Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A.

Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin.

Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i zaczyna obowiązywać od dnia 1 marca 2024 r.

Współpracujący z nami od lat PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. nowy produkt ubezpieczeniowy wprowadził w miejsce dotychczasowego programu wypracowanego z ubezpieczycielem GENERALI Życie T.U. S.A. Oznacza to konieczność przepisania się ubezpieczonych, objętych dotychczas programem GENERALI, do nowego programu, zaprezentowanego poniżej i wypracowanego z ubezpieczycielem COMPENSA Vienna Insurance Group na bardziej korzystnych warunkach.  

Podstawowe informacje o programie:

Program dzieli się na dwie części spowodowane wzrostem zagrożeń i zachorowań wynikających z SARS-CoV-2, a co za tym idzie – koniecznością zapewnienia stabilności finansowej i niezachwianą wypłatą świadczeń w razie zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Część pierwsza – to oferta skierowana do wszystkich emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, którzy na dzień wejście w życie ubezpieczenia nie są aktywni zawodowo (tj. nie są zatrudnieni w Straży Granicznej i nie korzystają z grupowego ubezpieczenia pracowniczego w Straży Granicznej) i nie ukończyli 72 roku życia.
– Dalsze informacje w ulotce dot programu.

Część druga – to oferta skierowana do wszystkich emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, którzy na dzień wejście w życie ubezpieczenia nie są aktywni zawodowo (tj. nie są zatrudnieni w Straży Granicznej i nie korzystają z grupowego ubezpieczenia pracowniczego w Straży Granicznej) i znajdują się w wieku 72 – 75 lat. Członek rodziny może przystąpić do tego samego lub niższego wariantu, co emerytowany Funkcjonariusz Pracownik cywilny Straży Granicznej.
– Dalsze informacje w ulotce dot programu.

– dotychczas ubezpieczony emerytowany Funkcjonariusz i Emerytowany Pracownik cywilny Straży Granicznej, przystępujący do ubezpieczenia z dniem 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja 2024 r., korzysta z ciągłości ochrony.

– dotychczas nieubezpieczonych emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników cywilnych Straży Granicznej, przystępujących do ubezpieczenia z dniem 1 marca, 1 kwietnia 2024 r.,  nie obowiązuje karencja i nie ma obowiązku dostarczania oświadczeń o stanie zdrowia.

– dotychczas ubezpieczeni Małżonkowie /Partnerzy i Pełnoletnie dzieci emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, przystępujący do umowy ubezpieczenia, nadal korzystają z ciągłości ochrony pod warunkiem, że przystępują do umowy w tym samym czasie, co emerytowany Funkcjonariusz czy emerytowany Pracownik cywilny Straży Granicznej.

– ponadto w żadnym okresie trwania ubezpieczenia nie obowiązuje karencja w następstwie nieszczęśliwych wypadków.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, różnice pomiędzy dotychczasowym programem oferowanym przez GENERALI Życie T.U. S.A. a nowym programem wypracowanym z ubezpieczycielem COMPENSA Vienna Insurance Group, w tym korzyści dla ubezpieczonych, są widoczne w dokumentach, tym niemniej zwróciliśmy się do naszego brokera ubezpieczeniowego PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. o sporządzenie graficznego porównania ofert dla łatwiejszej ich analizy przez ubezpieczonych.

Załączone do niniejszej informacji dokumenty pozwalają na wypełnienie deklaracji przystąpienia do programu w formie tradycyjnej (papierowej), ale także i w formie  elektronicznej.

Wszelkie informacje na temat prezentowanego programu ubezpieczenia można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. tel. 503 976 190.

W związku z powyższym rekomenduję Regionom Związku wyznaczenie osoby (lub osób) spośród członków ZEiRSG, którzy będą pomagać dotychczas nieubezpieczonym naszym emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w przystąpieniu do prezentowanych programów ubezpieczeniowych. W rozmowie z Brokerem PIB S.A. uzyskałem zapewnienie o specjalnym wsparciu finansowym Regionów Związku, które zaangażują się w sprawną akcję zebrania deklaracji przystąpienia do programów i zbiorczo przekażą je do Brokera PIB S.A.

Ponadto w celu ułatwienia kontaktów z brokerem PIB dawniej WDB, poniżej przedkładam dane kontaktowe do osób obsługujących programy ubezpieczeniowe dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin.

W przypadku trudności z połączeniem telefonicznym (duża ilość rozmów) proszę korzystać z korespondencji mailowej – na każde zapytanie będzie udzielona odpowiedź. 

Oferta Grupowego Ubezpieczenia na życie w PZU Życie S.A.

Pani Beata Ochman

Tel. 885 390 800, 22 628 46 41

e-mail: ubezpieczeniaemeryci@pib-broker.pl

 Oferta Grupowego Ubezpieczenia na życie w Compensa Życie TU S.A.

Pani Karolina Imielczyk

Tel. 503 976 160, 22 628 46 41

e-mail: ubezpieczeniaemeryci@pib-broker.pl

 

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Ulotka Emeryci SG COMPENSA

Ulotka Emeryci SG COMPENSA po 72 r.ż.

Instrukcja e-deklaracja Program Emeryt Straży Granicznej

e-deklaracja Program Emeryt Straży Granicznej

Deklaracja Emeryci SG COMPENSA

Deklaracja Emeryci SG COMPENSA po 72 r.ż.

OWU Compensa Bezpieczna Grupa

Pisemna informacyjna od WDB SA o zmianie nazwy Spółki ZEiRSG

Informacja o brokerze PIB Broker

Klauzula_PIB_Broker.