Wzory pism procesowych

Tytuł dokumentu Do pobrania w formacie Word (kliknij i skopiuj).

Nowy wniosek w trybie art. 8a do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę podstawy ustalenia wysokości zaopatrzenia emerytalnego i rentowego + dodatkowe wzory dokumentów w tej sprawie opracowane  przez kol. M. Kolankę    >>>

 

              Nowy wniosek                  w trybie art. 8a

8aTrybPostępowania

Wniosek-8a (z Sądem)

Wniosek-8a (bez Sądu)

Wniosek do IPN-akta

Wniosek do Archiwum SG-akta

1.

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc prawną w związku z naruszeniem praw obywatelskich. Wskazówki do jego wypełnienia dla pokrzywdzonych emerytów i rencistów Straży Granicznej.

Szablon_wniosku_do_RPO.

Wskazówki do wniosku do RPO.

 2. Wniosek o wydanie kopii dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa, składany na podstawie art. 35c ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  Wniosek do IPN o wydanie kopii dokumentów.
3.  Wniosek o wydanie przez Archiwum Straży Granicznej  kopii dokumentów osobowych funkcjonariusza SG celem sporządzenia wniosku do ministra SWiA o zastosowanie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy …  Wniosek do Archiwum SG
4.

WZORY ODWOŁAŃ REKOMENDOWANE PRZEZ FSSM RP:

Rekomendowane przez Federację SSM RP wzory odwołań od decyzji emerytalnych ZER MSWiA, wydawanych po wprowadzeniu w życie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r:

 1. Wzór odwołania emeryta pełniącego służbę w charakterze funkcjonariusza przed i po 1990r.
 2. Wzór odwołania emerytura pełniącego służbę w charakterze funkcjonariusza tylko przed 1990r.
 3. Wzór odwołania rencisty pełniącego służbę w charakterze funkcjonariusza przed i po 1990r.
 4. Wzór odwołania rencisty pełniącego służbę w charakterze funkcjonariusza tylko przed 1990r.
 5. Wzór odwołania rencisty rodzinnego po zmarłym funkcjonariuszu, który pełnił służbę przed i po 1990r.
 6. Wzór odwołania rencisty rodzinnego po zmarłym funkcjonariuszu, który pełnił służbę tylko przed 1990r.
 7. Wzór odwołania emeryta, który przed 1990r. pełnił służbę wojskową, a po 1990r. w charakterze funkcjonariusza.
 8. Wzór odwołania rencisty, który przed 1990r. pełnił służbę wojskową, a po 1990r. w charakterze funkcjonariusza.
 9. Wzór odwołania rencisty rodzinnego po zmarłym po 1990r. funkcjonariuszu, który przed 1990r. pełnił służbę wojskową.

 

Uwagi dotyczące korzystania z wzorów odwołań zawarte są poniżej w pkt. 5.

 

 

 

 

 

1. Odwołanie emeryta – służba przed i po 1990r.

2. Odwołanie emeryta – służba przed 1990r.

3. Odwołanie rencisty – służba przed i po 1990r.

4. Odwołanie rencisty – służba przed 1990r.

5. Odwołanie – renta rodzinna – służba przed i po 1990r.

6. Odwołanie – renta rodzinna – służba przed 1990r.

7. Odwołanie emeryta – służba wojsk. przed 1990r. i funkcj. po 1990r.

8. Odwołanie rencisty – służba wojsk. przed 1990r. i funkcj. po 1990r.

9. Odwołanie – renta rodzinna – służba wojsk. przed 1990r. i funkcj. po 1990r.

 

5.

WZORY ODWOŁAŃ REKOMENDOWANE PRZEZ ZEiRSG

Rekomendowane przez ZEiRSG wzory odwołań od decyzji emerytalnych ZER MSWiA, wydawanych po wprowadzeniu w życie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r:

 1. Wzór odwołania emeryta SG, który przed 1991 r. pełnił służbę w WOP jako żołnierz, a po utworzeniu w 1991r. Straży Granicznej – jako jej funkcjonariusz.
 2. Wzór odwołania rencisty SG, który przed 1991 r. pełnił służbę w WOP jako żołnierz, a po utworzeniu w 1991r. Straży Granicznej – jako jej funkcjonariusz.
 3. Wzór odwołania łącznego (od 2 decyzji ZER) emeryta, który przed 1991r. pełnił służbę w WOP jako żołnierz, a po utworzeniu SG jako jej funkcjonariusz i przyznano mu III grupę inwalidzką, podwyższającą emeryturę.
 4. Wzór odwołania rencisty rodzinnego po zmarłym po 1991r. funkcjonariuszu SG, który przed 1991 r. pełnił służbę w WOP jako żołnierz, a po utworzeniu w 1991r. Straży Granicznej – jako jej funkcjonariusz.
 5. Wzór zapisu do wyżej wskazanych wzorów odwołań, dotyczący umieszczenia w ich treści wniosku do sądu o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji na czas trwającego postępowania przed sądem.
 

 

 

 

 

Odwołanie emeryta – służba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

Odwołanie rencisty- służba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

 

Odwołanie łączne od decyzji emerytalnej i rentowej.

 

Odwołanie – renta rodzinna – służba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

 

Wzór – udzielenie zabezpieczenia  

6. Wzory wniosków do MSWiA o zastosowanie trybu określonego w art. 8a i wzór skargi do WSA na odmowną decyzję MSWiA:

 1. Pierwszy wniosek do MSWiA o zastosowanie art. 8a.
 2. W przypadku decyzji odmownej – drugi wniosek do MSWiA o zastosowanie art. 8a.
 3. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odmowną (po raz drugi) decyzję MSWiA w sprawie skorzystania z dobrodziejstwa art. 8a.
 

 

 

Wniosek do MSWiA  8a (1)

Wniosek do MSWiA 8a (2),

Skarga do WSA 8a

7. Pismo procesowe do Sądu – odpowiedź na zapytania Sądu i na stanowisko ZER w sprawie wniesionego odwołania,  zgłoszenie dodatkowych zarzutów i dowodów.

 Odpowiedź na pytania sądu i stanowisko ZER. 

8. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowania w związku z zapytaniem skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego.

Zażalenie na postanowienie SO

Zażalenie na postanowienie SO

 

9. Wniosek o przekazanie sprawy poszkodowanego emeryta/rencisty przez SO w Warszawie innemu SO w Polsce (po zmianach w kpc z dnia 7 listopada 2019 r.). Wzór – Wniosek o przekazanie sprawy

 

UWAGI DO WZORÓW PISM

 

 1. Wzór wniosku do RPO i wskazówki do jego opracowania powinny służyć jako ewentualna pomoc w redakcji wniosków indywidualnych.  Szablon  wniosku w tym trybie   jest dostępny na stronie RPO:  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/szablon-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich,  Wnioski te, o które prosił również przedstawiciel RPO podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji SSM RP w Warszawie, umożliwią Rzecznikowi bardziej szczegółowe zapoznanie się z sytuacją  Wopistów i będą stanowić bazę do dalszych wystąpień prawnych, w tym m. innymi do ewentualnego uczestnictwa w przyszłych rozprawach sądowych. Wnioski mogą składać osoby poszkodowane, którym już wcześniej obniżono emerytury lub renty na podstawie ustawy z roku 2009, a także ci, którzy spodziewają się obniżenia emerytur lub rent na podstawie ostatnio uchwalonej (nie do końca wiadomo, czy legalnie) ustawy z 16 grudnia 2016r. Wnioski proszę przesyłać pocztą listem poleconym. Ich treść podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Wniosek do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie można przesłać e-mailem (archiwum.sg@strazgraniczna.pl), po czym telefonicznie potwierdzić w sekretariacie Archiwum (tel. 91 466 5087), czy dotarł. Cena 1 strony kserokopii to 2 złote. Po kilku dniach otrzymamy fakturę z Archiwum, a w przeciągu tygodnia od opłacenia faktury, listem poleconym otrzymamy potwierdzone za zgodność kserokopie żądanych dokumentów. Kolejny etap, to przygotowanie wniosku do ministra SWiA o zastosowanie Art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy … (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270) poprzez wyłączenie stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a ze względu na krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r., rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.
 3. Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy”, którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystanie tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270). Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne  fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny.
 4. Wzory odwołań rekomendowane przez ZG ZEiRSG zostały opracowane na bazie wzorów prawników Kancelarii Pietrzak & Sidor opisanych wyżej w pkt.5 i zawierają jedynie lekką ich modyfikację uwzględniającą specyfikę służby w WOP, a później w Straży Granicznej. W dniu 7 lipca 2017r. dokonaliśmy aktualizacji wniosków odwołań (informacja w aktualnościach) i dodaliśmy nowy wzór odwołania łącznego od 2 decyzji ZER (emerytalnej i rentowej) dot. emeryta SG, któremu orzeczono III grupę inwalidztwa, co w konsekwencji podwyższyło nieco jego emeryturę. Zapisy proponowane przez ZEiRSG oznaczone są w treści odwołań kolorem zielonym. Do wzorów odwołań dodaliśmy wzór wniosku do sądu o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji na czas trwającego postępowania przed sądem. Zapis ten można zamieścić w każdym odwołaniu, jeżeli skarżący uważa, że po obniżeniu emerytury/renty znajdzie się w niezwykle trudniej sytuacji materialnej, niemal uniemożliwiającej mu egzystencję. Sądy rzadko zgadzają się z takimi wnioskami, dlatego żądanie to należy odpowiednio uzasadnić w odwołaniu i załączyć dowody potwierdzające niezwykle trudną sytuację materialną odwołującego się.
 5. Wzory wniosków do MSWiA o zastosowanie trybu określonego w art. 8a i wzór skargi do WSA na odmowną decyzję MSWiA w tym zakresie mają charakter uniwersalny, czyli mogą być wykorzystane przez każdego emeryta, rencistę lub osobę pobierającą rentę rodzinną, którym obniżono świadczenia na podstawie ustawy represyjnej. Bliższe szczegóły na temat stosowania trybu określonego w art. 8a zawarte są na naszej stronie w dziale pt. „Odwołania do sądów”.
 6. Wzór pisma procesowego do Sądu zawiera propozycję odpowiedzi na zapytania Sądu (np. w kwestii wystąpienia do MSWiA o zastosowanie trybu z art. 8a ustawy represyjnej) i ustosunkowanie się powoda do stanowiska ZER w przedmiocie wniesionego do Sądu odwołania od decyzji ZER obniżającej emeryturę/rentę. Treść stanowiska ZER może zawierać inne, konkretne konkluzje, do których należy się odnieść w piśmie procesowym (chociaż wydaje się, że każdy odwołujący się otrzyma stanowisko o takiej samej treści). W piśmie procesowym można również złożyć wioski dowodowe, jeśli ktoś tego nie uczynił w odwołaniu, bądź wnioski dodatkowe. Wnioski dowodowe złożone na rozprawie mogą być nieuwzględnione, dlatego warto je sformułować w piśmie procesowym.

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI