powstałego Regionu zostanie utworzona na stronie internetowej Związku zakładka (w dziale Regiony), w której będzie można zamieszczać informacje i zdjęcia z działalności Regionu.
 3. Wszystkie ważne dla Związku dokumenty i informacje, w tym uchwały, zamieszczamy na stronie internetowej Związku z możliwością ich pobrania i wydrukowania. Stąd prośba do nowego Zarządu o śledzenie naszej strony internetowej.
 4. W kontaktach z nami proszę korzystać z naszego e-maila: zeirsg@wp.pl lub dzwonić na nr Prezesa Związku: 510 104 579, albo też na nr 604 130 465 – Sekretarz Generalny Związku Kol. Mirosław Szymkiewicz.

Życzymy powodzenia w działaniu.