Spotkanie delegacji ZG ZEiRSG z „Zielonymi Otokami” w Przemyślu.

Dnia 8 maja 2024 r.  w siedzibie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu odbyło się od dawna oczekiwane spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego ZEiRSG z emerytami WOP/SG z Przemyśla i okolic, zorganizowanymi w strukturach oddziałowych NSZZF SG w Przemyślu i reprezentowanymi głównie przez prężnie działające Koło nr 1 „Zielone Otoki”. Naszej delegacji przewodniczył Kol. Prezes Sławomir Matusewicz, a w jej składzie byli: 

  • Kol. gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych – członek Regionu ZEiRSG w Koszalinie, b. Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej, a obecnie jego członek;
  • Kol. Krzysztof Miś – Główny Skarbnik ZEiRSG, członek zarządu FSSM RP;
  • Kol. Bolesław Szpak – członek Zarządu Głównego ZEiRSG i Prezes Regionu Hrubieszów;
  • Kol. Andrzej Badowski – członek Zarządu Głównego odpowiedzialny za ubezpieczenia;
  • Kol. Mariusz Kosmaty – Prezes Regionu Cieszyn ZEiRSG, członek komisji rewizyjnej FSSM;
  • Kol. Jerzy Jankowski – rzecznik prasowy ZEiRSG.

Gościła nas duża grupa emerytów  WOP/SG z Przemyśla na czele z Przewodniczącym Koła Kol. Cezarym Okoczukiem. Był w tej grupie także pierwszy Prezes naszego Związku i jego współzałożyciel Kol. Adam Palich, a także uczestnik pierwszego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku w Przemyślu w roku 2003 Kol. Henryk Patrzałek. Przybył też na spotkanie Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP z Sanoka Kol. płk w st. spocz. Marek Borkowski – lider emerytów WOP w tym regionie.  

Celem spotkania było zapoznanie Koleżanek i Kolegów z Przemyśla z działalnością statutową naszego Związku – w tym Zarządu Głównego i poszczególnych Regionów – w aspekcie organizacyjnym, finansowym, socjalnym i prawnym oraz zaproponowanie ewentualnego dołączenia do struktur ZEiRSG w najbliższej przyszłości. Przedstawione przez delegację sprawozdanie odnosiło się w szczególności do okresu ostatnich kilkunastu lat, gdy środowisko „pograniczników” poddane zostało przez rządzących negatywnej ocenie w związku ze służbą i pracą w ochronie polskich granic w okresie PRL, co skutkowało pisaniem  jakby od nowa historii formacji b. WOP i likwidowaniem pomników, tablic czy innych miejsc pamięci  poświęconych bohaterom poległym w obronie polskich granic. Znaczną część tego środowiska pozbawiono praw nabytych lub je ograniczono poprzez odbieranie lub obniżanie w radykalnym stopniu emerytur i rent, w tym rent rodzinnych, wypracowanych nie tylko w okresie PRL, ale także już w wolnej Polsce. Działania Związku w obronie represjonowanych żołnierzy i funkcjonariuszy, prowadzone w strukturach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z innymi organizacjami emerytów mundurowych, ale też i samodzielnie, były głównym obszarem aktywności związkowej  i przyczyniały się do integrowania naszego środowiska wokół głównego zadania – przywrócenia poszkodowanym praw nabytych oraz zachowania w pamięci chwalebnych dokonań naszych przodków i ważnych rocznic.  Wydaje się, że obecnie po zmianie władzy w Polsce cel ten może być rychło osiągnięty, ale to nie przywróci już życia poszkodowanym ani utraconego zdrowia i nie zrekompensuje cierpienia ich rodzinom.  Wszyscy odebraliśmy srogą lekcję, z której wynika jednoznaczny wniosek – niezależnie od politycznej proweniencji władzy, nawet w demokracji musimy też sami dbać o swoje prawa i pilnować, aby  żadna władza nie próbowała łamać praworządności i odbierać obywatelom praw nabytych. 

Kol. Prezes Sławomir Matusewicz zaprezentował film o historii ZEiRSG, przygotowany na 25-lecie Związku (hucznie obchodzone w roku 2023, w tym z udziałem delegacji z Przemyśla), a także przedstawił aktualnie podejmowane przez Zarząd Główny działania w celu usprawnienia procesu przywracania przez ZER MSWiA zabranych emerytur i rent. Zapoznał też zebranych z działaniami organizacyjnymi i podpisanymi porozumieniami o współpracy z innymi organizacjami skupiającymi weteranów formacji granicznych, planach obchodów 100. rocznicy utworzenia KOP oraz innych rocznic, a także uczczenia miejsc pamięci związanych z działaniami polskich formacji granicznych. Wspomniał o zapoczątkowaniu prac nad rozwiązaniami umożliwiającymi uzyskanie emerytury z ZUS przez emerytów mundurowych zatrudnionych poza służbą i odprowadzających składki emerytalne, a także o planowanych zmianach statutu Związku i uzyskaniu w najbliższym czasie statusu OPP. 

Kol. Tadeusz Frydrych swoje wystąpienie skoncentrował na przeszłych już działaniach Związku, Federacji SSM RP i innych organizacji, zmierzających do rozpowszechnienia w społeczeństwie spraw zabierania praw nabytych emerytom mundurowym, możliwości rozszerzenia tego procederu na inne grupy społeczne nieprzychylne władzy, konieczności obrony poszkodowanych i udzielania im pomocy, a także prowadzenia systematycznie działań w mediach społecznościowych uświadamiających zagrożenia. Przypomniał ogólnokrajową akcję zbierania podpisów poparcia w roku 2018 pod projektem ustawy rugującej z obiegu prawnego ustawę represyjną z 16.12.2016 r.  i przywracającej prawa nabyte.  Wskazał w tym kontekście obawy wielu osób, w tym funkcjonariuszy, przed podpisywaniem tych projektów. Na podstawie kilkudziesięciu swoich spotkań w tamtym czasie z organizacjami emerytów mundurowych uznał, że tylko silna struktura organizacyjna, mająca  w swoich szeregach wielu członków może, nie tylko z pozycji petenta, ale też niekiedy partnera, wpływać na organy władzy państwowej i samorządowej w kierunku zachowania praworządności i nie podejmowania prób zamachu na prawa nabyte. 

Zasygnalizowane w tych wystąpieniach problemy były dodatkowo omawiane przez Kol. Krzysztofa Misia (sprawy finansów), Kol. Mariusza Kosmatego (sprawy  członkostwa w Związku i ewentualnych zmian statutowych), Kol. Andrzeja Badowskiego (sprawy ubezpieczeń grupowych), czy też przez piszącego te słowa (sprawy historii powstawania Związku i zasług w tym zakresie działaczy z Przemyśla, okoliczności okresowych zmian na lepsze lub gorsze, czy też coraz lepszej współpracy pomimo odrębności organizacyjnej). 

Wystąpienia naszej delegacji były uważnie analizowane (co wynikało z treści zadawanych pytań) i spotkały się ze zrozumieniem sytuacji przez zgromadzonych co do konieczności zacieśniania współpracy i tworzenia w perspektywie dużej i silnej liczebnie oraz pomysłami organizacji, skupiającej jak najwięcej emerytów mundurowych wszystkich służb granicznych w celu ochrony praw nabytych, wpływania w trybie konsultacji na organy  decyzyjne i skutecznego protestowania w sytuacji zagrożeń wprowadzenia rozwiązań niekonstytucyjnych.   

  Stosownie do uzgodnień pozostawiono Kolegom z Przemyśla dokumentację do zapoznania nieobecnych członków oraz konieczne pod względem formalnym druki. Sądzimy, że nasze propozycje po analizie spotkają się z pozytywnym odzewem. Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie i do rychłego zobaczenia! 

Rzecznik Związku

Jerzy Jankowski 

Poniżej zdjęcia ze spotkania, a także mała galeria fotograficzna ze zwiedzania pięknego Przemyśla.

 

Zwiedzanie Przemyśla pod opieką „Zielonych Otoków”.